Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ševčík, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelov na podporu rozhodovania pre výber najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL, a.s. Popisuje metódy a postupy tvorby modelov v prostredí MS Excel a MATLAB. Cieľom je vytvoriť ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Minár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov a výberom najlepšieho z nich pre spoločnosť Fast & Healthy food services, s.r.o. Popisuje metódy a postup tvorby modelov za pomoci využitia fuzzy logiky. Cieľom je ...
 • Aplikace fuzzy logiky při výběrů dodavatele 

  Chlebana, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá výberom vhodných dodávateľov a vyhodnotením ich možných rizík pre stavebný podnik za pomoci využitia metód umelej inteligencie. V práci sú spracované teoretické základy, popis a analýza problému ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Červeň, Jakub
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu nákupnej funkcie v podniku Tubapack, a.s., ktorého predmetom výroby sú hliníkové a plastové tuby. Teoretická časť vymedzuje základnú charakteristiku nákupu, nákupný proces, riadenie ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Tarfa, Juraj
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh priebehu zákazky obchodným podnikom SEZAM s.r.o. Práca sa zameriava na zníženie času dodania zákaziek a optimalizáciu riadiacich a logistických procesov.
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Kováčová, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá využitím teórie fuzzy logiky pri vytvorení modelu na hodnotenie dodávateľov spoločnosti Heidelberg Slovensko. Využitím modelu spoločnosť získa obraz o efektivite a spoľahlivosti jednotlivých ...
 • Zlepšenie riadenia zásobovania a optimalizácie zásob 

  Kóňová, Barbora
  Bakalárska práca sa zameriava na riadenie zásobovania a optimalizáciu zásob v nevýrobnom podniku. Prostredníctvom ukazovateľov efektívnosti riadenia zásob sa zanalyzuje súčasná situácia v podniku. Rovnako prostredníctvom ...