Now showing items 1-20 of 28

 • Automatizace procesu zakládání dílu do svařovacího přípravku 

  Adámek, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh automatizace zakládání dílu do svařovacího přípravku pro odporové svařování ve společnosti PWO Czech Republic a.s. Valašské Meziříčí, působící na poli automotive průmyslu. Na základě ...
 • Ekonomické zhodnocení a návrh otopné soustavy pro vytápění rodinného domu s klasickým a kondenzačním plynovým kotlem. 

  David, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a ekonomickým zhodnocením otopné soustavy pro vytápění rodinného domu klasickým plynovým kotlem a kondenzačním plynovým kotlem. Diplomová práce obsahuje návrh těchto dvou otopných soustav, ...
 • Ekonomika provozu větrné elektrárny 

  Osička, Aleš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s druhy větrných elektráren, s principem jejich fungování, konstrukčním řešením a s podmínkami, které musí plánovaný projekt výstavby větrné elektrárny splnit před započetím stavby. V další ...
 • Elektroinstalace pro rodinný dům s tepelným čerpadlem 

  Adámek, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce bylo v první části objasnit princip, technologii a možnosti využití a použití tepelných čerpadel jako zdrojů tepla v rodinných domech. Touto problematikou jsme se zabývali v kapitole 3, kde jsme ...
 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Procházková, Ivana
  Diplomová práce hodnotí ekonomickou situaci podniku PULCO, a. s.. Prostřednictvím analýzy vněšjího a vnitřního prostředí podniku a finanční analýzy je posouzeno zdraví firmy. Po provedení analýz následuje komentář výsledků ...
 • Hodnocení historického objektu v Drnovicích u Lysic 

  Vlachová, Pavla
  Práce se zabývá hodnocením konkrétního historického objektu, a to bývalého zámečku a hospodářského dvora. V teoretické části je provedena rešerše literatury týkající se metodiky stavebně historického průzkumu, historie ...
 • Kogenerace 

  Krčálová, Petra
  Bakalářská práce na téma Kogenerace se zabývá návrhem kogenerační jednotky pro konkrétní objekt. V první části práce je teoretický úvod o významu kogenerace, čím je výhodná či nevýhodná, možnosti využití a popisu technologií ...
 • Lokální zdroje vytápění rodinných domů - Případová studie 

  Nováček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobů vytápění vybraného rodinného domu. První část práce je věnována seznámení se s možnostmi lokálního vytápění rodinných domů a rozboru jednotlivých zdrojů a zařízení pro vytápění. ...
 • Návrh a porovnání otopných soustav s různými zdroji tepla pro vytápění rodinného domu 

  Kamenský, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a srovnáním otopných soustav. V diplomové práci je navrhnuta soustava s plynovým kondenzačním kotlem, soustava s tepelným čerpadlem a soustava s plynovým kondenzačním kotlem pro vytápění ...
 • Návrh konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125 

  Novák, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125. Zakladač je navrhnut pro obrobek o maximálním průměru 12 mm, maximální délky 120 mm a hmotnosti 0,1 kg. Jsou zde popsány komponenty, ...
 • Návrh optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny 

  Mareček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. V teoretické části jsou uvedeny základní principy a možnosti zapojení fotovoltaického systému. Následuje přehled ...
 • Návrh parní odběrové kondenzační turbíny v Precheza, a.s. 

  Pavelka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení s parní odběrovou kondenzační turbínou v akciové společnosti Precheza. V teoretické části této práce je popsána energetická situace v podniku a prvotní úvahy o využití tepla, ...
 • Návrh počítačové sítě 

  Bafrnec, Luboš
  Předmětem diplomové práce „ Návrh počítačové sítě“ je analýza stavu konkrétní firmy a detailní rozbor možného zlepšení stávajícího systému. V této práci analyzuji aktuální stav a požadavky firmy. Uvádím stručný přehled ...
 • Návrh skladby zdrojů pro síťovou nezávislost 

  Horváth, Radovan
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu skladby zdrojů pro síťovou nezávislost. Dále zpracovat přehled o bateriových systémech pro akumulaci elektrické energie a bilanční model systému dodávky energie pro zvolený objekt. ...
 • Návrh technologie výroby zadané součásti 

  Pavliš, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové technologie na výrobu dílu zadaného firmou Frentech Aerospace s.r.o. Teoretická část práce se zabývá rozborem problematiky třískového obrábění. V praktické části pak popisuje výrobu ...
 • Obrábění kompozitních materiálů pomocí robotů 

  Rubišar, Václav
  Diplomová práce se zabývá obráběním kompozitních materiálů pomocí robotů. Je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na podrobné představení pojmu „průmyslový robot“ s ...
 • Parní generátor 

  Krčálová, Petra
  Diplomová práce na téma Parní generátor pojednává o zlepšení účinnosti vlivem využití kombinovaného cyklu při výrobě elektrické energie. V první části práce jsou uvedeny možnosti využití spalovacích motorů v energetice a ...
 • Parní turbina 

  Pokorný, Tomáš
  Kondenzační parní turbína. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je rozbor strojního zařízení, které se používá pro kondenzační ...
 • Pevnostní výpočet trubkovnice tepelného výměníku se zaměřením na ekonomické zhodnocení 

  Horniak, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na pevnostní výpočet trubkovnice zadaného tepelného výměníku s pláštěm. Jde o trubkový výměník s pevnými trubkovnicemi a přímými trubkami. Navrhovaná trubkovnice je integrální s pláštěm, těsněná ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stávající nerezidenční fotovoltaické elektrárny o bateriové úložiště 

  Novotný, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu na rozšíření stávající komerční fotovoltaické elektrárny o bateriové úložiště. Práce se skládá z několika částí, v teoretické části je popsána problematika ...