Now showing items 1-20 of 52

 • Algoritmy třídění 

  Richter, Jan
  Bakalářská práce pojednává o základních typech třídicích algoritmů. Algoritmy lze rozdělit do dvou skupin - na jednoduché (přímé) a na složitější (optimalizované). Z přímých algoritmů třídění je práce věnována algoritmům ...
 • Analýza efektivnosti provozu nízkoenergetických budov 

  Muškát, Petr
  Hlavním tématem bakalářské práce je srovnání nákladů na vytápění rodinného dvoudomu před zateplením s původními výplněmi a po zateplení včetně dalších úsporných opatřeních. Bakalářská práce se také zajímá o možnosti čerpaní ...
 • Analýza informačního systému firmy TOROLA electronic, s r.o., návrh změn a optimalizace 

  Jakimov, Jan
  Bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě TOROLA electronic spol, s r.o. Jsou zde uvedeny nedostatky a problémy, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému ...
 • Analýza nákladů a užitků využití území městské části 

  Mezei, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou dostavby námestia v centre mesta, stanovením jej finančných tokov a finančnej efektívnosti a následným stanovením rozsahu prínosov a nákladov pre mestskú časť mesta Nitra a obyvateľov ...
 • Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku 

  Sychrová, Jana
  Diplomová práce „Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku" je zaměřena na vybraný dílčí výrobní proces, konkrétně na jeho popis, možné změny a následné vyhodnocení dopadu změny. Obsahuje teoretická východiska, která ...
 • Efektivnost investic při výrobě betonu 

  Dörflová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investic a analýzu faktorů, které efektivnost ovlivňují, v podmínkách společnosti TBG BETONMIX a.s. Teoretická část obsahuje obecné informace o investicích, zdrojích ...
 • Ekonomická analýza výrobního procesu 

  Drda, David
  Cílem bakalářské práce je kvantifikovat ekonomiku výrobního procesu. Nejdříve jsou popsána kritéria optimalizace výrobního procesu, nákladová návratnost s konkrétním příkladem. Na závěr je uvedeno kritické výrobní množství, ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného na municipální úrovni 

  Khaliliya, Shirin
  Bakalářská práce pojednává o hodnocení efektivnosti veřejné investice, která je realizována na municipální úrovni. Jako konkrétní veřejná investice je zvolena cyklostezka.
 • Facility management 

  Božková, Lenka
  Tématem bakalářské práce je nalezení cesty ke zvýšení dlouhodobé efektivnosti a prosperity společnosti, která v rámci své podnikatelské činnosti spravuje a udržuje vlastní nemovitosti v centru Brna. Práce vychází z aktuálního ...
 • Hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav 

  Kozubík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti a efektivnosti navrhovaných protipovodňových opatření v zájmové lokalitě toku Dyje od spodní nádrže Nové Mlýny po jez Pohansko. Hodnocení bylo provedeno metodou rizikové analýzy ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Bečvarovská, Petra
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví vybraného podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. V první části budou definovány základní pojmy, popsány jednotlivé metody a vzorce. Dále bude provedena ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Tomáš, David
  Práce pojednává o analýze současného stavu informačního systému ve firmě Agro Odersko, a.s. Pro shrnutí analýzy firmy a informačního systému jsem využil metodu SWOT a pro analýzu informačního systému jsem použil metodou ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Ševčák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení informačního systému pro firmu ATHSTAV, s.r.o. Řešení je navrženo na základě analýzy současného stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Cílem práce je vytvořit informační ...
 • Návrh na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Veselá, Dagmar
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti rozšíření podnikatelských aktivit organizace prostřednictvím založení nové prodejní pobočky. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy související s vytvořením ...
 • Návrh optimálního řešení výrobního procesu firmy ORTHOPOM bratři Škodové, spol. s r.o. 

  Silný, Robert
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku optimalizace výrobních procesů. Hlavním cílem bylo analyzovat podnik a navrhnout zlepšení výrobního procesu s možnou úsporou nákladů. V první části jsou shrnuty obecné poznatky ...
 • Návrh řešení části výrobní logistiky ve společnosti FIMES, a. s. 

  Vaňková, Michala
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění logistického toku ve slévárenské části společnosti FIMES, a.s. Na základě teoretických poznatků pak přistupuje k samotnému vyřešení problému s přesunem materiálu ve výrobě ...
 • Návrh větracího systému rodinného domu 

  Hrbata, Jiří
  Diplomová práce pojednává o návrhu větracího systému pro nízkoenergetický rodinný dům. Součástí je souhrnné pojednání o důvodech a potřebách větrání a také jsou zde uvedeny principy větracích systému používaných pro rodinné ...
 • Podnikatelský záměr na založení chráněného bydlení 

  Chrást, Roman
  Cílem této diplomové práce je vytvoření konkrétního podnikatelského záměru začínajícího podniku. Vteoretické části práce jsou objasněny základní pojmy související s podnikáním, podnikatelským plánem a legislativními požadavky ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému pro finanční činnosti, a návrhy zlepšení 

  Mareš, Lukáš
  Název této diplomové práce je Posouzení efektivnosti informačního systému pro finanční činnost, a návrhy zlepšení. Cílem je navrhnout změny, směřující ke zlepšení stávajícího stavu v užití informačního systému v procesech ...