Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza rozdílů ve vykazování dlouhodobého majetku dle IFRS a dle české účetní legislativy 

  Krátká, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení české účetní legislativy ve srovnání s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Cílem bakalářské práce je vymezit rozdíly ve vykazování dlouhodobého majetku a definovat jejich ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování dlouhodobého majetku dle IFRS a dle české účetní legislativy 

  Dobešová, Věra
  Svou bakalářskou prací se zaměřuji na hodnocení České účetní legislativy v porovnání s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Práce porovnává tyto dva účetní systémy, definuje jejich rozdíly či případné podobnosti. ...
 • Audit majetku vybraného podniku 

  Pernica, Ivo
  Diplomová práce je zaměřena na audit účetní závěrky v oblasti majetku podniku. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku auditu, specifikuje vybrané oblasti auditu účetní závěrky a vymezuje účetní problematiku ...
 • Audit účetní závěrky 

  Fratriková, Denisa
  V diplomové práci se zabývám problematikou auditu účetní závěrky z pohledu auditora. První část obsahuje teoretické vymezení základních pojmů v této oblasti a popis auditorských postupů. Tyto poznatky jsou následně využity ...
 • Audit vysoké školy 

  Doležalová, Lenka
  Diplomová práce obsahuje problematiku auditu dlouhodobého majetku. Cílem práce je provedení auditu veřejné vysoké školy. Výsledkem je návrh, jak by měl auditor postupovat při auditu dlouhodobého majetku.
 • Financování dlouhodobého majetku pro konkrétní podnik 

  Harachová, Kristína
  Bakalářská práce zpracovává téma Financování dlouhodobého majetku pro konkrétní podnik. Zaměřuje se na vysvětlení pojmů z oblasti majetku, jeho možností financování a vysvětluje poměrové ukazatele finanční analýzy. Popisuje ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku nákupem konkrétní společností. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Staufčíková, Sabina
  Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním finanční analýzy akciové společnosti TRADIX UH. Cílem této práce je zhodnotit vývoj finanční situace ve společnosti. Teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, ...
 • Hodnocení vnitřních účetních směrnic obce Heřmanice a návrhy na jejich zlepšení 

  Jelínková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku účtování o dlouhodobém majetku obce. Definuje základní pojmy potřebné pro pochopení řešené problematiky. Popisuje metodiku zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví a další ...
 • Hodnocení vnitřních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem a návrhy na jejich zlepšení 

  Heger, Martin
  Diplomová práce navrhuje na základě provedené komparace vypracovaných analýz stávajícího stavu interních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem u obcí Pavlov a Heřmanice opatření vedoucí k jejich zlepšení. ...
 • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví versus česká úprava dlouhodobého majetku 

  Pospíšilová, Iva
  Diplomová práce se zabývá dlouhodobým majetkem. Obsahuje analýzu rozdílů v chápání dlouhodobého majetku mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy IFRS/IAS, a následnou aplikaci zjištěných rozdílů ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Řehořová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat dlouhodobý majetek. Obsahuje teoretické vymezení pojmů a finanční analýzu konkrétní společnosti. Dle této analýzy je stanoven návrh, jaké financování ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Polášková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku dlouhodobého majetku a jednotlivé formy jeho financování. V praktické části bude ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Sladká, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na definování dlouhodobého majetku a přiblížení jednotlivých způsobů jeho financování. Analytická část obsahuje ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Mališková, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na výběr vhodné formy financování pořízení dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku dlouhodobého majetku, základních ukazatelů finanční analýzy a možných způsobů financování. ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kohout, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování dlouhodobého majetku. Informuje o finančním stavu společnosti a o jejích možnostech, jakým lze financovat pořízení majetku. Dále srovnává různé nabídky úvěrů a leasingu, ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Peňázová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti financování při pořizování dlouhodobého majetku podnikem. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů spjatých s problematikou daného tématu. Dále navazuje část praktická, ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pelánová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku a členění dlouhodobého majetku. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty způsobů financování dlouhodobého ...
 • Návrh vnitropodnikové směrnice obce 

  Novotná, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vedení účetnictví ve vybraných účetních jednotkách. Specifikuje, co je to obec, účetnictví a vnitřní směrnice. Po analýze interních směrnic na Městském úřadě v Letovicích, obsahuje návrh ...