Now showing items 1-15 of 15

 • Databáze akustických nahrávek 

  Terz, Marek
  Databáze akustických nahrávek je aplikace přístupná přes klasický webový prohlížeč. Využity byly technologie, běžně ve webových aplikacíh používané. Použitím těchto technlogíí je zajištěna přístupnost databáze pro široký ...
 • Efektivní varianty dynamického programování v bioinformatice 

  Franěk, Jaromír
  Cílem této práce je nastudovat princip efektivních algoritmů využívajících dynamické programování. S pomocí těchto znalostí vytvořit aplikaci demonstrující princip efektivních algoritmů dynamického programování v bioinformatice ...
 • Hledání nejkratších cest grafem 

  Jágr, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je hledání, porovnání, úprava a implementace vhodných grafových algoritmů vedoucích k nalezení všech nejkratších cest mezi všemi dvojicemi vrcholů v neorientovaných grafech. Pro tento účel ...
 • Implementace algoritmu pro hledání podobností DNA řetězců v FPGA 

  Pařenica, Martin
  Tato práce popisuje způsoby porovnání nukleotidových řetězců s využitím párového a vícenásobného porovnání. V práci jsou popsány algoritmy párového porovnávání pro hledání nad daty v databázích a nebo algoritmy využívající ...
 • Metoda dynamického borcení času 

  Černohous, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem metody dynamického borcení času (DTW), jejím principem, variantami a způsobem výpočtu. Dále vyjmenovává některé typické případy její implementace.
 • Metoda dynamického borcení času 

  Černohous, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem metody dynamického borcení času (DTW), jejím principem, variantami a způsobem výpočtu. Dále vyjmenovává některé typické případy její implementace. V praktické části se zaměřuje na vytvoření ...
 • Možnosti využití sufixových stromů 

  Chlubna, Pavel
  Tato práce pojednává o struktuře sufixových stromů, jejich implementaci a problematice, kterou pomocí sufixových stromů řešíme. Práce se také zaměřuje na konstrukci sufixového stromu, pomocí Ukkonenova algoritmu. Kromě ...
 • Online systém pro vizuální geo-lokalizaci v přírodním prostředí 

  Pospíšil, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je vytvořit online systém, který bude fungovat jako demonstrační aplikace pro prezentaci výsledků vizuální geo-lokalizace v přírodním a horském prostředí. Systém nabídne uživateli možnost vybrat ...
 • Plánování cesty robota pomocí dynamického programování 

  Stárek, Ivo
  Práce je věnována plánování cesty robota pomocí dynamického programování v diskrétním prostředí. Teoretická část se věnuje současné situaci v tomto oboru a principu aplikace Markovova rozhodovacího procesu na oblast plánování ...
 • Poloautomatická diagnostika síťových protokolů 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce se zabývá poloautomatickou diagnostikou síťových protokolů. Řeší se zde, jak z příkladů komunikace sestavit obecný popis protokolů. Nejprve jsou představeny různé techniky odposlechu síťového provozu spolu s ...
 • Programový systém pro řešení úloh dynamického programování 

  Zetka, Petr
  Diplomová práce se zabývá tvorbou programového systému pro řešení úloh dynamického programování na počítači. V teoretické části práce je popsáno dynamické programování jako nástroj pro optimalizaci víceetapových rozhodovacích ...
 • Query-by-Example Keyword Spotting 

  Skácel, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá moderními přístupy detekce klíčových slov a detekce frází v řečových datech. V úvodní části je seznámení s problematikou a teoretický popis metod pro detekci. Následuje popis reprezentace ...
 • Shlukování proteinových sekvencí na základě podobnosti primární struktury 

  Jurásek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na shlukování proteinových sekvencí na základě podobnosti primárních struktur. Seznamuje s daty v podobě aminokyselin, které tvoří primární strukturu proteinů. Představuje základní algoritmy pro ...
 • Techniky pro získávání dat v genomice 

  Jaša, Petr
  Tato práce si v první řadě klade za cíl představit některé běžné techniky pro získávání dat v genomice a v další řadě naimplementovat vlastní algoritmus vycházející z originální verze algoritmu BLAST jako zástupce zmíněných ...
 • Vyhledávání přibližných palindromů v DNA sekvencích 

  Divila, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro vyhledávání přibližných palindromů v sekvencích DNA. Zaměřuje se na popis DNA struktury, významu palindromů v DNA sekvencích a na popis metod pro vyhledávání přibližných ...