Now showing items 1-20 of 22

 • Anténní předzesilovač pro měření EMI 

  Sedlák, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového předzesilovače pracujícího ve frekvenčním pásmu od 30 MHz do 1 GHz, využitelného při měření a testování elektromagnetické interference ve zkušebnách elektromagnetické ...
 • Broadband Approximations for Doubly Curved Reflector Antenna 

  Schejbal, V.; Pidanic, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  The broadband approximations for shaped-beam doubly curved reflector antennas with primary feed (rectangular horn) producing uniform amplitude and phase aperture distribution are derived and analyzed. They are very valuable ...
 • Electromagnetic Compatibility of Matrix Converter System 

  Lettl, J.; Fligl, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  The presented paper deals with matrix converters pulse width modulation strategies design with emphasis on the electromagnetic compatibility. Matrix converters provide an all-silicon solution to the problem of converting ...
 • EMC zkušební laboratoř pro jističe NN 

  Vejtasa, Leoš
  V současné době se elektronika nachází téměř v každém zařízení, které vysílá i přijímá elektromagnetické rušení. Zároveň jsou zvyšovány požadavky na bezpečnost, tedy i jističe musí správně fungovat i v prostorách vystavených ...
 • Metodika zabezpečování optimální přesnosti měření v souladu s metrologickou konfirmací 

  Frank, Petr
  Práce se zabývá problematikou vyjadřování a zabezpečování přesnosti měření. Toto téma zahrnuje komplexní analýzu procesu vyjadřování nejistoty měření, návrhu kalibračních intervalů a tvorbu konfirmačního systému. Základ ...
 • Metody návrhu desek plošných spojů 

  Cirkovský, Jaroslav
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou návrhu desek plošných spojů a vytvoření videí multimediálního charakteru. V první části se zabývám problematikou tříd přesnosti, miniaturizací, použitými pouzdry ...
 • Měření elektromagnetického vyzařování v částečně a plně bezodrazových komorách 

  Deneš, Roman
  Práce si klade za cíl podrobný rozbor mechanismů šíření elektromagnetických vln v bezodrazových komorách. Při analýze je zohledněn vliv měřící vzdálenosti, konfigurace pracoviště a dalších parametrů. Dále se práce zabývá ...
 • Měření vlastností stíněných komor EMC 

  Švec, Marek
  Diplomová práca pojednáva o všeobecných aspektoch a možnom riešení merania efektívnosti tienenia tienených krytov a komôr pre potreby elektromagnetickej kompatibility EMC na základe dostupných noriem a štandardov. ...
 • Modeling of Electromagnetic Fields in Parallel-Plane Structures: A Unified Contour-Integral Approach 

  Stumpf, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  A unified reciprocity-based modeling approach for analyzing electromagnetic fields in dispersive parallel-plane structures of arbitrary shape is described. It is shown that the use of the reciprocity theorem of the ...
 • Modelování datového přenosu v silových rozvodech nízkého a vysokého napětí 

  Feit, Kamil
  V této bakalářské práci se věnuji problematice rušení přenosů pomocí PLC. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv rušení na signál, který přenáší data. Toho se dosáhne tím, že se naimplementuje rušící signál do vedení ...
 • Numerical Analysis of the Lightning on Small Aircraft 

  Krutílek, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with numerical analysis of lightning stroke effects on aircraft. Computations are implemented by the use of the time-domain solver (FIT). Attention is turned to a simple model of a composite nose part of ...
 • Numerická analýza vlivu elektromagnetických polí na malá letadla 

  Řezníček, Zdeněk
  Tato disertace se zabývá numerickou analýzou vlivu elektromagnetických polí na malá letadla s kompozitními částmi, a to z hlediska jejího možného inovativního využití jako jedné z cest posouzení inherentní ochrany letounu ...
 • Numerická řešení problematiky EMC malých letadel 

  Šeděnka, Vladimír
  Disertace popisuje současné problémy v certifikaci malých letadel, které by se měly v budoucnu řešit numerickým modelováním. Tento postup má zefektivnit návrh a zlevnit certifikaci letadel. Práce je úzce spjata s projektem ...
 • Odolnost spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí 

  Bok, Jaromír
  Disertační práce je věnována problematice poklesů a krátkodobých přerušení napětí, souhrnně označovaných jako události na napětí, vyskytujících se v el. sítích a jejich vlivu na připojené el. spotřebiče, přičemž se výhradně ...
 • Pravidla návrhu elektronických přístrojů s jednočipovými mikropočítači ATMEL z hlediska EMC 

  Kaštan, Jiří
  Diplomová práce pojednává o základních znalostech elektromagnetické kompatibility soustředěné na elektromagnetické rušení vycházející z aplikace založené na funkci řídící jednotky plynového kotle firmy Honeywell, pro kterou ...
 • Předcertifikační testy elektromagnetické odolnosti 

  Růžek, Václav
  Disertační práce pojednává o aspektech předcertifikačních testů elektromagnetické odolnosti v automobilovém průmyslu. Práce analyzuje používanou zkušební metodiku a zmiňuje, že standardizované testy elektromagnetické ...
 • Přístroje EMD a jejich ovlivnění 

  Mikula, Dalibor
  Práce se zabývá implantabilními přístroji a možnostmi jejich ovlivnění elektromagnetickým polem. Nejprve je diskutována problematika elektromagnetické kompatibility. Jsou vysvětleny základní pojmy a následně popsány zdroje ...
 • Servisního modulu pro automatickou sanitární techniku 

  Kudláček, Martin
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základním principem elektronik, pro který bude určen servisní modul pro automatickou sanitární techniku. Dále také modul teoreticky navrhnout a popsat jeho nejdůležitější části. ...
 • Střídavý zdroj se vzdáleným řízením 

  Štěpnička, Martin
  Práce popisuje návrh řízeného střídače, respektive výkonového generátoru simulujícího jednu fázi evropské případně americké rozvodné sítě. Generátor je schopný zanést do výstupního signálu určité poruchové stavy určené k ...
 • Testování a měření EMC 

  Bartoň, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility v celé její šíři, jak po stránce technické tak i biologické. V této práci jsou rozebrány jednotlivé legislativní požadavky a předpisy EMC. ...