Now showing items 1-16 of 16

 • Animace pohybu nabitých částic v elektrických polích 

  Kachlík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetismu. Cílem je seznámení se s fyzikálními zákonitostmi elektrického a magnetického pole. Zejména silového působení na nabité částice pohybující se v těchto polích. ...
 • Experimentální ověření vlastností zhášecí komory jističe 

  Kadrnka, Petr
  Jističe jsou schopny zapínat a samočinně vypínat i zkratové proudy, až do mezí svých vypínacích schopností. Při rozpojení kontaktů, ve spínacích přístrojích, dochází ke vzniku elektrického oblouku, který je potřeba rychle ...
 • Optimalizace provozu elektrických obloukových pecí 

  Mikulinec, René
  Bakalářská práce se zabývá problematikou elektrických obloukových pecí, proto je úvodní část práce věnována elektrickému oblouku a jeho rozdělením podle druhu napájení. Dále je uvedeno rozdělení obloukových pecí a silnoproudý ...
 • Plazmový reproduktor - zvukem modulovaný elektrický výboj 

  Klein, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zvukem modulovaného elektrického výboje. Známého také jako plazmový reproduktor. Bezmembránový reproduktor postrádá mechanické prvky a není tudíţ frekvenčně limitován. ...
 • Ponižování jmenovité hodnoty proudu spínacího přístroje nízkého napětí s tepelnou vypínací spouští 

  Dobrovolný, Jakub
  Elektrická zařízení se jistí z důvodu ochrany před úrazem živých bytostí elektrickým proudem a proti poškození či zničení zařízení působením elektrického proudu. Jedním ze zařízení zajišťujících jištění je jistič. Tato ...
 • Rozšíření možností optické diagnostiky spínacího oblouku 

  Samohejl, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením metodiky optické diagnostiky spínacího oblouku s využitím vysokorychlostní kamery Photron SA-X2. Jsou zde zmíněné základní zákonitosti pro správné nastavení měřícího systému a pro ...
 • Sledování korelace pohybu elektrického oblouku a obloukového napětí 

  Szotkowski, Šimon
  Elektrický oblouk je výboj, který hoří v ionizovaném plynu a dělíme jej na oblouk stejnosměrný a střídavý podle druhu napájení. Elektrický oblouk je vodivý, a tak pro přerušení elektrického obvodu je třeba oblouk co nejdříve ...
 • Spektroskopická analýza elektrického oblouku 

  Hartman, Tadeáš
  Bakalářská práce se zabývá spektroskopickým rozborem elektrických oblouků. V první části práce je vysvětlena teorie o vzniku a vlastnostech elektrických výbojů, práce se zaměřuje konkrétně na elektrický oblouk. Dále jsou ...
 • Studium trvanlivosti konstrukčních prvků spínacích přístrojů nízkého napětí 

  Dalecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá studiem trvanlivosti konstrukčních prvků spínacích přístrojů nízkého napětí. V práci jsou popsány konstrukční prvky jističe a stykače nízkého napětí a vytvořeny modely funkcí těchto přístrojů v ...
 • Svařování oceli C45 

  Hála, Kamil
  Cílem této bakalářské práce je navržení vhodných parametrů pro svařování malé součásti z oceli C45, která se vyznačuje vysokým obsahem uhlíku a je tudíž špatně svařitelná. Při výběru vhodného způsobu výroby byly uvažovány ...
 • Vliv směru svařování na hloubku průvaru u MAG metody 

  Šmak, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu směru svařování na hloubku průvaru v ocelovém materiálu S235JR při svařování metodou MAG. První teoretická část práce byla věnována popisu a technologii vybrané metody. Ve druhé – ...
 • Využití CAD systémů v oblasti elektrických přístrojů 

  Bojanovský, Lukáš
  Tato práce popisuje současné možnosti parametrického modelování, je zde sestaven výčet nových možností programu Autodesk Inventor Series 10 a popis tvorby modelu zhášecí komory jističe BD250.
 • Využití vysokorychlostní kamery v oblasti zhášení spínacího oblouku 

  Samohejl, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci záznamu pro analýzu elektrického spínacího oblouku v magnetických vypínačích pomocí vysokorychlostní kamery. Měření byla prováděna na jističi 10B s otvorem v bočním krytu, ...
 • Zjednodušený model axiálně chlazeného oblouku 

  Kasal, Ondřej
  Výhodami využití výpočetní techniky je rychlé a přehledné zpracování dat. Nabízí se i velká variabilita a okamžitá možnost změny přenášené informace, stejně jako jejich časté nebo opakované používání. Od různorodosti a ...
 • Zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí 

  Rousová, Michaela
  Diplomová práce řeší možnosti zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí. Malosériová výroba neposkytuje příliš mnoho možností k využití mechanizace anebo automatizace. Naopak při sériové výrobě se dá efektivita ...
 • Žárové nástřiky elektrickým obloukem 

  Eliáš, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou žárových nástřiků elektrickým obloukem. Nejprve je pomocí literární studie zpracována teoretická část, zabývající se korozí a technologii žárového nástřiku. Experimentální část ...