Now showing items 1-1 of 1

  • Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch 

    Jelčová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
    Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Na základe ...