Now showing items 1-20 of 27

 • Distribuce vzduchu při větrání bytů 

  Štencel, Bedřich
  Moje diplomová práce je rozdělena na tři samostatné části. V první části se věnuji teoretické části o systémech větrání. Druhá část se zabývá stanovení podmínek pro množství výměny vzduchu, srovnání tří variant umístění ...
 • Experimentální stanovení charakteristik proudění vzduchu z distribučních prvků 

  Ekl, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku distribuce vzduchu v budovách. Předmětem řešení je koncertní sál. Práce obsahuje tři různé technické návrhy a pohledy na řešení mikroklimatu sálu z hlediska distribuce vzduchu. ...
 • Měření koncových elementů 

  Zachoval, Matouš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku distribuce vzduchu v obytných budo-vách. Její hlavní část se věnuje experimentálnímu zkoušení koncových elementů pomocí kouřové zkoušky. Dosažené výsledky jsou aplikovány na návrh ...
 • Mikroklima bazénových hal 

  Halla, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklimatu bazénových hal. Popisuje úskalí a zásady návrhu vzduchotechnického systému v prostorách se zvýšenou produkcí vlhkosti. Detailněji se zaměřuje na metody stanovení ...
 • Modelování obrazů proudění 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá modelováním obrazů proudění v simulačním softwaru Star-CCM+ Version 8.04.007. Celkem jsou modelovány 3 navržené varianty. První varianta se zabývá modelováním vířivých vyústek, druhá a třetí ...
 • Návrh vzduchotechniky v multifunkční sportovní hale 

  Navrátil, Radek
  Diplomová práce řeší návrh vzduchotechnického zařízení v objektu multifunkční haly v Brně a zahrnuje i experimentální analýzu proudění vzduchu. Skládá se ze tří částí. V první části je zpracována teorie distribuce vzduchu. ...
 • Optimalizace větrání divadelní haly 

  Lenhart, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým řešením proudění a optimalizací stávajícího stavu distribuce vzduchu v divadelní hale za pomocí CFD simulací. Součástí diplomové práce je projektové řešení jedné z variant řešení.
 • Optimalizace vzduchotechniky wellness 

  Kysilka, Michal
  Tématem diplomové práce je optimalizace návrhu distribuce vzduchu v bazénové hale s ohledem na odpar z volné vodní hladiny dle předem určených kritérií s využitím softwaru pro CFD simulace. Problematikou odpařování se ...
 • Větrání tělocvičny 

  Urban, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá modelováním proudění v CFD programu. Pomocí něhož bude vybraná optimálnější varianta vyústek pro distribuci vzduchu ve sportovní hale. První mode-lovaná varianta bude přivádět čerstvý vzduch pomocí ...
 • Vliv nastavení ventilace na množství přiváděného vzduchu a jeho distribuci v kabině automobilu 

  Poláček, Filip
  Tato práce se zabývá měřením rozložení distribuce a množství přiváděného vzduchu do kabiny automobilu při různých venkovních podmínkách a nastavení klimatizace. Pro určení množství přiváděného vzduchu do kabiny automobilu ...
 • Vzduchotechnické jednotky 

  Cakl, Dominik
  Diplomová práce se zabývá analýzou problematiky nerovnoměrně rozvrstveného průtoku vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách a následné optimalizaci s ohledem na rychlostní poměry, energetickou náročnost a legislativní ...
 • Vzduchotechnika domu s lékařskou službou 

  Vytasil, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení v domě s lékařskou službou. Řešeno je podlaží suterénu s čekárnami, recepcí a hygienickými místnostmi a 1.NP s ordinacemi. Tepelná zátěž z části suterénu je ...
 • Vzduchotechnika hotelu 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá vzduchotechnikou hotelu. Řešena je zejména společenská část, kterou tvoří přednáškový sál, vinárna a salonek. Projekt se konkrétně zabývá výpočtem tepelných bilancí, průtoků vzduchu, návrhem ...
 • Vzduchotechnika operačních sálů 

  Znebejánek, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení operačních sálů, skládajícího se ze tří vzduchotechnických jednotek. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na ...
 • Vzduchotechnika pensionu 

  Miesler, Zdeněk
  Má bakalářská práce se zabývá návrhem dvou vzduchotechnických jednotek pro pension. První jednotka slouží k přívodu a odvodu vzduchu s chlazením, druhá jednotka řeší ubytovací část pensionu v druhém podlaží. V projektu je ...
 • Vzduchotechnika pitevny 

  Matula, Luděk
  Bakalářská práce se skládá ze tři části. Teoretické, výpočtové a projektové. Teoretická část se zabývá problematikou filtrací znehodnoceného vzduchu a principu odlučovaní částic. Výpočtová a projektová část se skládá z ...
 • Vzduchotechnika pro sídlo firmy 

  Halla, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechniky sídla firmy. Jedná se o dvoupodlažní objekt obsahující administrativní i skladovací/dílenské prostory. Řešená část je však pouze první podlaží. Cílem práce je navrhnout ...
 • Vzduchotechnika průmyslové haly 

  Schenk, David
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou průmyslové haly. V první části se věnuje problematice hluku ve vzduchotechnice. Druhá část se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro výrobní halu a administrativní a ...
 • Vzduchotechnika restaurace 

  Zaoralová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro restauraci. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima. Úkolem tohoto zařízení je doprava ...
 • Vzduchotechnika restaurace 

  Šulc, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro restauraci. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima. Úkolem tohoto zařízení je doprava ...