Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza dějů při spojování dopravních proudů 

  Mikolášek, Igor
  Cílem práce je analýza chování dopravního proudu v místě spojování dvou jízdních pruhů, kde se předpokládá aplikace pravidla zipu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Pro pozorování a sběr dat ...
 • Krásné Pole - dopravní řešení s návaznosti na novou I/11 

  Mitura, Jindřich
  Práce ve formě studie pojednává o možnostech optimalizace napojení ostravského městského obvodu Krásné Pole na základní komunikační systém města Ostravy. Dále řeší napojení MOb na budovanou přeložku silnice I/11, která ...
 • Návrh úpravy okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD 

  Vencl, Martin
  Předmětem diplomové práce je úprava stávajícího uspořádání křižovatky, která nevyhovuje současným nárokům dopravy. Úprava se týká dvoupruhové okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD v Hradci Králové. Navržené ...
 • Obchvat obce Ochoz u Brna 

  Beneš, Petr
  Předmětem diplomové práce je studie obchvatu obce Ochoz u Brna. Ochvat je navržen ve čtyřech variantách, které jsou mezi sebou navzájem porovnány dle několika kritérií. Následně je jedna varianta vybrána a detailně zpracována. ...
 • Problematika parkování ve městě Humpolci 

  Fuxová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývala problematikou parkování ve městě Humpolec. Předmětem bakalářské práce je analýza dopravy v klidu na území města. Při analýze stávající situace se stanovila kritická místa z hlediska parkování, ...
 • Řešení křižovatky 1. máje a Palackého v Moravských Budějovicích 

  Soukup, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá řešením křižovatky 1. Máje a Palackého v Moravských Budějovicích. Součástí práce je provedení bezpečnostní inspekce, výpočet kapacity neřízené křižovatky, dopravní průzkum. Poznatky jsou aplikovány ...
 • Silnice I/42 VMO Žabovřeská I. 

  Kaderka, Tomáš
  Práce se zaměřuje na ověření funkcí modelovacího softwaru Aimsun a jeho chování na konkrétním modelu dopravní situace na brněnském Velkém městském okruhu na úseku silnice I/42 Žabovřeská I. Popisuje možné způsoby dopravních ...
 • Studie mimoúrovňové křižovatky MÚK Brno Východ 

  Marušák, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá úpravou mimoúrovňové křižovatky MÚK Brno-východ (km 203) na dálnici D1. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení všesměrného napojení na silnici I/50, která má v současné době tvar rozštěpu ...
 • Studie nám. Osvobození v Lysicích 

  Zaikin, Danil
  Bakalářská práce se formou studie zabývá návrhem okolí náměstí Osvobození v Lysicích včetně přilehlých křižovatek. Na základě naměřených hodnot, které byly získány z dopravního průzkumu, posouzení nehodovosti a fotodokumentace, ...
 • Studie okružní křižovatky Pražská × Okružní × Zahradní v Humpolci 

  Zítka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce stávající průsečné křižovatky ve městě Humpolec. Návrh vychází z dopravního průzkumu a obecných požadavků na projektování okružních křižovatek.
 • Studie úpravy křižovatky silnic I/12 a II/101 u Úval 

  Bláhová, Sabina
  Předmětem této bakalářské práce je studie úpravy stykové křižovatky silnic I/12 a II/101 u města Úvaly u Prahy. Současný tvar křižovatky se jeví jako nevyhovující, a to zejména kvůli problematickému odbočení vlevo jak ze ...
 • Studie úpravy křižovatky silnic II/425 a III/42510 u Rajhradu 

  Becková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je vypracování studie úpravy stykové křižovatky silnic II/425 a III/42510 u města Rajhrad jižně od centra Brna. Současný stav se jeví jako nevyhovující. Důvodem úpravy křižovatky je vysoká intenzita ...
 • Studie úpravy křižovatky ulic Křižíkova x Kociánka x Myslínova v Brně 

  Honzírková, Sabina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy křižovatky ulic Křižíkova x Kociánka x Myslínova v Brně. V současné době se tvar křižovatky jeví jako nevyhovující, a to zejména kvůli problematickému odbočení vlevo z krátké spojky ...
 • Studie úrovňové křižovatky I/45 a I/11 v Bruntále 

  Kufka, Jiří
  Předmětem mé diplomové práce je variantní návrh přestavby úrovňové křižovatky silnic I/45 a I/11 u autobusového nádraží v Bruntále v Moravskoslezském kraji. Stávající uspořádání je nepřehledné a křižovatka je místem častých ...
 • Studie úrovňové křižovatky silnici I/52 a II/152 u obce Želešice 

  Polanský, Štěpán
  Předmětem diplomové práce je variantní návrh přestavby stykových křižovatek, které jsou součástí mimoúrovňové křižovatky silnic I/52 a II/152 u obce Želešice. Stávající stykové křižovatky jsou kapacitně nevyhovující a ...
 • Úprava křižovatky II/377 a III/37360 u Rájce-Jestřebí 

  Bažant, Petr
  V bakalářské práci je řešena úprava stávající úrovňové křižovatky silnic II/377 a III/37360 u Rájce-Jestřebí v Jihomoravském kraji. Jedná se o zvláštní stykovou křižovatku ve tvaru písmene K, ve které jsou všechny větve ...
 • Úprava křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic 

  Friedel, David
  V diplomové práci je řešena úprava stávající úrovňové křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic v Jihomoravském kraji. Jedná se o průsečnou křižovatku, ve které je hlavní komunikace čtyřpruhová, směrově rozdělená. Je ...
 • Variantní řešení Obchodního areálu - Dobronická 

  Winterová, Karin
  Předmětem diplomové práce je navržení dvou variant řešení parkoviště včetně výpočtu bilance parkovacích stání a přilehlých zpevněných ploch pro potřeby obchodního areálu (velkoobchod s potravinami, osm prodejen různého ...
 • Vybrané způsoby zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru 

  Černoch, Adam
  Cílem diplomové práce je najít vhodná opatření, která povedou ke zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru a tím ke snížení nehodovosti v dané lokalitě. V teoretické části jsou popsány dopravní průzkumy, které souvisí ...
 • Zlepšení dopravní dostupnosti Města Měčína 

  Votípka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh přeložky silnice II/117 v obci Měčín, která v současném stavu má nedostatečné šířkové uspořádání na vjezdu do obce. Nově vzniklá komunikace je navržena v dostatečném šířkovém uspořádání a ...