Now showing items 1-12 of 12

 • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

  Maléř, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit bezdrátový komunikační kanál mezi programovatelným automatem laboratorního modelu destilační kolony a automatem, jež tento model bude ovládat. K tomu slouží průmyslové ...
 • Charakterizace meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob 

  Kilian, David
  Tato bakalářská práce byla zaměřena na charakterizaci meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob. Teoretická část práce se zaměřuje na použité suroviny a postup k přípravě kvasu, průběh destilace, získání ...
 • Dávkové řízení modelu destilační kolony 

  Vobejda, Lukáš
  Tato práce se zabývá dávkovým řízením modelu destilační kolony. Práce je rozdělena do několika částí. První část, spíše teoretická, shrnuje do několika kapitol popis dávkového řízení, procesu destilace a použitého vybavení ...
 • Energetická spotřeba rovnotlaké a různotlaké destilace technického lihu 

  Audy, Dan
  Předkládaná práce porovnává spotřebu tepla dvou jednotek na výrobu technického lihu. Cílem práce je srovnání běžného uspořádání rektifikační koncovky lihovaru s alternativním uspořádáním, založeným na modifikovaném tlakovém ...
 • Konstrukční návrh destilační kolony 

  Marko, Libor
  Práca sa zaoberá problematikou tlakových nádob, a popisuje konštrukciu ich jednotlivých častí. V práci je uvedená výroba jednotlivých častí aparátu, ako aj proces zmontovania častí do jedného celku. Práca popisuje možnosti ...
 • Odsolování mořské vody 

  Kamenický, Robin
  Každodenní nedostatek pitné vody vede ke snahám tento problém řešit. Jedna z možnosti je odsolování ať už destilační, za pomoci membrán a osmózy, či dalších nekonvenčních způsobů jako je zmražení vody. Tato práce se zabývá ...
 • Průmyslová výroba lihu 

  Flajs, Roman
  Bakalářská práce se zabývá průmyslovou výrobou lihu pro potravinářské a palivové účely. Cílem práce je popsat suroviny na výrobu lihu se zaměřením na lignocelulosové materiály a mikroorganismy, které se používají při jejich ...
 • Receptury pro model destilační kolony 

  Pleva, Damián
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s laboratorním modelem destilační kolony a s funkcemi řídicího PLC. Následně vytvořit literární rešerši o standardu 88. A nakonec navrhnout, realizovat a otestovat dávkové řízení ...
 • Suroviny a mikroorganismy pro výrobu pálenek 

  Jechová, Iva
  Výroba destilátů patří k tradičním fermentačním výrobám. Než se ze suroviny stane kvalitní pálenka musí projít řadou procesů. Nejdůležitějšími z procesů jsou kvašení, které probíhá díky mikrobiální kultuře, destilace a ...
 • Vliv teploty na přípravu asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu 

  Škrobáček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu R materiálu pro výrobu asfaltových směsí. V rámci práce je sledován vliv teploty přípravy R materiálu na vlastnosti obsahovaného asfaltového pojiva. V teoretické části je ...
 • Využitelnost výpalků z výroby ethanolu 

  Audy, Dan
  Tato práce řeší využitelnost výpalků z výroby ethanolu. Pro zpracování na materiál DDGS pak řeší i materiálovou a energetickou bilanci tohoto procesu. Tato materiálová a energetická bilance byla počítána pro 7070 kg výpalků ...
 • Zvyšování účinnosti vakuového odpařování 

  Havlásek, Martin
  Tato práce je zaměřena na experimentální činnost v oblasti zvyšování účinnosti vakuového odpařování. V první části představuje teorii vypařování kapalin a její ovlivňující faktory, dále pak technologii vícestupňové mžikové ...