Now showing items 1-20 of 41

 • Financování investičního projektu v Severočeských vodovodech a kanalizacích a.s. 

  Petrovičová, Světlana
  Diplomová práce analyzuje finanční stav akciové společnosti v letech 2003 – 2005 a pokračuje investičním plánem pro roky 2007 – 2016. Cílem práce je s využitím finanční analýzy navrhnout a zhodnotit možnou investici.
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Poláková, Gabriela
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace a na rozbor výkonnosti vybraného podniku. V diplomové práci jsou aplikovány metody finanční analýzy a pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty včetně identifikace ...
 • Hodnocení ekonomické a finanční situace podniku. 

  Suchomelová Vašíčková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá metodami finanční analýzy a jejich použitím při hodnocení ekonomické a finanční situace podniku. Diplomová práce je rozdělena do tří částí – teoretické, analytické a praktické. V teoretické části ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Bartálová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti společnosti Aeroservis, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2006 – 2009 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické přidané ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáková, Šárka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku AGC Moravské Budějovice s. r. o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2008–2012 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fišerová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku fortell s.r.o. v letech 2008–2012 a identifikací slabých stran v této oblasti. Je zde provedena finanční a strategická analýza společnosti. Podnikové hodnoty ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Filásek, Adam
  Diplomová práce se zabývá ekonomickým a finančním měřením a hodnocením společnosti MND a.s. s využitím moderních metod a nástrojů. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši, která je zaměřena na teorii týkající se ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Maška, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. K tomuto hodnocení byly použity elementární metody finanční analýzy. Data pro její zpracování byla čerpána z účetních výkazů společnosti, ...
 • Hodnocení výkonnosti CENTRA, a.s. 

  Tocháček, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o zhodnocení výkonnosti společnosti CENTRA, a.s. v letech 2006- 2008 na základě klasických a moderních metod finanční analýzy, ekonomických ukazatelů a dalších koeficientů. Dle vypracovaného auditu ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti COLORprofi, spol. s r.o. na bázi ukazatele EVA 

  Učňová, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti vybrané společnosti prostřednictvím moderního ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA). Zpracováním finanční analýzy je nastíněno finanční zdraví společnosti. Analýza ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím informačních systémů 

  Hausvater, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti C SYSTEM CZ a.s. v letech 2009 až 2013. V teoretické části jsou popsány základní metody finanční analýzy a strategického přístupu k hodnocení výkonnosti, ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku a návrhy na zlepšení situace 

  Čech, Jiří
  Předmětem diplomové práce je hodnocení výkonnosti podniku a z analyzovaných dat formulace návrhů na zlepšení. V teoretické části jsou postupně popsány klasické ukazatele a moderní ukazatele pro měření podnikové výkonnosti. ...
 • Návrh a zhodnocení výstavby a provozu fotovoltaické elektrárny 

  Vozár, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výstavby a provozování fotovoltaické elektrárny v podmínkách České republiky. Diplomová práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. V části teoretické kde jsou ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Leitner, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je ocenění výrobního podniku XY, s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. V první části této práce je zpracována strategická analýza, finanční analýza a SWOT analýza. V závěru práce jsou ...
 • Objektivizované stanovení hodnoty společnosti 

  Kula, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku na základě provedení strategické a finanční analýzy, které slouží jako základ pro rozdělení aktiv na provozně potřebná a provozně nepotřebná, stanovení ...
 • Problematika ohodnocení vybraného podniku 

  Peloušek, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice ohodnocování podniku a implementaci teoretických poznatků získaných pomocí různých metod do specifických podmínek akciové společnosti CS Expres, která se zabývá přepravou kusových ...
 • Purpurové řeky Matematické modelování výkonnosti podniku 

  Popelková, Ilona
  Diplomová práce předkládá návrh strategie zvýšení výkonnosti podniku. Obsahem práce je identifikace souboru matematicko-ekonomických veličin, tedy vyhodnocení stávající výkonnosti podniku, jako řečiště navzájem propojených ...
 • Stanovení hodnoty obchodního podniku výnosovou metodou 

  Polačková, Jana
  Diplomová práca sa zameriava na stanovenie hodnoty obchodnej spoločnosti Koruna, s. r. o. pomocou výnosových metód, diskontovaných peňažných tokov entity a ekonomickej pridanej hodnoty. Práca je rozdelená do dvoch hlavných ...