Now showing items 1-7 of 7

 • Konstrukce frézovací hlavy pro CNC soustruh s nastavitelným sklonem 

  Horák, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem frézovací hlavy s B osou pro soustružnické obráběcí centrum. Práce obsahuje rešeršní část s CNC soustružnickými obráběcími centry, jejich nástrojovými soustavami a přehled ...
 • Konstrukce osy C malého soustruhu 

  Hermanský, Dominik
  Predmetom bakalárskej práce je konštrukcia osi C malého sústruhu. Prvá časť obsahuje vymedzenie hlavných pojmov a rešerš v oblasti osi C pre sústruhy a sústružnícke centrá. Ďalšia časť práce sa venuje rozboru rezných síl ...
 • Konstrukce vřetene brusky 

  Slavíček, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene brusky. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá obecným popisem vřeten, jejich konstrukčními prvky, požadavky na přesnost a moderními trendy ve v ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Imrich, David
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerše frézovacích strojů a jejich vřeten, používaných v současné době. Druhá část práce obsahuje volbu technických ...
 • Návrh dvouosé automatické univerzální frézovací hlavy osazené elekrovřetenem s aplikací pohonů Harmonic-Drive 

  Uhlíř, Jaromír
  Úkolem této diplomové práce je vytvořit přehled současných možných konstrukčních řešení pohonů frézovací hlavy. Vyhodnotit je po stránce ekonomické i technické a poté navrhnout univerzální frézovací hlavu tak, aby byly co ...
 • Návrh vřetene obráběcího stroje 

  Zapletal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vřetene pro malou tříosou frézku. První část práce obsahuje rešerši v oblasti frézovacích vřeten a přehled několika vřeten od různých výrobců. Druhá část se zabývá výpočtem potřebných ...
 • Návrh vřeteníku malého soustruhu 

  Šatný, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem vřeteníku malého soustruhu. První část práce se věnuje popisu jednotlivých konstrukčních uzlů týkajících se stavby vřeteníků obráběcích strojů. Druhá část obsahuje přehled podobných strojů ...