Now showing items 1-20 of 20

 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Štefan, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje současnou finanční strategii společnosti MAGNETON a.s. a zkoumá vliv investičního záměru na její další rozvoj. Výstupem je posouzení efektů i rizik zamýšlené investice a návrh optimálního ...
 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Šenk, Kamil
  Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat ekonomickou a finační strategii společnosti EISBERG, a.s. a na základě zjištěných skutečností vytvořit ekologicky orientovaný investiční projekt. Výstupem této práce je návrh ...
 • Hodnocení investičního záměru firmy RMA a.s. 

  Odvárková, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na pořízení vodorovné vyvrtávačky pro společnost, která působí ve strojírenském průmyslu. Informuje o finanční situaci společnosti, srovnává určité nabídky bankovních institucí a leasingových ...
 • Hodnocení investičního záměru firmy RMA a.s. 

  Odvárková, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na pořízení vodorovné vyvrtávačky pro společnost, která působí ve strojírenském průmyslu. Informuje o finanční situaci společnosti, srovnává určité nabídky bankovních institucí a leasingových ...
 • Hodnocení investičního záměru společnosti 

  Dvořák, Marcel
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení investičního projektu společnosti za účelem sestavení investičního doporučení pro společnost. V teoretické části diplomové práce budou uvedeny postupy, které budou aplikovány ...
 • Investiční rozhodování 

  Zdražil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá investičním rozhodováním společnosti Nera Displays, s r.o. Na základě získaných informací obsahuje návrhy a možnosti lepšího rozhodnutí při investiční činnosti a zhodnocení jejich přínosu ...
 • Investiční záměr 

  Blažková, Klára
  Obsahem této diplomové práce je zhodnocení efektivnosti investice do nemovitosti určené k pronájmu. Pro ověření prodejní ceny je stanovena hodnota nemovitosti základními oceňovacími metodami. Na základě analýzy trhu je ...
 • Investiční záměr 

  Moudrý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá investicí do nákupu nového vibračního válce v konkrétním podniku působícím ve stavebnictví. Na základě výpočtu hodnocení efektivnosti metodou čisté současné hodnoty posoudím, zda je vhodné projekt ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hruška, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je zpracovat podnikatelský záměr na zavedení nové investice do Střední školy řemesel v Třebíči. Práci tvoří teoretické uvedení do problematiky a přípravy podnikatelského záměru. Praktickou část ...
 • Podnikatelský záměr-rozšíření firmy 

  Kovář, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě podnikatelského plánu spočívajícího v rozšíření společnosti SEEIF Ceramic, a.s. Je tvořena ze tří hlavních částí, z nichž první je teoretická část, která popisuje tvorbu podnikatelského ...
 • Pořizovací a provozní náklady (efektivnost) různých typů vedení VN 

  Veselý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic různých typů vedení vysokého napětí z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. V práci je popsána problematika regulovaného prostředí v oblasti elektroenergetiky, ...
 • Rozbor efektivnosti investičního záměru 

  Křístková, Lenka
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vybrat nejoptimálnější zdroj financování dlouhodobého majetku pro pana Zavadila, který podniká v oboru dopravy a spedice. V teoretické části se zaměřuji na možnosti financování ...
 • Studie efektivnosti chodu fotovoltaické elektrárny 

  Kozumplík, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá studií efektivnosti chodu fotovoltaické elektrárny. V teoretické části jsou popsány legislativní kroky, které vedly k rozvoji výstavby fotovoltaických elektráren nejen u nás, ale i v celé Evropě. ...
 • Využití biomasy v energetických výrobnách ČR 

  Červinka, Petr
  Cílem tohoto projektu je seznámit se s rozdělením biomasy podle druhu a použití. Srovnáme využívání biomasy mezi ČR a EU. Seznámíme se s technologií spoluspalování s fosilními palivy a její energetické a ekonomické hodnocení. ...
 • Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU 

  Gréčová, Pavla
  Tato práce na téma „ Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU“ podává v první části teoretický přehled fondů Evropské unie, jejich funkci, rozdělení na území České republiky a cíle, které pomáhají stávajícím ...
 • Zhodnocení a financování investičního záměru 

  Blažíčková, Věra
  Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu nové vodorovné vyvrtávačky v konkrétním podniku působícím v těžkém průmyslu. Obsahuje posouzení finanční situace společnosti, zhodnocení efektivnosti investičního záměru a ...
 • Zhodnocení a financování investičního záměru ve společnosti Jabara, s.r.o. 

  Drábková, Ivana
  Diplomové práce „Zhodnocení a financování investičního záměru ve společnosti Jabara, s.r.o.“ je rozdělena na tři základní části. Nejprve zhodnocení celkové situace podniku pomocí základních analýz. Následovat bude zjištění, ...
 • Zhodnocení efektivnosti investice 

  Bednářová, Zuzana
  Bakalářská práce analyzuje investici do koupě nového tkacího stroje v konkrétním podniku a způsoby jejího financování. Pomocí moderních metod je hodnocena efektivnost této investice. Na základě získaných informací je podniku ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti polyfunkčního domu 

  Kovandová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou efektivnosti investice do polyfunkčního domu. Teoretická část popisuje investice a investiční prostor, životní cyklus stavby, možnosti financování investic a metody hodnocení ...
 • Zhodnocení investice v podniku 

  Mokrý, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout efektivnějšího řešení pořízení investice v podniku Lasmetal s.r.o. Dalším cílem je v souvislosti z hlavním cílem zhodnotit výhodnost způsobu financování investice a navrhnout ...