Now showing items 1-20 of 30

 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv z hlediska elektrolytického rozkladu 

  Davidová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními a chemickými jevy působícími na rozklad organických barviv v diafragmovém výboji, který je generován v kapalných roztocích. Protože byl v experimentech použit zdroj stejnosměrného ...
 • Diagnostika diafragmového výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace pro povrchovou úpravu nanomateriálů 

  Dřímalková, Lucie
  Přesný mechanizmus samotného zapálení výboje v roztocích není dosud znám, ačkoli v posledních několika letech došlo k velkému pokroku a přiblížením, z nichž některá jsou nastíněna v teoretické části práce. Tato práce je ...
 • Diagnostika elektrických výbojů v kapalinách 

  Vašíček, Michal
  Cílem této práce je proměření elektrických charakteristik zapálení stejnosměrného elektrického výboje v roztoku elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých parametrů (napětí, proud, světelný signál a zvuk). Výsledkem je porovnání ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného ve vybraných konfiguracích elektrického výboje v kapalném prostředí 

  Vašíček, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na srovnání stejnosměrného a vysokofrekvenčního (15-80 kHz) elektrického výboje generujícího nízkoteplotní plazma ve vodném roztoku chloridu sodného. V první části se především soustředí na ...
 • Effect of Ceramic Additives on Hydrophobic Layer Electrodeposition 

  Pijáková, Barbora; Voráč, Zbyněk; Ráheĺ, Jozef; Zikmund, Tomáš; Čelko, Ladislav; Kaiser, Jozef; Alberti, Milan (Chemagazín, 2019-11-11)
  The main topic of this paper is effect of ceramic powders addition to electrolytes based on myristic acid, polyvinylidene fluoride and fluorinated polyhedral oligomeric silsesquioxane for hydrophobic surface deposition. ...
 • Elektrické charakteristiky diafragmového výboje v roztocích elektrolytů 

  Dřímalková, Lucie
  Hlavním cílem této diplomové práce je diagnostika diafragmového výboje ve vodných roztocích elektrolytů (především NaCl) a popis konkrétních procesů probíhajících před a po zapálení výboje. Ke generaci výboje se využívá ...
 • Elektrody pro elektrolyzér 

  Kaňa, Ondřej
  V diplomové práci se zabývám výrobou elektrod pro elektrolyzér. Zabývám se zvětšováním povrchu elektrod použitím nikl – zinkových galvanických a chemických povlaků. Na elektrody např. z ocelového plechu jsem nanesl galvanickým ...
 • Galvanické pokovení ocelových dílů 

  Turkovič, Matúš
  Táto práca sa zaoberá problematikou galvanického, teda elektrochemického pokovovania. Teoreticky oboznamuje s chemickými a fyzikálnymi dejmi, ktoré doprevádzajú pokovovanie, tiež s druhmi nanášaných kovových povlakov ako ...
 • Možnosti výroby vodíku z obnovitelných zdrojů 

  Balko, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit shrnutí současných možností výroby vodíku, a to jak z fosilních paliv, tak z obnovitelných zdrojů. V úvodní části je práce zaměřena na výrobu parním reformováním zemního plynu a ...
 • Nekonvenční využití větrné energie 

  Zajíc, Josef
  Bakalářská práce se zabývá využitím energie větru jako zdroje energie pro výrobu vodíku. V první části jsou popsány typy větrných motorů se zaměřením především na vrtulové větrné motory a jejich konstrukci. Následuje popis ...
 • Nízkoenergetické nukleární reakce 

  Paták, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním a uspořádáním informací o studené fúzi. V úvodu je popsáno její objevení, problémy s tím spojené a odezva vědecké společnosti. Dále jsou vysvětleny základní předpokládané podmínky ...
 • Pokovování plastových dílců 

  Čermák, Jan
  Perspektiva vyrábění plastových dílců dopomohla k tomu, že se pokovování těchto dílců rozšířilo ve velkém měřítku. Ať už se jedná o povlak funkční nebo pouze dekorativní. Tato práce předkládá komplexní studium, rozbor, ...
 • Polarografická analýza vod 

  Klečka, Tomáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým základem polarografie a voltametrie, rozebírají se některé metody s ohledem na jejich detekční meze. Poté je provedeno měření na polarografu metodou anodické rozpouštěcí ...
 • "Power-to-Gas" technologie pro ukládání elektrické energie 

  Gálíček, Radomír
  Změna klimatu je stále palčivějším globálním problémem, který vyžaduje inovativní technická řešení. Pokud by se v souvislosti se snižováním plynných emisí uhlíku významně zvýšil podíl obnovitelných zdrojů, vyvstala by ...
 • Rozklady organických barviv metodami AOP 

  Olexová, Barbora
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu pokročilých oxidačních procesů (AOP) na rozklad organických barviv. Mezi AOP – velmi účinné fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod – patří aplikace silných oxidačních ...
 • Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami 

  Doležel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy ...
 • Sezónní akumulace využívající technologii power-to-gas 

  Zavadil, Jan
  Diplomová práce pojednává o sezonní akumulaci energie do syntetických paliv, jenž je řešena systémem Power to Gas (P2G). Ten umožňuje konverzi elektrické energie v době přebytku, například z obnovitelných zdrojů energie ...
 • Spínaný zdroj pro galvanické pokovování 

  Janků, Roman
  Práce se zabývá spínaným zdrojem pro galvanické pokovování. Je zde popsán teoretický princip galvanického pokovení, optimální technologický postup a seznam nejčastěji používaných kovů. Dále je zde seznam nejznámějších ...
 • Stanovení vlivu příměsi vodíku v zážehovém spalovacího motoru 

  Roušar, Jiří
  Cíl bakalářské práce je porovnání vodíkového spalovacího motoru s konvenčními spalovacími motory, porovnání výhod a nevýhod vodíkového spalovacího motoru. Jsou představeny vlastnosti vodíku a jeho výroba, přeprava a ...
 • Studium vlivu elektrolýzy na rozklad organického barviva v diafragmovém výboji v kapalinách 

  Davidová, Jaroslava
  Tato práce je zaměřena na studium různých chemických a fyzikálních vlivů, které se podílejí na rozkladu organických látek v diafragmovém výboji, generovaném ve vodných roztocích. Tento proces se dá využít např. při čištění ...