Now showing items 1-17 of 17

 • Dynamic Time Warping for Vehicle Classification 

  Halachkin, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work focuses on the dynamic time warping for vehicle classification. The theoretical part includes the dynamic time warping algorithm description. The DTW module in Python, that was created during this work, is ...
 • Hledání akustických vzorů v řečových datech bez rozpoznávání 

  Skácel, Miroslav
  Tato práce se zabývá metodami vyhledávání slov, slovních frází a delších úseků v rozsáhlých řečových datech bez předchozích znalostí těchto dat. V úvodu je seznámení s danou problematikou a principy moderních metod pro ...
 • Identifikace osob pomocí otisku hlasu 

  Mekyska, Jiří
  Tato práce se zabývá textově závislým rozpoznáváním řečníků v systémech, kde existuje pouze omezené množství trénovacích vzorků. Pro účel rozpoznávání je navržen otisk hlasu založený na různých příznacích (např. MFCC, PLP, ...
 • Klasifikace srdečních cyklů 

  Lorenc, Patrik
  Tato práce se zabývá klasifikací srdečních cyklů, která využívá metodu dynamického borcení času a shlukové analýzy. Metoda dynamického borcení času sice patří mezi starší, avšak pro svou jednoduchost oproti ostatním je ...
 • Klasifikace typů vozidel metodou dynamického borcení času 

  Halachkin, Aliaksei
  Tato práce se věnuje metodě borcení času. Během práce byla napsaná C/Python knihovna, která je použita na klasifikaci typů vozidel podle profilů. Testování se provádělo na reálných datech z laserového skeneru. Algoritmus ...
 • Konverze hlasu 

  Schwarz, Ivan
  Práce je věnována tvorbě systému pro konverzi hlasu. Metodám, jež hlas jednoho člověka upraví tak, aby ho bylo možné zaměnit za hlas člověka jiného. V první části je popsán harmonický a šumový model (HNM), který se stará ...
 • Methods and Application of Phonetic Label Alignment in Speech Processing Tasks 

  Nouza, J.; Myslivec, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-12)
  The paper deals with the problem of automatic phonetic segmentation of speech signals, namely for speech analysis and recognition purposes. Several methods and approaches are described and evaluated from the point of view ...
 • Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů 

  Brus, Lukáš
  Metoda borcení časové osy (dynamic time warping) je jedna z moderních vědeckých metod, přispívajících k optimalizaci analýzy a vyhodnocování křivek různých procesů. Část bakalářské práce je věnována tématu vzniku a procesu ...
 • Nástroj pro simultánní přehrávání více interpretací jedné skladby 

  Švejcar, Michael
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření programu umožňujícího simultánní přehrávání více interpretací jedné skladby a plynulého přepínání mezi nimi. K těmto účelům byl použit App Designer v prostředí MATLAB, jenž je ...
 • Online detekce jednoduchých příkazů v audiosignálu 

  Zezula, Miroslav
  Tato práce popisuje vývoj hlasového modulu, který je schopen rozpoznávat jednoduché řečové povely na základě porovnání zvukového vstupu s uloženými vzory. První část práce obsahuje popis použitého algoritmu a ověření jeho ...
 • Přímé sestavování genomových signálů ze sekvenace nanopórem 

  Karmazinová, Inna
  Bakalářská práce se zabývá hledáním překryvů mezi signály ze sekvenace nanopórem z přístroje MinION verze R9. Teoretická část se věnuje metodám sestavování genomu – hladovým algoritmům, dále grafovým overlap-layout-consensus ...
 • Rozpoznání hlasových příkazů v audiosignálu 

  Šrámek, Martin
  Držíte v rukách bakalársku prácu, ktorá sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre rozpoznávanie izolovaných hlasových príkazov. Motiváciou k vytvoreniu práce bol záujem o diaľkové ovládanie robotických mechanizmov pomocou ...
 • Rozpoznávací metody v oblasti biosignálů 

  Juračka, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na studium rozpoznávacích metod používaných v oblasti zpracování jednorozměrných signálů. Rozpoznávacích metod je celá řada, v této práci je stručně popsán princip některých z nich (umělé neuronové ...
 • Rozpoznávač řeči s omezeným slovníkem 

  Vystavěl, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá implementací metody rozpoznávání řeči s omezeným počtem rozpoznávaných slov v prostředí Matlab. Rozpoznávač je založen na metodě dynamického programování realizované algoritmem borcení časové osy ...
 • Sada JavaAppletů pro demonstraci zpracování řeči 

  Kudr, Michal
  Cílem práce je seznámit se s metodami a technikami využívanými při zpracování řeči. Pomocí získaných znalostí navrhuji tři JavaApplety demonstrující vybrané metody.  V této práci můžeme nalézt teoretický rozbor vybraných problémů.
 • Vyhodnocení příbuznosti organismů pomocí číslicového zpracování genomických dat 

  Škutková, Helena
  Tato dizertační práce se zabývá alternativními přístupy k analýze genetické informace organismů. V teoretické části práce jsou představeny dva odlišné přístupy vyhodnocení příbuznosti organismů na základě podobnosti jejich ...
 • Využití řečových technologií při výuce výslovnosti cizích jazyků 

  Barotová, Štěpánka
  Tato diplomová práce pojednává o využití algoritmu Dynamic Time Warping (DTW) pro automatické hodnocení výslovnosti anglického jazyka. Práce se zaměřuje na vylepšení již existující aplikace pro výuku výslovnosti, a to ve ...