Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza faktorů ovlivňujících vývoj spotřeby elektrické energie 

  Seiml, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat vývoj spotřeby elektrické energie. Jedním z možných způsobů popisu je statistická analýza, kde lze vypočítat statisticky významné faktory a jejich kombinace, které se podílejí na vývoji ...
 • Grafický popis elektroenergetického systému ve vybraných oblastech 

  Šácha, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá grafickým popisem elektroenergetického systému pro vybrané oblasti. Na základě veřejně dostupných materiálů a materiálů poskytnutých od společnosti E.ON Distribuce, a.s., bylo vytvořen grafický ...
 • Malá fotovoltaická elektrárna 

  Hamerský, Tomáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům využívající tepelné čerpadlo. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část dává základní pohled na jednotlivé ...
 • Optimalizace nákladů na elektrickou energii při výstavbě 

  Fuchs, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití elektrické energie při realizaci stavby. Teoretická část rozpracovává témata projektového řízení staveb a základní způsoby určování ceny stavebních děl. Dále pak také uvádí ...
 • Predikce spotřeby elektřiny v distribuční síti 

  Herbrych, Daniel
  Tato práce se zabývá predikcí spotřeby elektřiny. Pro předpovídání spotřeby elektřiny slouží spousta metod v závislosti na délce předpovídaného horizontu. Zde byla pro predikci použita lineární regrese a v závěru je pak ...
 • Rozsahy hlavních parametrů elektrizační soustavy 

  Řehořek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá popisem elektrizační soustavy a rozsahy výkonů, spotřeby a parametrů prvků elektrizační soustavy. V první části je popsána struktura elektrizační soustavy, a základní dělení elektrických sítí. ...