Now showing items 1-11 of 11

 • Ab initio výpočty vlivu dopování na slitinu Ni2MnGa 

  Janovec, Jozef
  Cieľom tejto práce je teoretické štúdium systému Ni-Mn-Ga, vykazujúceho efekt magnetickej tvarovej pamäti. Pri výpočtoch bola použitá metóda Exaktných Mufiin-Tin Orbitálov v kombinácii s aproximáciou koherentného potenciálu ...
 • Dotování grafenu pomocí pomalých elektronů 

  Stará, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá dotováním grafenu nízkoenergiovými elektrony. Na křemíkový substrát pokrytý vrstvou SiO2 jsou pomocí litograficky vyrobené masky nadeponované kovové kontakty z titanu a zlata. Grafen vyrobený ...
 • First-principles study of Zn-doping effects on phase stability and magnetic anisotropy of Ni-Mn-Ga alloys 

  Janovec, Jozef; Straka, Ladislav; Sozinov, Alexei; Heczko, Oleg; Zelený, Martin (IOP Publishing, 2020-02-04)
  The effect of Zn doping on Ni-Mn-Ga magnetic shape memory alloy was studied by the first-principles calculations using exact muffin-tin orbital method in combination with the coherent-potential approximation and projector ...
 • Interakce pomalých elektronů s grafenovými polem řízenými tranzistory 

  Vysocký, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu grafenových polem řízených tranzistorů, charakterizaci jejich transportních vlastností v UHV podmínkách a popis vlivu svazku nízkoenergiových elektronů na transportní vlastnosti ...
 • Organické tranzistory pro senzoriku 

  Marková, Aneta
  Cílem práce bylo nalézt nejvhodnější dostupnou komerční formulaci materiálu poly(3,4-ethylendioxythiofen):poly(styrensulfonát) (PEDOT:PSS) a metodu přípravy a úpravy tenkých vrstev, které mohou sloužit jako polovodič v ...
 • Příprava a vlastnosti dopovaných piezokeramických materiálů na bázi BaTiO3 

  Mařák, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou dopovaných piezokeramických materiálů na bázi BaTiO3 pomocí elektroforetické depozice. Jako dopantů bylo použito pět oxidů kovů vzácných zemin, tj. Er2O3, Dy2O3, Eu2O3, Tb407 a CeO2 ...
 • Příprava a vlastnosti transparentních polykrystalických keramických materiálů 

  Tásler, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi transparentních polykrystalických keramických materiálů na bázi Al2O3. Teoreticky jsou představeny nejdůležitější technologické aspekty přípravy těchto materiálů. ...
 • Příprava řezů vzorků a jejich analýza metodou SIMS 

  Karlovský, Juraj
  Táto práca sa zaoberá možnosťami štúdia polovodičových súčastok pomocou metódy SIMS s dôrazom na testovanie rôznych parametrov merania a rôznych spôsobov prípravy vzoriek. V rámci tejto práce bol navrhnutý a otestovaný ...
 • Tenké a dopované keramické substráty pro plasmové aplikace 

  Hliničan, Jan
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím poznatků na téma: Tenké a dopované keramické substráty pro plasmové aplikace. Práce je členěna do dvou částí. První část představuje literární rešerši, která se zabývá výrobou tenkých ...
 • Tištěné transparentní elektricky vodivé vrstvy 

  Bartoš, Radim
  Byly připraveny a charakterizovány vrstvy oxidu cíničitého dopovaného fluorem a antimonem technikami spin-coating a materiálovým tiskem pomocí tiskárny Dimatix. Jako zdroje cínu, antimonu a fluoru byly použity anorganické ...
 • Vodíkem modifikované grafenové struktury pro polem řízené tranzistory 

  Kurfürstová, Markéta
  Tato diplomová práce se věnuje problematice grafenu modifikovaného atomárním vodíkem a jeho transportních vlastností. V rámci rešeršní části práce jsou porovnány strukturní a elektronické vlastnosti grafenu a hydrogenovaného ...