Now showing items 1-20 of 32

 • Ekotoxicita látek s hormonálním účinkem 

  Cvikýřová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá osudem a ekotoxicitou vybraných látek s hormonálním účinkem v životním prostředí. Jsou to nejen látky ze skupiny steroidních hormonů, které jsou pro tento účinek vyráběny, ale také mnoho ...
 • Ekotoxicita léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi 

  Königsmarková, Kristýna
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na ekotoxikologické testování léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Na problematiku nejprve nahlíží z teoretického hlediska – popisuje vliv residuí léčiv na životní prostředí, ...
 • Ekotoxicita vybraných hasebních prostředků 

  Konečná, Markéta
  Dynamický rozvoj průmyslu a neustálá výroba nových látek, ovlivňujících životní prostředí, je v současné době jednou z priorit zájmu lidské populace. Tato diplomová práce je zaměřena na ekotoxikologické hodnocení vybraných ...
 • Ekotoxicita vybraných musk sloučenin 

  Cvikýřová, Zuzana
  Prostředky každodenní potřeby, kterými jsou zejména kosmetické přípravky a prostředky osobní péče, mohou značnou měrou ovlivňovat životní prostředí. V poslední době jsou z hlediska ochrany životního prostředí často zmiňovány ...
 • Ekotoxicita vybraných pesticidů 

  Konečná, Veronika
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením ekotoxikologických vlastností insekticidních přípravků Perfekthion a Bulldock 25 EC a jejich účinných látek dimethoátu resp. beta-cyfluthrinu. Dimethoát se řadí do skupiny ...
 • Ekotoxikologické hodnocení kalů z čistíren odpadních vod 

  Hellingerová, Lucie
  Pomocí dostupných testů ekotoxicity bude provedeno hodnocení kalů z odlišných čistíren odpadních vod. Hodnocení bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Na základě těchto hodnot budou kaly zařazeny do tříd ...
 • Ekotoxikologické hodnocení prostředků na bázi tenzidů. 

  Doležalová, Šárka
  Tenzidy se staly běžnou součástí každodenního lidského života. Pro svoje vlastnosti nacházejí uplatnění jako aditivní složky pěnových hasebních prostředků, které jsou ve velkých množstvích používány pro boj s plošnými ...
 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Ekotoxikologické posouzení bývalé rafinérie minerálních olejů 

  Kociánová, Sabina
  Brownfieldy jsou jednou ze součástí nepříznivého dědictví po industrializaci, která se rozvíjela od 18. do 20. stolení. Brownfieldy mohou nabývat různých forem a ve většině případů mají negativní vliv na životní prostředí. ...
 • Ekotoxikologie nanočástic 

  Kerberová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou nanočástic, jejich chováním a ekotoxicitou v životním prostředí. Práce je zaměřena na stručný popis nanotechnologií, nejčastěji využívaných nanočástic v průmyslu, medicíně ...
 • Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity 

  Ondrová, Jana
  Sedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými ...
 • Hodnocení vedlejších energetických produktů pomocí vybraných testů ekotoxicity 

  Král, Petr
  Tématem bakalářské práce je studium ekotoxicity vedlejších energetických produktů vznikajících v energetickém průmyslu. Teoretická část je zaměřena na současnou problematiku testování ekotoxicity odpadů, a to zejména na ...
 • Posouzení ekotoxicity vybraných léčiv 

  Weiss, Jan
  V poslední době vzrůstá spotřeba léčiv, a tudíž i množství jejich reziduí v přírodních ekosystémech. Je tedy nezbytné zabývat se i jejich případnými negativními vlivy na životní prostředí. Předložená diplomová práce je ...
 • Posouzení ekotoxicity vybraných syntetických vonných látek 

  Lapčíková, Alena
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení a posouzení ekotoxicity syntetických vonných látek s využitím testů ekotoxicity. Testovány byly čtyři syntetické vonné látky – galaxolid, tonalid, musk keton a musk xylen. Pro ...
 • Posouzení ekotoxického působení roztoků aktivovaných plazmatem 

  Belisová, Mária
  Táto diplomová práca sa zaoberá posudzovaním ekotoxicity plazmou aktivovaných roztokov. V rámci experimentov boli pripravované rôzne plazmou aktivované roztoky. V prevažnej väčšine testov to bola plazmou aktivovaná kohútiková ...
 • Posouzení účinnosti čištění odpadních vod pomocí testů ekotoxicity 

  Urminská, Barbora
  Možnosti kontroly znečistenia životného prostredia sa ustavične zlepšujú a začína sa klásť dôraz na pokročilejšie metódy čistenia odpadových vôd, ako i na dôkladnejšiu kontrolu obsahu kontaminantov vo vyčistených vodách. ...
 • Posouzení vhodnosti řasových testů pro hodnocení ekotoxicity 

  Štěpánková, Iva
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení metodiky řasových testů a posouzení jejich vhodnosti pro ekotoxikologickou analýzu vybraných chemických látek. Pomocí počítání řas a jejich spektrofotometrie se posuzoval vliv dichromanu ...
 • Posouzení vlivu monomerů formaldehydových pryskyřic na životní prostředí 

  Kalčíková, Gabriela
  V současné době jsou každoročně produkovány tisíce nových látek jejichž vliv na životní prostředí není znám. Mnohé z těchto látek jsou záměrně nebo lidskou nedbalostí vypouštěny do přírody, kde mohou být transportovány a ...
 • Posouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředí 

  Jabandžievová, Barbora
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením vlivů nejčastěji používaných hasebních prostředků v Jihomoravském kraji na vybrané akvatické a terestrické organismy. Testovanými hasebními prostředky jsou pěnidla Sthamex ...
 • Problematika interakcí testovaných látek v ekotoxikologii. 

  Pavlíčková, Ivana
  Bakalářská práce shrnuje současné poznatky problematiky interakcí testovaných látek a stanovení ekotoxicity. Práce se zabývá zhodnocením ekotoxicity látek a binárních směsí, toxických kovů nebo biologicky aktivních látek. ...