Now showing items 1-16 of 16

 • Aprotické gelové elektrolyty s tetraalkylamonnými solemi 

  Michalec, Juraj
  Podstatou tejto diplomovej práce je zhrnúť poznatky o aprotických gélových elektrolytoch.V diplomovej práci sú vysvetlené metódy pre meranie elektrochemických vlastností aprotických gélových elektrolytov. V teoretickej ...
 • Diagnostika vlastností drážkových izolací stejnosměrnými metodami 

  Brida, Marek
  Predložená práca pojednáva o problematike starnutia drážkových izolácií a ich diagnostike s využitím jednosmerných meracích metód. Experiment bol zameraný na zmeranie a vyhodnotenie absorpčnej charakteristiky elektricky a ...
 • Dielektrická absorpce elektroizolačních materiálů 

  Pavlinský, Branislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá základnými fyzikálnymi princípmi dielektrík, rovnako ako aj popísanie javu dielektrickej absorpcie. V práci sú uvedené diagnostické metódy, ktoré využívajú tento jav, na základe dejov ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Dielektrické vlastnosti tenkých vrstev oxidů niobu a tantalu 

  Abuetwirat, Inas Faisel
  Dielektrická relaxační spektroskopie je jednou z užitečných metod pro studium molekulární dynamiky materiálů. Díky nedávnému pokroku v přístrojové a měřicí technice je dnes možné získat dielektrické spektrum v širokém ...
 • Elektrická vodivost alternativních elektroizolačních kapalin 

  Reňák, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá vlastnostmi alternativních elektroizolačních kapalin a kapalin na bázi ropy. Je zkoumáno jejich použití v elektrotechnickém průmyslu. V praktické části práce se zabývá měřením absorpčních ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření 

  Veselkova, Iuliia
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, jejich vlastnosti, výhody ...
 • An Influence Of Conductive Component Composition On Gel Polymer Electrolyte Properties 

  Veselkova, Iuliia (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with searching of gel polymer electrolytes, which can be used as replacement of liquid electrolyte in lithium batteries and supercapacitors. The research reports how different salts and solvents affect ...
 • Mechanické a elektrické vlastnosti tenkých kovových vrstev nanášených vakuovým napařováním 

  W. F. Yahya, Doaa
  Tenké vrstvy mají velké uplatnění v mnoha odvětvích techniky a v současné době můžeme konstatovat, že je najdeme ve všech moderních technologiích. Tenké vrstvy je možné vytvářet dvěma způsoby, a to chemickou nebo fyzikální ...
 • Mechanické vlastnosti gelových aprotických elektrolytů 

  Bárta, Vladimír
  Tato práce se zabývá měřením el. vodivosti a mechanických vlastností gelových polymerních elektrolytů, obsahující lithné ionty a jejich přípravou. Teoretická část se zabývá vývojem gelových polymerních elektrolytů, jejich ...
 • Mechanické vlastnosti gelových polymerních elektrolytů 

  Bárta, Vladimír
  Tato práce se zabývá měřením el. vodivosti a mechanických vlastností gelových polymerních elektrolytů, obsahující lithné ionty, jejich přípravou a závislostí jejich vlastností na koncentraci nanočástic Al2O3 v nich obsažených. ...
 • Sledování vlastností nanokompozitů na bázi epoxidových pryskyřic 

  Libra, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem nanotechnologií v oblasti kompozitních materiálů (nanokompozitů). Dále pak výrobou, složením a elektrickými vlastnostmi těchto materiálů. Vzorky pro experiment jsou vyrobeny ...
 • Studium vlivu fotochromní reakce na optoelektrické vlastnosti organických polovodičů 

  Heinrichová, Patricie
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium elektrických a optoelektrických vlastností konjugovaných polymerů. Teoretická část se zabývá vztahem mezi molekulární strukturou konjugovaných materiálů a jejich vybranými ...
 • Účinky hospodaření s půdou na kvalitu půdy v blízkosti obce Šardičky 

  Schneiderová, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem minimalizační technologie zpracování na svrchní vrstvu půdy (0 až 10 cm). Výzkum byl prováděn na zemědělské půdě v blízkosti obce Šardičky, kde firma ZEMO spol. s r.o. dlouhodobě používá ...
 • Využití Waldenova zákona v diagnostice elektroizolačních kapalin 

  Gőtz, Lukáš
  Práce pojednává o využití Waldenova zákona v diagnostice elektroizolačních kapalin. Především je zkoumána elektrická vodivost, dynamická viskozita, hustota a metody měření. Měření probíhá na vzorku minerálního transformátorového ...
 • Výroba odlitků z elektrovodné mědi 

  Janský, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je ověření vlivu podmínek metalurgického zpracování, použité slévárenské technologie a podmínek tuhnutí na elektrickou vodivost odlitků z čisté mědi. Experiment sleduje rozdíly mezi tavením za ...