Now showing items 1-20 of 21

 • Eknomické posouzení projektu realizovaného obcí 

  Vybíhalová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou posouzení ekonomické efektivnosti veřejného projektu, který je realizovaný obcí. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána analýza ...
 • Ekonomická analýza energeticky úsporných opatření budov 

  Losert, Pavel
  V dnešní době je pojem energetická úspora budov skloňován ve všech pádech. Náklady na vytápění tvoří zpravidla největší podíl na provozních nákladech výrobních hal. Ve snaze minimalizovat tyto náklady dochází u stavebních ...
 • Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu 

  Drozdová, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů dané problematiky a postup pro hodnocení ...
 • Ekonomické aspekty využití energie z fotovoltaické elektrárny 

  Cerman, Marek
  Hlavním tématem této diplomové práce je vytvoření komplexního modelu obecné fotovoltaické elektrárny (FVE). První kapitoly se věnují rešerši oboru fotovoltaiky, seznamují čtenáře s vývojem instalovaného výkonu ve světě a ...
 • Ekonomicko - energetická analýza pasivního domu v závislosti na rekuperační jednotce 

  Hanus, Dominik
  Cílem práce je podrobné ekonomické vyhodnocení instalace a provozování různých druhů rekuperačních jednotek v rodinném domě v porovnání s klasickým systémem energetického hospodářství (jednoduché větrání okny, vytápění ...
 • Ekonomicko-energetická analýza rodinného domu závislého na solární energii 

  Losert, Pavel
  Hledání úspor a snižování nákladů na bydlení je dnes velmi aktuální téma. S rostoucími cenami energií se tato opatření stávají dostupnějšími. Vývoj nových technologií a produkce ve velkém měřítku navíc zefektivňují a ...
 • Finanční analýza nízkoenergetických opatření při rekonstrukcích 

  Hanus, Dominik
  Hlavním cílem práce je podrobné ekonomické zhodnocení provedeného úsporného energetického opatření při porovnání s původním stavem před rekonstrukcí. Ekonomické vyhodnocení je založeno na fyzikálním výpočtu provedeném v ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik projektů silnic na území Jihomoravského kraje 

  Kovář, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje problematice ekonomického hodnocení a hodnocení rizikových investičních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus investičního ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti EPC projektů 

  Vlčová, Zuzana
  Problematika energetických úspor budov je aktuálním tématem současnosti. Zvyšující se náklady na provoz stavebních objektů snižují ekonomickou efektivnost provozu organizací. Velkou část provozních nákladů tvoří právě ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Danyśová, Ester
  Práce se zabývá stanovením peněžních toků a vyhodnocením ekonomické efektivnosti developerského projektu rezidenční výstavby v Brně. Teoretická část se zabývá základy hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu 

  Netuka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky a popsán ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu 

  Melicharová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení efektivnosti veřejných investic. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus stavby. Následně jsou popsány části studie proveditelnosti a metody ...
 • Hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy 

  Janusová, Barbora
  Práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy. Jedná se o veřejný investiční projekt. První části práce je teoretická část, která projednává teoretická východiska investic, investičního záměru, ...
 • Modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov 

  Výskala, Miloslav
  Disertační práce je zaměřena na modelování projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. Řešením problému je nalezení alespoň jedné ekonomicky výhodné varianty. Základní metodou vyhodnocení ekonomické výhodnosti ...
 • Podnikatelský záměr - nákup nového stroje 

  Lokvencová, Jana
  Hlavním cílem diplomové práce je podnikatelský záměr – nákup nového stroje. Dílčím cílem je navrhnout různé varianty financování a vybrat nejvhodnější z nich a poté posoudit efektivnost investice. Teoretická část je zaměřena ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Veselý, Ondřej
  Cílém diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru. Konkrétně se jedná o rozšíření působnosti podniku z velkoobchodního trhu i do oblasti maloobchodu. Práce obsahuje návrh investičního projektu a na základě dynamických ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Bílková, Alice
  Předmětem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na základní definice spojené s investičním rozhodováním, na investiční projekt a jeho životní cyklus ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické výstavby 

  Sobola, Martin
  Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické výstavby. V práci je přiblížena problematika nízkoenergetické výstavby, její charakteristika, rozdělení, materiálové možnosti, metodika hodnocení ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti využití brownfields 

  Bešše, Dávid
  Diplomová práce je věnována stanovení výkazu zisku a ztráty a následné vytvoření peněžních toků projektu a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu administrativní budovy pomocí kritérií založených na časové hodnotě ...
 • Studie proveditelnosi veřejných stavebních projektů 

  Holaková, Veronika
  Tato práce byla napsána za účelem přiblížení problematiky studie proveditelnosti, jakožto hodnotícího dokumentu veřejných projektů a její dnešní vytváření v praxi. V teoretické části jsou vysvětleny jak veřejné projekty, ...