Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza odezvových veličin vzorků kostní tkáně v různém stavu demineralizace nebo deproteinizace 

  Weiss, Andrej
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou mechanických veličín vzoriek kortikálnej kosti v stave simulujúcom úbytok kolagénnej zložky tkaniva. Skúmaná je citlivosť zvolených veličín na deproteinizáciu. Problém sa riešil ...
 • Aplikace čedičové prutové výztuže v lehkých konstrukčních betonech 

  Jarnot, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou aplikace prutové čedičové výztuže v lehkých konstrukčních betonech. V praktické části je experimentálně provedeno porovnání ocelové a čedičové výztuže v betonech z agloporitu a ...
 • Diagnostika železobetonové konstrukce 

  Holbová, Monika
  Táto diplomová práca sa zaoberá stavebným prieskumom a diagnostikou budovy železničného nádražia vo Vítkoviciach. Popisuje postup prieskumu a hodnotenia existujúcich železobetónových konštrukcií a v praxi používané ...
 • Funkční zkoušení recyklátů do pozemních komunikací 

  Karásková, Romana
  Práce je rozdělena na dvě části. Praktická část se zabývá zkouškami zemin použitých v nově zhotovené vozovce v Novém Městě na Moravě a zkouškami recyklovaných materiálů, které by případně mohly tyto zeminy ve vozovce ...
 • Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů 

  Černý, Miroslav
  Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), ...
 • Optimalizace rozhraní vlákno matrice u kompozitů s keramickou matricí 

  Halasová, Martina
  Diplomová práce se zabývá studiem chování vláknových kompozitů s keramickou matricí. Jedná se o pyrolyzované polysiloxanové matrice vyztužené keramickými vlákny Nextel 720. Hlavním cílem této práce je optimalizace rozhraní ...
 • Pokročilé postupy nanoindentačních zkoušek 

  Břečka, Jan
  Cílem této práce je stanovení vhodnosti užití pokročilých metod nanoindentace pro od- lišné materiály. Tyto pokročilé metody měření jsou detailně popsány a následně porov- návány z hlediska časové náročnosti a přesnosti ...
 • Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů 

  Rozsypalová, Iva
  Práce se zabývá stanovením zvolených pevnostních parametrů ztvrdlého betonu v tahu a hledáním vztahů mezi nimi. Jedná se především o pevnost v prostém tahu, pevnost v tahu ohybem a pevnost v příčném tahu. Součástí práce ...
 • Studie vlivu vstupních parametrů při numerickém modelování tlakové zkoušky 

  Polách, Marek
  Tato práce se zabývá analýzou vstupních parametrů materiálového modelu betonu, konkrétně modelu 3D Non Linear Cementitious 2, při numerickém modelování tlakové zkoušky v programech ATENA 2D a ATENA 3D. Cílem je zjistit ...
 • Vliv kameniva na reologii vápenných malt 

  Vozák, Rastislav
  Predmetom tejto bakalárskej práce je skúmanie vplyvu kameniva na reologické vlastnosti vápen-ných mált. V teoretickej časti sa táto práca zaoberá popisom typov kvapalín a základných reologických veličín. Následne sú popísané ...
 • Využití těženého kameniva do podkladních vrstev vozovek 

  Borkesz, Michael
  Práce se zabývá možnostmi využití drobného drceného a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek. V úvodu teoretické části je vysvětlen proces vzniku tohoto typu kameniva. Dále jsou zde popsány zkoušky, kterými byly ...
 • Využití vedlejších materiálů z výroby kameniva do vozovky 

  Hurtiš, Maroš
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia materiálu z vedľajšej výroby kameniva do zmesí stmelených hydraulickým spojivom, ktoré sú používané do podkladových vrstiev vozovky. Dôvodom je súčasné skládkovanie tohto a ...