Now showing items 1-20 of 24

 • 1. Návrh kontrolních procesů vevýrobě bezpečtnostního ventilu 

  Jaša, Aleš
  Tato práce se zabývá přesným definováním kontrolních procesů pro komponenty výrobku PLV5, jehož výrobce je firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Cílem byly přesné definice měřicích metod, díky kterým by dodavatelé jednotlivých ...
 • Depozice a charakterizace tenkých vrstev a jejich analýza za pomoci skenovací elektronové mikroskopie 

  Kiška, Roman
  Tato práce se zabývá metodami nanášení tenkých vrstev, a to zejména metodou PVD a CVD. Součástí práce byla i experimentální část, kde byly nedeponovány dva vzorky metodou magnetronového naprašování a nanášením z plynné ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu obrobené plochy po frézování 

  Černý, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá výslednou kvalitou povrchu za proměnlivých pracovních podmínek při frézování. První část práce se věnuje definici kvalitativních parametrů, popisujících vlastnosti povrchu. V návaznosti na ...
 • Funkční plochy a struktura povrchu 

  Novák, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo vypracování odborné rešerše z oblasti geometrické specifikace výrobků (GPS). Práce obsahuje srovnání minulých a současných norem obsahujících parametry struktury povrchu a značení struktury ...
 • Hodnocení drsnosti povrchu a její vliv na únavovou životnost 

  Dziubek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlivem drsnosti povrchu na únavovou životnost. V bakalářské práci je blíže specifikováno hodnocení povrchu profilovou metodou podle normy ČSN EN ISO 4287. V rámci práce byly zjištěny parametry ...
 • Hodnocení struktury povrchu bezkontaktní metodou 

  Konečný, Jan
  Struktura povrchu je definována parametry z profilu základního, profilu drsnosti a profilu vlnitosti. V praxi se používá mnoho různých typů profiloměrů. Základním požadakem je kompatibilita jednotlivých výsledků. Úkolem ...
 • Kondenzační technika a odvody spalin 

  Müller, Jan
  Tato práce je zpracována jako návrh vytápění pro objekt základní a mateřské školy v oblasti Brno-venkov. Na zateplený objekt je navržena kombinace vytápění a vzduchotechniky. Koncepce je řešena tak, že vzduchotechnika ...
 • Měření drsnosti pomocí kruhoměru 

  Šrůt, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá měřením drsnosti povrchu na kruhoměru Talyrond TR595S. Jejím cílem bylo rozšíření možností měření na tomto kruhoměru. Hlavním přínosem práce je vytvoření návrh postupu měření drsnosti součástí ...
 • Nové směry v oblasti asfaltových koberců mastixových 

  Pfeiferová, Magdaléna
  Práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřená na stanovení protismykových vlastností na zkušebním úseku na ulici Vídeňská. Protismykové vlastnosti budou zjišťovány pomocí kyvadla a současně se stanoví makrotextura. ...
 • Obrábění keramických těles pomocí CAD-CAM 

  Kaplan, Lukáš
  Bakalářská práce se v literární části zabývá keramickými materiály na bázi Al2O3 a ZrO2, metodami přípravy vzorků pro následné obrábění, metodami obrábění keramiky, a to především technologií CNC frézovaní v neslinutém a ...
 • Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu 

  Metelková, Jitka
  Tato práce obsahuje přehled soudobých metod vyhodnocování povrchu součástí, obvyklých měřicích přístrojů a vyhodnocovaných parametrů. Hlavní část práce je věnována pokročilým metodám vyhodnocování topografie povrchu, včetně ...
 • Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu 

  Toman, Ladislav
  Tato práce se zabývá popisem způsobů měření textury povrchu, popisuje přístroje, pomocí nichž lze texturu těchto povrchů zaznamenávat a popisuje parametry, které umožňují texturu povrchu kvantifikovat. Praktická část se ...
 • Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu 

  Hroděj, Daniel
  Tato práce se zabývá analýzou dat získaných z povrchu hliníkové slitiny 7475-T7351 po čelním frézování s náklonem nástroje o 1°. Úvodní část je teoretického charakteru a vysvětluje základní principy měření topografie povrchu ...
 • Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu pro dokončovací obrábění 

  Adamus, Petr
  Tato práce se zabývá vyhodnocováním topografie povrchu. Teoretická část přibližuje základní metody vyhodnocování topografie povrchu a popisuje profilové a plošné topografické parametry. V praktické části je za pomocí ...
 • Posouzení kapacity mostních profilů na toku Bobrava 

  Bezděk, Josef
  Cílem páce „Posouzení kapacity mostních profilů na toku Bobrava“ je provedení výpočtů v programovém prostředku HEC-RAS v soustavě mostů na toku Bobrava. V práci dojde k posouzení kapacity mostů a využije se znalostí z ...
 • Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Holá, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem přírodě blízké protipovodňové ochrany města Prostějov na soutoku vodních toků Romže a Hloučely a toku Valová (Romže). Ve výpočtech byla řešena kapacita jednotlivých úseků a výpočet průběh ...
 • Přilnavost materiálů pro vodorovné dopravní značení 

  Šašinková, Daniela
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou přilnavosti materiálů pro vodorovné dopravní značení v případě provádění obnovy značení a dvoufázového značení. V rámci práci je také řešeno měření a posouzení předepsaných ...
 • Sedimentační nádrž na toku Kuřimka 

  Holá, Lucie
  Cílem bakalářské práce je návrh sedimentační nádrže na toku Kuřimka v katastrálním území Moravské Knínice. Ve výpočtech byla provedena kapacita řešeného úseku a výpočet průběhu hladin pro třicetidenní vodu a vybrané N-leté ...
 • Studium morfologie vysoce orientovaného pyrolytického grafitu ozářeného ionty argonu 

  Komínek, Josef
  Hlavním cílem bakalářské práce je studium povrchu vysoce uspořádaného pyrolytického grafitu (HOPG) pomocí mikroskopie atomárních sil a spektroskopie Raman a XPS. HOPG je vrstvený materiál: atomy každé vrstvy mezi sebou ...
 • Studium vlivu procesních parametrů na drsnost řezu při tavném režimu laserového dělení austenitické korozivzdorné oceli 

  Kučera, Václav
  Práce předkládá studium vlivu procesních parametrů na drsnost řezané plochy. Zkoušený materiál je 1.4301, tedy austenitická korozivzdorná ocel. Při změně parametru se drsnost povrchu příliš nezměnila. U některých vzorků ...