Now showing items 1-20 of 35

 • Agregace hyaluronanu substituovaného palmitoylem 

  Lehocká, Nikola
  V predkladanej diplomovej práci sme sa zaoberali agregačným chovaním skúmanej vzorky palmitoylhyaluronanu v dvoch stupňoch substitúcie a to 10 % a 16 %. Pomocou metódy fluo-rescenčnej spektroskopie s pyrénom ako fluorescenčnou ...
 • Biopolymerem značené koloidní částice 

  Pihíková, Dominika
  V této diplomové práci byl studován vliv hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregaci tenzidů. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota CMC aniontového tenzidu SDBS (dodecylbenzensulfonát sodný), ...
 • Charakterizace vybraných polyelektrolytových komplexů metodami strukturní a termické analýzy 

  Řiháčková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou polyelektrolytových komplexů chitosan-lignohumát, chitosan-polystyrensulfonát, chitosan-alginát a chitosan-karagenan. Práce je motivována hledáním vhodné alternativní látky za lignohumát. ...
 • Enkapsulace různých typů enzymů do organických částic. 

  Hazuchová, Eva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na enkapsulaci různých typů enzymů do organických částic. Teoretická část je věnována enzymům a jejich obecným vlastnostem, struktuře, aktivitě a využití, dále potom procesu enkapsulace a ...
 • Fosfolipidy jako základ biodegradabilních nosičových systémů 

  Burdíková, Jana
  Tato práce je zaměřena na zkoumání systému fosfolipid-hyaluronan. Nejdříve byla nalezena vhodná metoda pro přípravu zásobního roztoku fosfolipidu/lipidu a vhodná fluorescenční sonda. Jako metoda přípravy zásobního roztoku ...
 • Frakcionace a molekulární organizace huminových kyselin 

  Chytilová, Aneta
  Huminové kyseliny jsou součástí přírodní organické hmoty vyskytující se všude kolem nás. Cílem této diplomové práce je prostudovat molekulární organizace, konformace huminových kyselin ve vodných roztocích, jelikož pořád ...
 • Generace kovových nanočástic v nízkoteplotním plazmatu v kapalině 

  Čechová, Ludmila
  Tato diplomová práce je zaměřena na generaci kovových nanočástic pomocí nového zdroje nízkoteplotního plazmatu kombinujícího korónový a štěrbinový výboj v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci nanočástic ...
 • Hyaluronanové mikro- a nanočástice 

  Mourycová, Jana
  Cílem této diplomové práce bylo připravit hyaluronanové mikro- a nanočástice na základě elektrostatických interakcí s opačně nabitými molekulami. Sledovanými parametry byly průběh korelační funkce, velikost částic a hodnota ...
 • Interakce tenzidů se směsí hyaluronanů o různé molekulové hmotnosti 

  Vašíčková, Kamila
  Bylo zkoumáno chování systému směsi hyaluronanů o dvou různých molekulových hmotnostech s tenzidy. Směsi hyaluronanů byly 17 kDa s 1,46 MDa, 73 kDa s 1,46 MDa, 300 kDa s 1,46 MDa, 806 kDa s 1,46 MDa a 1800 kDa s 1,46 MDa. ...
 • Kataniontové vezikulární systémy 

  Repová, Romana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kataniontovými vezikulárnymi systémami. Cieľom práce bolo pripraviť a charakterizovať tieto systémy. Kataniontový vezikulárny systém sa skladá z kladne a záporne nabitej povrchovo aktívnej ...
 • Konformace a molekulární organizace huminových kyselin ve vodných roztocích 

  Věžníková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá studiem konformace a molekulární organizace huminových kyselin ve vodných roztocích. Huminové látky mají heterogenní a polydisperzní povahu, proto nebyla doposud zcela objasněna jejich ...
 • Krystalizace mikrobiálních polyesterů – metody studia, biologické konsekvence 

  Liczka, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo otestovat vhodné metody přípravy amorfní formy mikrobiálních polyesterů a realizovat modelový experiment pro studium kinetiky krystalizace připravených forem polyesterů. V teoretické části je ...
 • Mikroreologie pomocí fluorescenční korelační spektroskopie 

  Kábrtová, Petra
  Bylo provedeno srovnání tří pasivních mikroreologickych technik se zaměřením na FCS. K analyzám byly použity fluorescenčně značené a neznačené polystyrenové částice, pomocí kterych byly zjišťovány mikroreologické vlastnosti ...
 • Mikroreologie v koloidních systémech 

  Hradecká, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu povrchových vlastností částic na výsledky mikroreogických měření roztoků biopolymerů. Hyaluronan byl zvolen jako záporně nabitý polymer, chitosan jako kladně nabitý ...
 • Molekulární organizace huminových kyselin v roztocích 

  Chytilová, Aneta
  Rozmanitá struktura a obsah velmi různorodých funkčních skupin huminových kyselin jednak činí tyto látky velmi vděčným studijním materiálem pro celou řadu vědeckých pracovišť, především však zapříčiňuje celou řadu jejich ...
 • Možnosti enkapsulace přírodních antioxidantů 

  Štindlová, Jitka
  Tato diplomová práce ve své teoretické části popisuje základní vlastnosti antioxidantů, především pak fenolických látek a anthokyanů, dále také přibližuje základní vlastnosti a principy vzniku volných radikálů. V teoretické ...
 • Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních léčiv 

  Černá, Eva
  Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda by bylo možné využít nativní formu kyseliny hyaluronové jako nosič hydrofobních léčiv pro cílenou distribuci v organismu. Svou strukturou je kyselina hyaluronová lineární ...
 • Nosiče na bázi hydrofobizovaného biopolymeru 

  Velcer, Tomáš
  Tato práce zkoumá vlastnosti hydrofobně modifikovaných biopolymerů pro potenciální použití v cílené distribuci léčiv. Byly vybrány dva vzorky hydrofobně modifikovaného hyaluronanu. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla ...
 • Příprava a charakterizace katanionických komplexů 

  Mušková, Alexandra
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou a charakterizáciou kataniónových komplexov a ich možnou aplikovateľnosťou do farmácie a medicíny. Kataniónové komplexy boli pripravené zmiešaním dvoch opačne nabitých tenzidov s ...
 • Příprava a charakterizace koloidů hyaluronanu s micelárními agregáty pro nanomedicínské aplikace. 

  Pilgrová, Tereza
  Dizertační práce je zaměřena na studium přípravy a charakterizaci koloidních systémů vznikajících na základě interakcí hyaluronanu s micelárními agregáty. Teoretická část práce se věnuje nosičovým systémům, popisu použitých ...