Now showing items 1-20 of 65

 • Analýza pracovního trhu ve stavebnictví 

  Daniel, Martin
  Tato bakalářská práce analyzuje trh práce ve stavebnictví. Teoretická část se zabývá stavebním podnikem, pracovním trhem a prací ve stavebnictví. Popisuje odměňování a specifika stavebního podniku, charakterizuje trh práce, ...
 • Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vybrané firmě a návrhy na její zlepšení 

  Žáčková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců ve firmě AG Transport, s.r.o. Teoretická část práce je věnována představení problematiky spokojenosti zaměstnanců, analytická část je pak zaměřena na popis ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků 

  Holínková, Jitka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum spokojenosti zákazníků, protože spokojenost zákazníka je jedním z hlavních faktorů dlouhodobé úspěšnosti firem na trhu. Výzkum je proveden u vybrané společnosti UNEX a. s. a ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Jánošíková, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků, která se zaměřuje na průmyslovou firmu OLZA, spol. s. r. o. Pomocí dotazníku bude zjištěna současná spokojenost zákazníků a získané informace budou analyzovány ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře a návrhy na její zlepšení 

  Svoboda, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na zvýšení spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře. Spokojenost zákazníků je klíčovou součástí pro udržení tržní pozice, dobrého jména společnosti a její růst. Spokojenost klientů je obzvláště ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Dorociak, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovně. Teoretická část je zaměřena na způsob výpočtu indexu spokojenosti a loajality zákazníka. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků vybraného spolku a návrhy na její zlepšení 

  Pilková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze spokojenosti zákazníků spolku Yoga House, z.s. a následným návrhům její zlepšení. První část práce se zabývá popisem důležitých teoretických východisek souvisejících s tímto tématem. ...
 • Identifikace poptávky 

  Feldbabel, Vít
  Diplomová práce se zabývá identifikací poptávky po různých druzích komodit běžné spotřeby pomocí dotazníkového šetření. Ze získaných dat je určena funkce cenové elasticity poptávky po jednotlivých komoditách, na základě ...
 • Innovation Performance Measurement: Research in Czech Business Practice 

  Žižlavský, Ondřej (Taylor & Francis, 2016-11-23)
  The paper points out the importance of the innovation performance and its improvement. It begins with a comprehensive theory and definition of essential terms. The theoretical part is followed by the analysis of the current ...
 • Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice 

  Ellederová, Eva (Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020-04-02)
  Studie představuje metodologii konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely (dále jen ESP) a seznamuje čtenáře s prvními výsledky výzkumného šetření. Cílem je vyhodnotit kvalitu pilotní verze ...
 • Marketingový audit spokojenosti zákazníků 

  Hemzová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým auditem spokojenosti zákazníků. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a definice související s marketingem, marketingovým auditem, marketingovým výzkumem, službami a ...
 • Marketingový mix konkrétního podniku 

  Dočekalová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem konkrétního podniku. Předmětem této práce je analýza současného stavu marketingového mixu vybraného podniku a sestavení doporučení pro tvorbu mixu nového. Hlavním cílem ...
 • Marketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pasta 

  Bařinová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu pro firmu La Brusla Pasta, která vyrábí čerstvé těstoviny. Práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou objasněny základní ...
 • Marketingový plán vybraného produktu 

  Žitník, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření marketingového plánu pro zavedení nového výrobku na trh. Marketingový plán je formován na základě postupů plynoucích z teoretických východisek práce. Obsah plánu vychází z v ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Vinařství Rozařín 

  Novotná, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti Vinařství Rozařín s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny marketingové pojmy, metody a techniky marketingového výzkumu. Praktická ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Matezex, s.r.o. 

  Hanáková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti MATEZEX s.r.o. Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak jsou stávající zákazníci s nabízejícími službami společnosti spokojeni. ...
 • Měření spokojenosti zákazníka v oblasti managementu kvality 

  Plánková, Barbora
  Bakalářská práce pojednává o měření spokojenosti zákazníka v oblasti managementu kvality. Teoretická část se zabývá spokojeností zákazníka a je zde rozebrána metodika jejího měření. Praktická část popisuje aktuální měření ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Večeřová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na motivaci a odměňování pracovníků ve vybraném podniku. Zabývá se analýzou motivačního a odměňovacího systému společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. Cílem je navrhnout změny a doporučení ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Hofmanová, Marie
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivačním systému a vysvětluje základní pojmy spjaté s touto problematikou. Za použití dotazníkového šetření jsou zjištěny současné trendy požadavků zaměstnanců v této zkoumané ...
 • Návrh a optimalizace portfolia soukromého investora 

  Lády, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na návrh portfolia z investičních instrumentů a tvorbu dotazníku pro určení rizikového profilu soukromého investora. Kromě základní investiční teorie popisuje stručně charakteristiky a parametry ...