Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza energetického využití kávových pelet 

  Sedláček, Daniel
  Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat komplexní studii na téma energetického využití kávového odpadu zvaného kávová sedlina. V rámci studie byly provedeny kompletní palivové rozbory, TGA analýzy, experimentální sušení ...
 • Diagnostické metody použitelné pro monitorování sušícího procesu cihlářských výrobků 

  Sarvaš, Ondřej
  Tato práce se zabývá studiem diagnostických metod použitelných pro monitorování sušícího procesu cihlářských surovin. Na základě rozsáhlé rešerše odborné literatury je vytipováno několik parametrů, které je vhodné během ...
 • Digitalizace řízení procesu lyofilizace 

  Richter, Mojmír
  Předkládaná práce se zabývá technologickým procesem lyofilizace. Práce je zaměřena na optimalizaci řízení teploty a tlaku během procesu.
 • Indirect Convective Solar Drying Process of Pineapples as Part of Circular Economy Strategy 

  Azouma, Yaovi Ouézou; Drigalski, Lynn; Jegla, Zdeněk; Reppich, Marcus; Turek, Vojtěch; Weiß, Maximilian (MDPI AG, 2019-07-24)
  This study investigates the industrial-scale application of a simple convective solar drying process of pineapples as part of a circular economy strategy for developing countries. A renewable energy concept is presented, ...
 • Kogenerační zdroj 

  Černý, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je technicko-ekonomický návrh kogeneračního zdroje pro sušení biomasy k jejímu následnému zpracování. První část práce je věnována biomase. Zde je podrobněji uvedeno její rozdělení, vlastnosti ...
 • Metody sušení biomasy 

  Beran, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá biomasou a principem sušení tuhých látek, dále je zde podrobná rešerše sušáren biomasy a v závěrečné části práce je zhotoven bilanční výpočet bubnové sušárny a výpočet vlastností spalin.
 • Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení 

  Pospíšil, Tomáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá procesy, které jsou spojené s vlhkostí v elektrotechnice. Bakalářská práce je zaměřené na součástky a základní materiály, které jsou citlivé na vlhkost a na jejich defekty způsobené ...
 • Návrh elektročásti zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků 

  Čermák, Jiří
  Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků ve slévárně ve Velké Británii. Je zde ucelený náhled na systém technických norem ČSN a srovnání s britským systémem norem British standards. ...
 • Návrh sušky na biomasu 

  Hrnčířová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou snižování vlhkosti biomasy sušením a jejím následným využitím jako biopaliva. Práce představuje pásovou sušárnu a její zapojení do systému s roštovým kotlem. Navrhuje různé ...
 • Osušovač na ruce 

  Stránská, Aneta
  Náplní této bakalářské práce je design osušovače na ruce. Cílem je vytvořit originální a elegantní návrh, který bude využívat moderní tech-nologie k dosažení vysoké efektivity osušování a splňovat ekonomické, ekologické a ...
 • Rotační sušící a sintrovací pece 

  Rafaj, Svatomír
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou rotačních sušících a sitrovacích pecí. První část práce pojednává o konstrukčním řešení těchto pecí, procesech, které v nich probíhají a o různých možnostech jejích technologických ...
 • Snižování energetické náročnosti procesu profesní údržby prádla 

  Bobák, Petr
  Práce se zabývá procesem profesní údržby prádla (PÚP) a způsoby, jak snižovat jeho požadavky na energie a další provozní komodity. PÚP představuje specifický energeticky náročný proces, jehož účelem je navrátit použitému ...
 • Sušení a předehřev v zalévacím procesu epoxidů 

  Matoušová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá vadami v epoxidem zalévaných přístrojových transformátorech. Jelikož působení vlivů, způsobující nekvalitu, je velmi rozsáhlé, je největší důraz kladen na vliv vlhkosti. V práci je popsána ...
 • Sušení biomasy 

  Gruber, Jan
  Tato práce se zabývá sušením biomasy, především sušením drobné dřevní hmoty. Porovnány jsou různé metody sušení jako je pásové sušení, fluidní sušení a bubnové sušení společně s jejich výhodami a nevýhodami. Je navrhnuto ...
 • Sušení koksu pro výrobu karbidu vápenatého 

  Balko, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou procesu výroby karbidu vápenatého. Cílem práce je identifikovat a navrhnout možnosti úspor plynoucí z využití energie odpadních plynů, které při výrobě vznikají. V úvodu práce je stručně ...
 • Sušení mokrých povrchů vzduchovými proudy 

  Gusnarová, Hana
  Diplomová práce předkládá zpracování a vyhodnocení experimentu provedeného na University of Hertfordshire, jehož cílem bylo prakticky ověřit a porovnat účinnost vysoušení lahví pomocí ventilátoru a kompresoru. Dále navrhnout ...
 • Termické zpracování kalů z ČOV 

  Švehlová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku kalů z čističek odpadních vod a jejich následným termickým zpracováním. Cílem bylo porovnat možnosti energetického využití mechanicky odvodněného kalu a kalu s předchozí ...
 • Vliv skladovacích podmínek na metabolický profil jablek 

  Duroňová, Kateřina
  Cílem předložené disertační práce byla komplexní analýza změn obsahu mastných kyselin, enzymových a nízkomolekulárních antioxidantů v plodech jablek a s tím související hodnocení vnímavosti vůči původcům skládkových chorob ...
 • Vyrovnání provozních dat v energetických procesech 

  Nováček, Adam
  Tato práce řeší problematiku vyrovnávání naměřených dat. Cílem této práce bylo vyrovnání naměřených veličin z elektrického bubnového sušiče prádla, tak aby vyhovovaly exaktně sestavenému matematickému modelu sušení. K ...
 • Využitelnost výpalků z výroby ethanolu 

  Audy, Dan
  Tato práce řeší využitelnost výpalků z výroby ethanolu. Pro zpracování na materiál DDGS pak řeší i materiálovou a energetickou bilanci tohoto procesu. Tato materiálová a energetická bilance byla počítána pro 7070 kg výpalků ...