Now showing items 1-10 of 10

 • EMG biofeedback 

  Toman, Jakub
  Bakalářská práce popisuje základní metody získávání elektromyografických dat invazivním a neinvazivním způsobem. Dále se zaměřuje na princip biologické zpětné vazby, na myofeedback a jeho základní vlastnosti. Součástí práce ...
 • Fokusace očí na charakteristické prvky vizuálního vjemu 

  Fejgl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá fyziologií svalů pro pohyb oka a problematikou měření povrchové elektromyografie. Je zde vysvětlena fyziologie a analýza očních pohybů. Dále se práce zabývá různými způsoby měření elektrookulografu ...
 • Hodnocení svalové únavy horních končetin 

  Netopil, Ondřej
  Tato práce se zabývá hodnocením svalové únavy horních končetin pomocí analýzy signálu z povrchové elektromyografie. Stručně popisuje lidský sval z anatomického a fyziologického hlediska. Dále je zde popisován mechanismus ...
 • Konstrukční celky bioprotéz horních končetin 

  Mužný, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaobírá bioprotézami horních končetin. Cílem práce je vytvořit přehled o rozdělení a typech protéz a jejich jednotlivých konstrukčních prvcích. Zejména se pak věnuje problematice myoelektrických ...
 • Možnosti řízení myoelektrické protézy horní končetiny 

  Chalupa, Daniel
  Práce se zabývá návrhem algoritmu pro rozeznání jednotlivých prstů a vzorů v elektromyografickém signálu pro následné řízení protézy horní končetiny. Součástí je také testování a analýza vybraného postupu.
 • Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG 

  Semeráková, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na variabilitu rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením elektromyografie. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy dolních končetin, kde jsou také rozebrány konkrétní svaly, ...
 • Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG 

  Semeráková, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na variabilitu rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením elektromyografie. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy dolních končetin, kde jsou také rozebrány konkrétní svaly, ...
 • Vytvoření terapeutické hry s využitím EMG signálu 

  Drozd, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na elektromyografii a její využití pro biofeedback. Nejprve popisuje elektromyografii a způsob jakým se měří. Dále způsoby zpracování signálu EMG, aby se dal určitým způsobem kvantifikovat ...
 • Využití elektromyografických signálů v terapii 

  Janoušek, Oto
  Diplomová práce popisuje elektromyografické metody a zaměřuje se na jednu z nich, na myofeedback. V práci je popsán princip myofeedbacku, jeho realizace a využití a je zde objasněn pozitivní vliv užití terapeutických her ...
 • Zařízení pro měření elektrické aktivity svalů 

  Slouka, Petr
  V této práci je uvedeno seznámení se základními principy vzniku a přenosu akčního napětí. Následně je nastíněný rozvoj elektromyografie, která slouží ke snímání elektrických signálů ze svalů a vlastnosti elektromyografického ...