Now showing items 1-10 of 10

 • Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - I 

  Soudek, Ondřej
  Seznámení se s problematikou centralizovaného zásobování teplem je cílem předkládané práce. Důraz je kladen na technologické prvky tohoto systému. Současný trend zapříčiňuje rozšiřování využití biomasy v centralizovaném ...
 • Efficient Integration of Machine Learning into District Heating Predictive Models 

  Kudela, Libor; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří (MDPI, 2020-12-02)
  Modern control strategies for district-level heating and cooling supply systems pose a difficult challenge. In order to integrate a wide range of hot and cold sources, these new systems will rely heavily on accumulation ...
 • Integrace zařízení energetického využití odpadů do sítě centrálního zásobování teplem s existující teplárnou 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je věnována shrnutí současného stavu odpadového hospodářství a představení možností pro rozšíření strategie energetického využívání odpadu. Práce je dělena na 4~hlavní části, z nichž každá popisuje část této ...
 • Performant and Simple Numerical Modeling of District Heating Pipes with Heat Accumulation 

  Kudela, Libor; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří (MDPI, 2019-02-16)
  This paper compares approaches for accurate numerical modeling of transients in the pipe element of district heating systems. The distribution grid itself affects the heat flow dynamics of a district heating network, which ...
 • Posouzení kotle na odpadní teplo 

  Hradil, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením kotle na odpadní teplo za narážecí pecí. Úvodní část je věnována technickému popisu a parametrům kotle. Nejpodstatnější částí práce je tepelný výpočet kotle, na kterou navazuje ...
 • Průkaz energetické náročnosti bytového domu 

  Němcová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti bytového domu v Letovicích. Teoretická část pojednává o tepelných soustavách, zejména o soustavě s centrálním zásobováním tepla. Ve výpočtové části porovnává ...
 • Teplárenské zdroje v ČR 

  Bártová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. Součástí práce je rozdělení a popis tepláren, sloužících k výrobě nejen tepelné, ale i elektrické energie. V další části práce jsou popsány výhody a ...
 • Termické zpracování odpadů jako klíčový prvek efektivních systémů odpadového hospodářství 

  Putna, Ondřej
  Předkládaná dizertační práce je zaměřena na problematiku energetického využití odpadů. Svým zaměřením přispívá do optimalizačních modelů dlouhodobě vyvíjených na pracovišti autora, které slouží pro simulaci toků v odpadovém ...
 • Využití biomasy v centrálním zásobování teplem 

  Dlouhá, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím biomasy v centrálním zásobování teplem. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a způsobům jejího využití na energetické účely. Následuje část, která podrobněji ...
 • Význam dodávky tepla ze zařízení energetického využití odpadů 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je zaměřena na identifikaci hlavních faktorů, které ovlivňují využitelnost tepelné a elektrické energie vyrobené z odpadu. V rámci práce byla provedena rešeršní studie na téma odpadového hospodářství, energetického ...