Now showing items 1-16 of 16

 • Generování kódu pro mikrokontroléry pomocí automatických nástrojů 

  Klimeš, David
  Tato práce se zabývá problematikou automatického generování kódu pro mikrokontrolery. Následně jsou využity poznatky z této oblasti pro úpravu části kódu experimentálního vozidla Car4. Hlavní téma této práce je návrh ...
 • Identifikace systému, sensorika a implementace řídicího algoritmu pro nestabilní balancující vozidlo 

  Štěpánek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nestabilního dvoukolového vozidla typu Segway, určeného pro přepravu jedné osoby a jeho zmenšené verze, vycházející z principu funkce Segway, na němž bylo možné testovat různé řídicí ...
 • Implementace algoritmů kinematiky pro čtyřnohý chodící robot 

  Králík, Jan
  Náplní práce je renovace čtyřnohého kráčejícího robota pavoučího typu se jménem Jaromír. Součástí práce je návrh těla, které se následně vytiskne na 3D tiskárně. Dále pak návrh a vytvoření nové řídící desky, která bude ...
 • Měření změny délky fotopolymeru 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem speciálního měřícího přístroje pro měření změny délky fotoaktuačního polymeru. Délka vzorku polymeru se vlivem intenzivního osvětlení zkracuje o desetiny milimetru. Vzorek je třeba předepnout ...
 • Měřič krevního tlaku 

  Kučera, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku na principu detekce Korotkových zvuků. Tuto metodu měření krevního tlaku porovnává s dalšími používanými metodami. Tento návrh ...
 • Návrh a optimalizace řídicích algoritmů pro elektrickou brzdu s EC motorem 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího algoritmu do mikrokontroléru dsPIC30F6015 pro elektrickou brzdu s EC motorem, která pak bude dynamicky zatěžovat testované EC motory. Součástí práce je také naprogramování uživatelského ...
 • Návrh vestavěného systému pro řízení výukového modelu rotačního kyvadla 

  Jajtner, Jan
  Obsahem diplomové práce je návrh a realizace konstrukčních úprav stávajícího modelu rotačního inverzního kyvadla, implementace řídícího algoritmu do mikrokontorléru dsPIC a navazující návrh elektroniky periferií. Cílem ...
 • Předzpracování dat pro polohovací zařízení 

  Kóňa, Michal
  Tato práce se zabývá výběrem formátu vhodného pro polohovací zařízení a především jeho zpracováním pomocí vlastní aplikace, která je v rámci práce vytvořena. Součástí práce je také návrh části polohovacího zařízení, která ...
 • Realizace inverzního kyvadla jako expozice do vitríny 

  Adámek, Roman
  V úvodu této práce je představeno několik typů inverzních kyvadel s jejich popisem a příklady praktické aplikace. Následující část se zaměřuje na popis mechanické konstrukce, použité elektroniky a uživatelského rozhraní ...
 • Realizace řízení exponátu lineárního inverzního kyvadla 

  Vávra, Patrik
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření robustního řízení lineárního inverzního kyvadla. Po identifikaci systému je popsána tvorba regulátorů, z nichž je nejvhodnější vybrán pro konečné řízení kyvadla. Dalším bodem ...
 • Rozšíření funkcionality výukového robotického manipulátoru 

  Nejedlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením funkcionality robotického manipulátoru. Hlavním cílem je implementace řídících algoritmů do mikrokontroleru dsPIC. V úvodní části jsou popsány realizované úpravy na manipulátoru, ...
 • Řízení laboratorního modelu inverzního kyvadla 

  Zapletal, Vít
  Tato práce navazuje na bakalářskou práci Bradáč, M.: Konstrukce a výroba výukového modelu "Inverzní kyvadlo". Zabývá se analýzou závad a konstrukčních nedostatků inverzního kyvadla a následně jejich řešením. Déle text ...
 • Software pro simulaci řídicích algoritmů s generováním C-kódu pro mikrokontrolér 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá simulací průběhu signálu v zadané jednoduché struktuře s jedním regulátorem, řízenou soustavou a zpětnou vazbou pomocí open-source programovacího jazyka Python. V další části je rozebíráno generování ...
 • Vizualizace vektorů magnetického pole v reálném čase 

  Kaplan, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vizualizaci vektorů magnetického pole v reálném čase. Informaci o magnetickém poli zprostředkovávají senzory magnetické indukce, jejichž výstupní data jsou zpracována ...
 • Vývoj algoritmů pro odhad stavu experimentálního vozidla 

  Lamberský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá studiem filtračních algoritmů používajících matematický model systému k zlepšení kvality filtrace. Navržené filtrační algoritmy jsou použité v řídící jednotce experimentálního vozidla (filtrování signálu ...
 • Zařízení pro testování slitin v polotekutém stavu 

  Valíček, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro testování slitin v polotekutém stavu. Krátce jsou představeny základní možnosti zkoumání kovů v polotekuté fázi, následuje analýza možností měření teploty, krouticího momentu a ...