Now showing items 1-20 of 20

 • Akumulace elektrické energie pro RD 

  Blabla, Ondřej
  Diplomova prace se zabyva problematikou akumulace elektricke energie v meritku rodinneho domu. Teoreticka cast popisuje jednotlive zpusoby akumulace elektricke energie. Prakticka cast je venovana navrhu a porovnani akumulace ...
 • Analyzátor spotřeby elektrické energie 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je seznámení s principy měření napětí, proudu a výkonu ve stejnosměrných i střídavých soustavách. Je navržen systém pro monitorování těchto veličin v rozsahu potřeb běžné domácnosti. V systému je ...
 • Analýza možnosti užití III. a IV. generace jaderných reaktorů v ČR 

  Gajdzica, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou možností užití jaderných reaktorů III. a IV. generace v České republice. Úvodní část se zabývá základními principy jaderné energetiky a palivovým cyklem, který s problematikou úzce souvisí ...
 • Analýza provozu fotovoltaického systému rodinného domu s akumulací elektrické energie 

  Hroděj, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá fotovoltaickým systémem rodinného domu s využitím akumulace elektrické energie. V teoretické části jsou uvedené základní charakteristiky fotovoltaických systémů. Dále jsou porovnány nejznámější ...
 • Analýza výskytu neoprávněných odběrů při užití on-line spotřeby za pomocí plošné instalace dálkových odečtů 

  Samuel, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s analýzou neoprávněných odběrů při použití metodiky snímání on-line spotřeby elektrické energie pomocí plošné instalace speciálních elektroměrů s možností dálkových odečtů. S touto metodou ...
 • Bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR 

  Lukášek, Kamil
  V současné době není v České republice publikace zabývající se obnovitelnými zdroji komplexně. Tato práce vymezuje v širším smyslu obnovitelné zdroje. Jelikož fyzikální a právní definice jsou rozdílné, text popisuje princip ...
 • Domovní fotovoltaická elektrárna 

  Brázda, Kryštof
  Práce je zaměřena na reálné hodnocení provozních parametrů a ekonomické návratnosti instalace fotovoltaické elektrárny na zvoleném rodinném domě. V rámci práce je zpracován podrobný přehled spotřeby energií zvoleného ...
 • Environmentální a ekonomické aspekty při vytápění 

  Ondruch, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá veškerými možnými metodami vytápění, které můžeme při vytápění rodinného domu využít. V práci je kladen důraz především na metody nové, progresivnější a šetrné k životnímu prostředí. V poslední ...
 • Kogenerační jednotky na rostlinný olej 

  Macoszek, Pavel
  Text se věnuje problematice kogeneračních jednotek na rostlinný olej. V první kapitole jsou uvedeny základní informace ohledně výroby, dodávky a spotřeby elektrické energie v České republice a ohledně obnovitelných zdrojů ...
 • Malé modulární reaktory 

  Tichý, Marek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na jadernou energetiku. Popisuje jednotlivé generace jaderných reaktorů a jejich hlavní zástupce. Hlavním tématem této práce jsou malé modulární reaktory, kterým se věnuje podrobněji. Jsou ...
 • Měřicí jednotka kvality elektrické energie 

  Teplan, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje parametry elektrické energie se zaměřením na nízkonapěťové charakteristiky a jejich měření s ohledem na parametry požadované normami. Dále se jedna kapitole zaobírá monitorováním kvality ...
 • Napájecí zdroj Power-Over-Fiber 

  Kos, David
  Tato práce se zabývá možnostmi přenosu energie optickým vláknem pro účely napájení elektronických zařízení. Zahrnuje problematiku přeměny elektrické energie na optickou, navázáním optického záření do optického vlákna, ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Mana, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možnosti využití energie vodního toku na výrobu elektrické energie. V první části se zabývá vyhodnocením navrhovaných lokalit. V druhé části se budeme zabývat konkrétní lokalitou, návrhem ...
 • Návrh pravidel pro řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže 

  Bednář, Martin
  Cílem diplomové práce je vytvořit algoritmus, pomocí kterého bude možno navrhnout pravidla řízení. Pravidla řízení umožní dosáhnout efektivnějšího využití hydroenergetického potenciálu u nádrží s průtočnou MVE. Vlastní ...
 • Potenciál využití biomasy na území České republiky 

  Klímová, Jana
  Cílem bakalářské práce je zaměřit se na rozdělení a využití alternativního, obnovitelného zdroje energie - biomasy, jako zdroje tepelné a kombinované tepelné elektrické energie a zároveň posoudit možnosti dalšího růstu ...
 • Přečerpávací vodní elektrárna 

  Šimek, Petr
  Tato práce se zabývá funkcí přečerpávacích vodních elektráren, popisuje jednotlivá strojní zařízení a jejich rozdělení dle parametrů použití. Nastiňuje také výpočet při návrhu hydraulického stroje. Dále jsou zde popisy ...
 • Rizika a dopady black-outu v ČR 

  Tomášková, Kateřina
  Elektrická energie je nedílnou součástí našeho každodenního života. Už menší problém v elektrizační soustavě a malý výpadek proudu nám dokáže způsobit značné nepříjemnosti, natož pak výpadek rozsáhlejší. Cílem této bakalářské ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice v roce 2012 

  Kuba, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou ustáleného chodu a zkratových poměrů v síti 110 kV E.ON, napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice. Rozvodna Otrokovice zajišťuje transformaci z nadřazené soustavy 400 kV na soustavu 110 kV ...
 • Úspory energie při modernizaci PC sítě 

  Doležal, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů úspor v elektrické energiích. Na základě změřených skutečností obsahuje analýzu nákladů na elektrickou energii.
 • Výpočet ukazatelů SAIDI a SAIFI v nn sítích mřížové konfigurace 

  Dohnal, Josef
  Předložená diplomová práce si klade za cíl pojednat o problematice kontinuity distribuce elektrické energie a pojednání o používaných metodách při výpočtu dílčích vlastností spolehlivosti v elektroenergetice. Dále se zabývá ...