Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže 

  Králíková, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá využitím metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) a na ni založených přístrojů Z-Metr II, Z-Metr III a Z-Metr VI, pro využití k monitorování zemních hrází malých vodních nádrží. Přístroje ...
 • Analýza monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka 

  Koudelková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka. Již od prvního napuštění hráze byly na vzdušním svahu hráze pozorovány průsaky. Jedním z nejvýraznějších zásahů směřujících k jejich snížení ...
 • Detekce vsakování vody do zemin injektovaných jíly metodou EIS 

  Marek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá studiem infiltrace vody do vzorků zeminy variantně injektované různými druhy jílů. Matrici zeminy reprezentoval homogenní písek, vzorky jílů dodala společnost LB Minerals, s.r.o. Analýza zeminy s ...
 • Monitorování sněhové pokrývky metodou EIS pro možnost stanovení vodní hodnoty sněhu 

  Novák, Michael
  Diplomová práce se zabývá monitorováním sněhové pokrývky netradiční měřicí aparaturou především v oblasti Orlických hor. Pro identifikování sledovaných změn, které souvisejí s proměnným zatížením sněhové pokrývky teplotou, ...
 • Odhad efektivní velikosti zrna zemin aparaturou EIS 

  Chládová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na možnost využití metody elektrické impedanční spektrometrie při odhadu efektivní velikosti zrna zemin. V prvním kroku řešení byla stanovena efektivní velikost zrna testovaných zemin ze ...
 • Ověření technologie BioSealing metodou EIS 

  Fránková, Hana
  Diplomová práce se zabývá ověřením technologie BioSealing metodou elektrické impedanční spektrometrie. BioSealing je inovativní metoda sanace zemních těles, která k utěsnění průsaku využívá stimulace bakteriální aktivity ...
 • Sledování šíření znečistění na fyzikálním modelu vodního toku 

  Marek, Ondřej
  Na vybudovaném fyzikálním modelu vodního toku je v bakalářské práci hledána vhodná látka, která by umožnila simulovat a sledovat šíření znečištění metodou elektrické impedanční spektrometrie. Fyzikální model založený na ...
 • Stanovení obsahu vody v zemině metodou EIS 

  Šandová, Iva
  Diplomová práce se zabývá měřením obsahu vody v zemině metodou elektrické impedanční spektrometrie. Cílem práce je charakterizovat a stanovit podmínky použitelnosti této metody a měřicí aparatury s přístrojem Z-metr III ...
 • Účinnost těsnicí clony VD Karolinka analyzovaná metodou EIS 

  Fránková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá posouzením účinnosti těsnicí clony vodního díla Karolinka metodou elektrické impedanční spektrometrie. Těsnicí clona byla aplikována do tělesa hráze v roce 2013 během komplexní rekonstrukce. V ...
 • Vyhodnocení sanace hráze vodního díla Hornice 

  Králíková, Štěpánka
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování a sanačních opatření realizovaných na zemní hrázi vodního díla Hornice. V roce 2014 bylo sledování zahájeno metodou elektrické impedanční spektrometrie (EIS). Monitorování ...
 • Vyhodnocení změn v rybniční hrázi monitorovaných metodou EIS 

  Novák, Michael
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování zemní hráze rybníka vybudovaného v katastru obce Jevíčko. Pro identifikování sledovaných změn, které souvisejí s proměnným zatížením zemní hráze vodou, v čase a prostoru, ...
 • Vyhodnocení životnosti sond metody EIS instalovaných v zemních hrázích 

  Koudelková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením životnosti sond metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) z hlediska přenosu elektrického signálu pro vybranou zemní hráz malé vodní nádrže. Byla vybrána hráz nádrže Bezedník ...
 • Vymezení anomálních oblastí homogenní zemní hráze malé vodní nádrže 

  Sedláková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá posouzením změn probíhajících v zemní hrázi malé vodní nádrže Bezedník III. v katastru obce Kobeřice s vymezením anomálních oblastí stanovených nepřímou měřicí metodou elektrické impedanční ...
 • Využití metody EIS pro stanovení vývoje stavu sedimentů v klidné kapalině 

  Hradilová, Iva
  Nalezení rozhraní mezi sedimentující hmotou a nosným médiem patří k běžným úkolům v různých oblastech průmyslu, typicky čistírenství a úprava vod. Předkládaná práce je zaměřena na ověření použitelnosti metody elektrické ...