Now showing items 1-18 of 18

 • A Comparison of Edge-Based and Region-Based Segmentation Performed with PDEs 

  Sliž, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper discusses the level set segmentation method, which employs the solution of the partial differential equation (PDE) describing the multidimensional function whose zero slice in plane xy determines the contour of ...
 • Detekce a lokalizace pohybujících se objektů 

  Škuta, Pavel
  Cílem této diplomové práce byl návrh systému, pro konkrétní praktickou aplikaci, monitorování vjezdu vozidel s automatickým sběrem dat a identifikaci automobilu. Systém umožňuje identifikovat projíždějící vozidlo pomalou ...
 • Evoluce materiálů používaných na výrobu sjezdových lyží 

  Václavík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se technologiemi a materiály používanými na výrobu sjezdových lyží s hlubším zaměřením na posledních deset let. Zkoumány jsou jak materiály pro výrobu jádra lyže, ...
 • Grafická reprezentace grafů 

  Matula, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá zobrazovacími algoritmy grafů známých z matematické teorie. Tyto algoritmy řeší problematiku vhodného rozmístění uzlů grafu tak, aby byl výsledný graf co nejvíce přehledný a čitelný člověkem. ...
 • Implementace Ford-Fulkersonova algoritmu 

  Makovský, Benjamin
  Tato práce navrhuje a řeší grafickou implementaci Ford-Fulkersonova algoritmu pro hledání maximálního toku a minimálního řezu v síti. Obsahuje stručné seznámení s teorií grafů a toků v sítích, popisuje princip Ford-Fulkersonova ...
 • Lanový drapák 

  Kubánek, Jan
  Při řešení konstrukce lanového drapáku se budeme zabývat vhodným řešením lanového drapáku s ohledem na jeho použití a objem, možnosti jeho nasazení za nízkých teplot a případnou aplikací vyměnitelných otěruvzdorných lišt. ...
 • Metody pro automatické zaostřování kamery 

  Kičina, Pavol
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami zaostrovania pomocou web kamery. Princípy na určovanie miery zaostrenia som v práci použil detekciu hrán a Diskrétnu kosínovú transformáciu. Vytvoril som program v programovom ...
 • Metody pro zpracování segmentovaných obrazů 

  Štěrba, Radek
  Tato práce se zabývá reprezentací segmentovaných obrazů pomocí grafů. Také jsou zde popsány různé segmentační techniky, které se používají při zpracování obrazové informace. Matematika je v dnešní době stále více zapotřebí. ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Matějka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na nástroje pro soustružení z hlediska jejich rozdělení, značení, materiálu, použití a novodobých trendů vývoje a výroby u renomovaných producentů nástrojů, v materiálové i konstrukční oblasti.
 • Nástroje pro vrtání 

  Režný, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vrtací nástroje z hlediska jejich rozdělení, označování, materiálu, užití a současných trendů vývoje a výroby u renomovaných špičkových producentů nástrojů, v konstrukční i materiálové oblasti.
 • Přenosný brusný modul 

  Lux, Martin
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh přenosného brusného modulu fasety pro daný řezný úhel u nestandardního ostří.
 • Segmentačních techniky zpracování obrazu 

  Bajgar, Aleš
  Je několik metod pro segmentaci obrazu. Vhodnou volbou metody, dle vstupního obrazu a předpokládaných výsledků, se dá dosáhnout poměrně dobrých výsledků. Při segmentaci se využívá nejen jedna metoda, ale většinou více ...
 • Software pro manuální ostření kamery s rozlišením 4K 

  Sláma, Adam
  Práce obsahuje analýzu v současné době používaných metod, jejichž cílem je určit míru ostrosti obrazu. Tato analýza se použila pro vytvoření programu, který vyhodnocuje míru ostrosti obrazu v procentuální míře a pracuje v ...
 • Techniky používané pro ostření a rozmazávání obrazu 

  Lichý, Stanislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami filtrovania digitálneho obrazu. Obsahuje základné pojmy dôležité pre pochopenie problematiky, ako napríklad digitálny obraz, pixel, farebné priestory, šum a typy šumov. V práci sú ...
 • Techniky používané pro ostření a rozmazávání obrazu 

  Kubínek, Jiří
  Práce je věnovaná metodám pro úpravu digitálního obrazu. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice, jako je barevný prostor či šum. Především však rozebírá samotné metody umožňující ostření a rozmazávání obrazu. ...
 • Univerzální grafický editor jako knihovna a modul pro Python 

  Košulič, Jaroslav
  Častým prostředkem pro přehledné zobrazení informací jsou různá schemata, diagramy, souhrně grafy. Používají se často například ve výuce pro prezentaci některých algoritmů a velké využití mají i v technické praxi v podobě ...
 • Vyhlazování polygonálních modelů 

  Nečas, Ondřej
  Výsledek digitalizace povrchu trojrozměrného tělesa ovlivňuje mnoho faktorů. Na povrchu digitalizovaného tělesa se může objevit řada různých artefaktů. Odlišnosti od originálu jsou způsobeny rozlišením zařízení nebo jeho ...
 • Zvýrazňování statických obrazů pomocí vlnkové transformace 

  Candrák, Matúš
  Pri tomografickom a ultrazvukovom spracovaní signálov je vnášaný do spracovania šum. Bakalárska práca sa zaoberá zvýrazňovaním statických obrazov, pomocou odšumovania za použitia waveletovej transformácie a detekcie hrán ...