Now showing items 1-9 of 9

 • Autonomní soustavy diferenciálních rovnic - klasické vs zlomkové 

  Glozigová, Anna
  Hlavním zaměřením této práce je hlubší studium a porovnání dvou oblastí diferenciálních rovnic, kde důraz je kladen na neceločíselné řády, neboť během posledních desítek let se tato oblast nejenže stala populární, ale ...
 • Bistabilní systémy v elektrotechnice 

  Juřica, Lukáš
  V první části práce se pojednává o bistabilitě a bifurkaci a o jejich využití. Další část se zabývá hysterezí a studiem bistabilních dynamických systémů a jejich stacionárních stavů. Poslední část je věnována klopným obvodům ...
 • Ekvivalentní obvodové realizace jednoduchých chaotických oscilátorů 

  Kobza, Jaromír
  Předmětem této práce je obvodová realizace autonomních chaotických RC oscilátorů s nelineárním prvkem a seznámení se základními pojmy a problematikou tohoto typu oscilátorů. Vše se týká jednoho universálního obvodu, který ...
 • Fraktály v počítačové grafice 

  Šelepa, Jan
  V této práci se zabývám fraktály. První kapitola představuje úvod do problematiky, kterou se tato prácec zabývá. Druhá kapitola obsahuje základní pojmy z oblasti fráktálů a fraktální geometrie. Ve třetí kapitole je uvedena ...
 • Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation 

  Cejpek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí ...
 • Nelineární dynamické systémy a chaos 

  Tesař, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o nelineárních dynamických systémech, zejména pak typických průvodních jevech jako jsou bifurkace nebo chaotické chování. Základní teoretické poznatky jsou aplikovány při analýze vybraných ...
 • Periodická okrajová úloha v modelování kmitů nelineárních oscilátorů 

  Kyjovský, Adam
  Diplomová práce se zabývá kvalitativní analýzou nelineární diferenciální rovnice druhého řádu popisující pohyb jedné mechanické soustavy. Pro autonomní rovnice jsou zde uvedeny teoretické základy Hamiltonových systémů a ...
 • Stabilita a řízení dynamických systémů užitých při modelování pohybu letadla 

  Novák, Jiří
  Málokteré moderní letadlo (nebo jiný stroj pohybující se ve vzduchu) se spoléhá pouze na vlastní (konstrukční) stabilitu draku. Ve skutečnosti je pohyb "zastabilizováván" prostřednictvím zpětně-vazebního řízení, kdy dynamický ...
 • Využití rekurzivní metody nejmenších čtverců pro analýzu dynamiky vozidel 

  Sladká, Pavla
  Tato diplomová práce nastiňuje teoretické základy potřebné pro návrh algoritmu rekurzivní metody nejmenších čtverců a následně jeho aplikaci na experimentální data naměřená při testovacím manévru uskutečněném v roce 2001. ...