Now showing items 1-18 of 18

 • Elektromobilita, současnost a vize 

  Valíček, Roman
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled o současném a předpokládaném budoucím stavu elektromobility v České republice a to včetně analýzy možných vlivů tohoto rozvíjejícího se oboru na další odvětví, zejména ...
 • Návrh rozvoje sítě 22 kV v zadané části Brna 

  Lakomý, Vojtěch
  Cílem této práce je navrhnout opatření v distribuční soustavě (DS) města Brna pro zajištění dodávky elektrické energie jejím spotřebitelům v požadovaném množství, kvalitě a spolehlivosti. Tento projekt budeme řešit pomocí ...
 • Optimalizace provozu teplárenských a elektrárenských bloků v ES 

  Bezděk, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá strukturou elektrizačních soustav v Evropě a jejich spoluprácí. Dále se také věnuje základním druhům elektráren a tepláren, nejčastějším výrobnám elektrické energie, poté je v práci popsaná ...
 • Posouzení připojitelnosti nového zdroje do sítě 110 kV 

  Kopečný, David
  Tato práce je zaměřena na problematiku připojování nových zdrojů do elektrizační soustavy. V první polovině práce je pozornost věnována popisu nového zdroje a způsobu připojení do elektrizační soustavy. V práci jsou ...
 • Program pro výpočet zkratových poměrů v elektrizační soustavě 

  Bucholcer, Oto
  Diplomová práce se skládá ze tří částí. Teoretická část se zabývá zkratovými poměry v elektrizační soustavě a metodou jejich výpočtu. Praktická část obsahuje postup při programování programu pro výpočet zkratových poměrů, ...
 • Přečerpávací vodní elektrárna 

  Šimek, Petr
  Tato práce se zabývá funkcí přečerpávacích vodních elektráren, popisuje jednotlivá strojní zařízení a jejich rozdělení dle parametrů použití. Nastiňuje také výpočet při návrhu hydraulického stroje. Dále jsou zde popisy ...
 • Rozsahy hlavních parametrů elektrizační soustavy 

  Řehořek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá popisem elektrizační soustavy a rozsahy výkonů, spotřeby a parametrů prvků elektrizační soustavy. V první části je popsána struktura elektrizační soustavy, a základní dělení elektrických sítí. ...
 • Stabilita elektrizační soustavy 

  Máslo, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021-02-26)
  Publikace se zaměřuje na stabilitu elektrizační soustavy a její dílčí problémy – úhlovou, frekvenční a napěťovou stabilitu. Tato témata jsou popsána teoreticky i pomocí příkladů pro program MODES.
 • Studie připojitelnosti výrobny 

  Sýkora, Martin
  Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice v roce 2011 

  Jurča, Ondřej
  Distribuční síť 110 kV společnosti E.ON v oblasti napájené z rozvodny 110 kV Otrokovice je provozována ve dvou variantách zapojení. První varianta je zapojení základní bez můstku. Varianta druhá je pak zapojení s můstkem. ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON při paralelním provozu uzlových oblastí R Otrokovice a R Sokolnice 

  Mikulinec, René
  Diplomová práce se zabývá ustáleným chodem a zkratovými poměry v síti 110 kV E.ON při samostatném a paralelním provozu uzlových oblastí R Otrokovice a R Sokolnice. Teoretická část práce je věnována výpočtu ustáleného chodu ...
 • Ustálený chod a zkratové poměry v síti 110 kV E.ON při provozu nového zdroje 120 MVA pracujícího do R 110 kV Prostějov 

  Kolář, Pavel
  Energetická soustava je nepostradatelným technickým systémem určeným k zásobování energií. Spotřeba energie se stále zvyšuje a i do budoucna je možno předpokládat vzrůstající trend. Díky tomu jsou do provozu uváděny nové ...
 • Vliv médií na spotřebitelské chování v oblasti energetiky 

  Sedláček, Štěpán
  Tahle bakalářská práce se zabývá rozborem aspektů, které brání, či naopak umožňují integraci principů sociálních sítí do systému smart meteringu, jakožto i rozbor jejich potenciálu a možnosti provedení. Přínosy inteligentních ...
 • VLIV OZE NA PROVOZ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY 

  Malý, Jiří
  Práce se zabývá primární a sekundární legislativou energetiky ČR a navrhuje její doplnění o nová pravidla pro obnovitelné zdroje energie. V práci je dále navržena metodika stanovování volné kapacity sítí ČR pro připojování ...
 • Vypracování studie připojitelnosti pro FV elektrárnu 

  Krejčí, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá studií připojitelnosti pro FVE do distribuční soustavy. První časti, jsou zpracovány podmínky připojení nových zdrojů do distribuční soustavy se zaměřením na fotovoltaiku. Jednotlivé body jsou ...
 • Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV 

  Tauš, Vladimír
  Obsahem této práce je teoretický úvod do problematiky ustáleného chodu sítí, teoretický rozbor metod, které slouží k výpočtu ustáleného chodu sítí, jako je například Gauss Seidlova iterační metoda nebo Newton Raphsonova ...
 • Začlenění obnovitelných zdrojů do energetické soustavy 

  Kadlec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetické soustavy. Obsahuje přehled většiny typů obnovitelných zdrojů a jejich vliv na fungování ...
 • Začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy 

  Michl, Pavel
  Cílem této diplomové práce je začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy. V první části práce jsou uvedeny připojovací podmínky malých zdrojů do distribuční soustavy, včetně administrativních požadavků, ...