Now showing items 1-16 of 16

 • Diagnostika vlastností elektroizolačních kapalin 

  Makówka, Tomasz
  Diplomová práce se zabývá elektroizolačními kapalinami, jejich vlastnostmi a použitím v elektrotechnickém průmyslu. Podrobněji je zkoumána dynamická viskozita, elektrická vodivost a diagnostické metody pro sledování těchto ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Dielektrické vlastnosti tenkých vrstev oxidů niobu a tantalu 

  Abuetwirat, Inas Faisel
  Dielektrická relaxační spektroskopie je jednou z užitečných metod pro studium molekulární dynamiky materiálů. Díky nedávnému pokroku v přístrojové a měřicí technice je dnes možné získat dielektrické spektrum v širokém ...
 • Elektrická vodivost alternativních elektroizolačních kapalin 

  Reňák, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá vlastnostmi alternativních elektroizolačních kapalin a kapalin na bázi ropy. Je zkoumáno jejich použití v elektrotechnickém průmyslu. V praktické části práce se zabývá měřením absorpčních ...
 • Gelové polymerní elektrolyty pro superkondenzátory 

  Bláha, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o superkondenzátorech a gelových polymerních elektrolytech. V praktické části se zabývá přípravou vzorků polymerních gelových elektrolytů s příměsí alkalických solí, měřením jejich elektrické ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření 

  Veselkova, Iuliia
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, jejich vlastnosti, výhody ...
 • Mechanické a elektrické vlastnosti tenkých kovových vrstev nanášených vakuovým napařováním 

  W. F. Yahya, Doaa
  Tenké vrstvy mají velké uplatnění v mnoha odvětvích techniky a v současné době můžeme konstatovat, že je najdeme ve všech moderních technologiích. Tenké vrstvy je možné vytvářet dvěma způsoby, a to chemickou nebo fyzikální ...
 • Mechanické vlastnosti gelových aprotických elektrolytů 

  Bárta, Vladimír
  Tato práce se zabývá měřením el. vodivosti a mechanických vlastností gelových polymerních elektrolytů, obsahující lithné ionty a jejich přípravou. Teoretická část se zabývá vývojem gelových polymerních elektrolytů, jejich ...
 • Mechanické vlastnosti gelových polymerních elektrolytů 

  Bárta, Vladimír
  Tato práce se zabývá měřením el. vodivosti a mechanických vlastností gelových polymerních elektrolytů, obsahující lithné ionty, jejich přípravou a závislostí jejich vlastností na koncentraci nanočástic Al2O3 v nich obsažených. ...
 • Sledování vlastností nanokompozitů na bázi epoxidových pryskyřic 

  Libra, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem nanotechnologií v oblasti kompozitních materiálů (nanokompozitů). Dále pak výrobou, složením a elektrickými vlastnostmi těchto materiálů. Vzorky pro experiment jsou vyrobeny ...
 • Studium vlivu fotochromní reakce na optoelektrické vlastnosti organických polovodičů 

  Heinrichová, Patricie
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium elektrických a optoelektrických vlastností konjugovaných polymerů. Teoretická část se zabývá vztahem mezi molekulární strukturou konjugovaných materiálů a jejich vybranými ...
 • Užití fraktální teorie k určení hustoty energetických stavů v organických polovodičích 

  Florián, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje základům fraktální fyziky a jejich využití při studiu elektrických a dielektrických vlastností organických polovodičů. Teoretická část práce obsahuje základní rovnice fraktální fyziky a jejich ...
 • Účinky hospodaření s půdou na kvalitu půdy v blízkosti obce Šardičky 

  Schneiderová, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem minimalizační technologie zpracování na svrchní vrstvu půdy (0 až 10 cm). Výzkum byl prováděn na zemědělské půdě v blízkosti obce Šardičky, kde firma ZEMO spol. s r.o. dlouhodobě používá ...
 • Vlastnosti aprotických elektrolytů pro lithno-iontové akumulátory 

  Staněk, Vladimír
  Předkládaná práce se zabývá vlastnostmi elektrolytů vhodných pro lithno-iontové akumulátory. V první části je popisována současná problematika elektrolytů pro li-ion akumulátory, typy rozpouštědel a jejich vlastnosti a ...
 • Využití Waldenova zákona v diagnostice elektroizolačních kapalin 

  Gőtz, Lukáš
  Práce pojednává o využití Waldenova zákona v diagnostice elektroizolačních kapalin. Především je zkoumána elektrická vodivost, dynamická viskozita, hustota a metody měření. Měření probíhá na vzorku minerálního transformátorového ...
 • Výroba odlitků z elektrovodné mědi 

  Janský, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je ověření vlivu podmínek metalurgického zpracování, použité slévárenské technologie a podmínek tuhnutí na elektrickou vodivost odlitků z čisté mědi. Experiment sleduje rozdíly mezi tavením za ...