Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza problematiky zaměstnávání cizinců v České republice 

  Zemanová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice. Jejím cílem je vysvětlit teoretická východiska této problematiky, zanalyzovat situaci na trhu práce a objasnit princip zdaňování ...
 • Analýza problémů zaměstnávání cizinců v České republice 

  Sedláček, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnávání cizinců v České republice. Cílem práce je zhodnotit dopady problémů z této činnosti plynoucích a navrhnout opatření, která budou optimální z hlediska státu, zaměstnanců ...
 • Aplikace vybraných smluv o zamezení dvojího zdanění se zaměřením na příjmy ze zaměstnání 

  Kotěrová, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá problematikou aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, která Česká republika podepsala se Slovenskou republikou, Polskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Rakouskou ...
 • Daňové aspekty elektronického obchodu 

  Žambochová, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou v oblasti elektronického obchodu. Obsahem práce je analýza prostředí elektronického obchodu a daňové legislativy. V praktické části jsou pak získané teoretické poznatky ...
 • Harmonizace zdaňování korporací v EU 

  Skalická, Hana
  Po vstupu do Evropske Unie problematika dani dostala a stale dostava zcela novy raz. Vytvari se tak uplne jine pravni prostredi, a to nejen v Ceske republice, ale i v Evropske unii samotne, kde az doposud byly harmonizovany ...
 • Mezinárodní daňové plánování a optimalizace 

  Kopecká, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci. Diplomová práce specifikuje, co je mezinárodní daňové plánování a poukazuje na jeho důležitost v dnešní době. Na základě získaných ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů z Polska 

  Suchomelová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku. Práce popisuje zdaňování příjmů daňového rezidenta, který dosahuje příjmů ze závislé činnosti z České republiky i z Polska. ...
 • Mezinárodní zdaňování příjmů daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmu z Irska 

  Segéňová, Daniela
  Tato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Irsku. Práce obsahuje vysvětlení postupu zdaňování daňového rezidenta České republiky, který dosahuje příjmů ze závislé ...
 • Problematika mezinárodního dvojího zdanění 

  Vašíčková, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodních daňových vztahů. Pojednává o obecném pozadí této oblasti, tj. o vnitrostátních daňových předpisech, v návaznosti na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, spolupráci ...
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Německem a její aplikace 

  Volná, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodního zdanění příjmů, konkrétně Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Seznamuje s příslušnými právními normami, ...
 • Srovnání daní z příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku 

  Mištová, Ludmila
  Tato práce se zabývá daňovou soustavou České republiky a Irska a především zdaněním fyzické osoby v těchto státech. Jsou zde řešeny praktické příklady. Dále tato práce pojednává o administrativních problémech, které souvisí ...
 • Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy 

  Vlk, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce na téma „Vliv mezinárodního daňového plánování na hospodaření firmy“ je zhodnotit obchodní model firmy Jelko, jehož prostřednictvím prodává produkty na Slovensko. Na základě analýzy současného ...
 • Vybraná specifika daňových rezidentů v ČR 

  Kašparová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast daní z příjmu fyzických osob v České republice. Ve své hlavní části se soustřeďuje na konkrétní osoby – daňové rezidenty a jejich související povinnosti vůči našemu státu. Také uvádí, ...
 • Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky 

  Krčmová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním dividend vyplácených ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům – fyzickým osobám. Popisuje, analyzuje a systematizuje tuzemskou právní úpravu a mezinárodní smlouvy ...
 • Zdaňování fyzické osoby v Rakousku 

  Gígelová, Anna
  Tato práce se zabývá daňovou soustavou Rakouska a České republiky.Především zdaňováním fyzické osoby v Rakousku. Jsou zde uvedeny i některé příklady z praxe. Objasňuje zamezení dvojího zdanění z pohledu daní a mezinárodních ...
 • Zdaňování pasivních příjmů daňových nerezidentů v ČR 

  Vančurová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR, konkrétně pasivních příjmů - dividend, úroků a licenčních poplatků. Cílem je sestavit návod jak postupovat při zdaňování těchto ...
 • Zdaňování příjmů z nájmu v České republice 

  Kasalová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá mezinárodním zdaňováním vybrané kategorie příjmů. Jmenovitě se jedná o zdaňování příjmů daňových rezidentů a nerezidentů České republiky z titulu nájmu nemovitých věcí na území České republiky. ...