Now showing items 1-20 of 21

 • Analogové zkreslovače hudebních signálů 

  Růžička, Matěj
  V této bakalářské práci jsem se zabýval rozdíly ve zvuku elektronkových a tranzistorových zesilovačů, příčinami těchto odlišností, modelováním převodní charakteristiky elektronkového zesilovače matematicky a posléze pomocí ...
 • Analogový kytarový multiefekt 

  Zapletal, Ondřej
  Předložená práce se zabývá kytarovými efekty, sloužícími k úpravě zvuku generovaného elektrickou kytarou. Hlavním cílem práce je seznámit se s jednotlivými efekty, dále vytvořit návrhy typů efektů, kterými byly zvoleny: ...
 • Analogový kytarový multiefekt využívající ke zkreslení signálu elektronku 

  Kufa, Michal
  Práce se zabývá principem činnosti a návrhem vybraných kytarových efektů, které jsou sdruženy do jednoho zařízení. První efekt slouží ke zkreslení kytarového signálu pomocí elektronky, resp. pomocí dvojice tzv. double-diod. ...
 • Analýza hudebních multiefektů 

  Masár, Igor
  Tato práce se zabývá kytarovými efekty a kytarovým zvukem celkově. Jsou zde popsány nejpoužívanější kytarové efekty a nasimulovány jejich výstupní průběhy. Dále jsou zde porovnány analogové a digitální efekty, vysvětlen ...
 • Asymptotic Analysis of Optimal Piecewise Uniform Polar Quantization 

  Peric, Z.; Bogosavljevic, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-06)
  In this paper, a simple and complete asymptotical analysis is given for a mean square error (MSE) piecewise uniform polar quantizer (PUPQ). We show that PUPQ has the same performance as the asymptotic nonuniform polar ...
 • Časové vzorkování obrazového toku 

  Němec, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vypracovat teoretický úvod do problematiky časového vzorkování obrazového toku, s přihlédnutím na různé faktory, které vzorkování ovlivňují. Dále navrhnout ideové schéma modelu, který bude simulovat ...
 • Efektový zesilovač pro elektrickou kytaru 

  Kočiš, Martin
  Tato semestrální práce v první části stručně popisuje vnímání harmonických frekvenčních složek lidským uchem, v druhé části se zaměřuje na účel kytarových efektů a přehled obvyklých typů, se kterými se lze na trhu setkat. ...
 • Evaluation of Distortion of ECG Signals after Compression 

  Němcová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Evaluation of compression quality is essential part of data compression. No unified approach exists in this area and comparison of different algorithms is very difficult. The paper deals with 13 common efficiency and quality ...
 • Influence Of Interferences Caused By Non-Linear Power Amplifier In Multi-User Generalized Frequency Division Multiplex Scenario 

  Harvanek, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article is aimed to the problematic of interferences in multi-user scenarios which can occur in modern mobile communication networks. Hence of new modulation schemes as a Filter Bank Multi Carrier (FBMC), Generalized ...
 • Kompenzace geometrického zkreslení obrazu gelové elektroforézy 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a kompenzace geometrických zkreslení u 1D elektroforézy na agarózovém gelu. Diplomová práce rozebírá problematiku příčin vzniku těchto deformací a shrnuje teorii, nutnou ...
 • A Method For Correcting A Damaged Tacho Signal 

  Čala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Order analysis of vibration signals from rotary machinery typically uses tacho sensors utilizing either optical or magnetic principle for precise measurement of shaft angle position that can be calculated to the rotational ...
 • Měření doběhu gradientních magnetických polí v MR tomografu 

  Kubásek, Ondřej
  Cílem této práce je proměřit doběhy gradientů magnetického pole v MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit a provést rozbor dané problematiky. Teoretická část je zaměřena na příčiny vzniku tvarového zkreslení ...
 • Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM 

  Prokop, Martin
  Úkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních ...
 • Měření zkreslení signálu EKG 

  Požár, Pavel
  Diplomová práce se zabývá elektrokardiogramem a jeho zkreslením, které způsobuje chyby, díky kterým lékař může stanovit špatnou diagnózu. V teoretické části práce je stručné popsán elektrokardiogram, teorie o vlnkové ...
 • Návrh a konstrukce kytarového multiefektu 

  Šindelář, Jindřich
  Práce se zabývá návrhem elektronického obvodu sdružujícího v sobě funkci několika efektů pro elektrickou kytaru. Tyto efekty je možné přepínat a docílit tak poměrně široké škály zvuků použitelných v různých hudebních ...
 • Podpůrné struktury pro 3D tisk z kovových materiálů 

  Hruboš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá aditivní technologií selective laser melting, která umožňuje výrobu 3D objektů z kovových prášků. U toho procesu jsou většinou vyžadovány podpůrné struktury, které odvádějí z vyráběné oblasti ...
 • Potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Lacko, Michal
  Tento projekt zahŕňa prehľad jednotlivých metód filtrácie EKG signálu, ktoré potláčajú sieťové rušenie. Zameriava sa predovšetkým na parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu filtrácie. Hlavnou podstatou je vyhodnotenie navrhnutých ...
 • Precizní audio předzesilovač pro kvalitní poslech 

  Janošík, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a konstrukce precizního audio předzesilovače určeného pro věrnou kvalitu hudebního přednesu. Typologie celkového návrhu klade důraz na velmi důležité přenosové vlastnosti, nízké ...
 • Úprava vokálních stop v SW post-produkci hudby 

  Trkal, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zpracování vokálních stop. Aplikace je složena z několika dílčích modulů reprezentujících zvukové procesory a efekty a je realizována v podobě pluginu vytvořeného ...
 • Vliv parametrů svařování na příčné deformace 

  Harmaniak, Daniel
  V bakalárskej práci je popísaná teória vzniku vnútorných napätí a deformácií pri zváraní. Uvádza technologické a konštrukčné zásady pre minimalizovanie ich vzniku a metódy na odstránenie vnútorných napätí. Pre priečne ...