Now showing items 1-18 of 18

 • Finanční strategie společnosti 

  Paleček, Emil
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení stávající finanční strategie, kterou podnik aplikuje. Cestou k tomuto cíli bude vytvoření finanční analýzy a následné vyjádření k finančnímu zdraví společnosti. Na základě ...
 • Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení 

  Konstandinovský, Paris
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou podniku. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Jureček, Aleš
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétního podniku. Metodikou zpracování jsou finanční ukazatele a jejich soustavy. První část práce rozebírá metody z hlediska teorie. Ve druhé části je analyzovaný ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Palacký, Miloslav
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci podniku STAMEDOP a.s. za období od roku 2006 až 2008. Na základě zjištění problémových částí jsou formulovány návrhy opatření na zlepšení finanční situace současného stavu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Novotná, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá finanční situací zkoumané společnosti a jejími informační systémy. Na začátku práce jsou zpracovány teoretické podklady, které jsou dále využívány při hodnocení finančního stavu společnosti. Závěr ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláčková, Lucie
  Cílem diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Dále je práce zaměřena na návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Šafaříková, Petra
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. v období let 2001 – 2005 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zjišťuje problémy a navrhuje možná řešení, která povedenou ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Filipová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. Teoretická část definuje podstatu finanční analýzy, nejpoužívanější pojmy a metody finanční analýzy. V praktické části bude představena ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válek, Petr
  Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Miss Claire, s.r.o. za období let 2005 - 2007, upozornit na slabé oblasti a zdůraznit silné stránky společnosti. Stanovení výsledků a navržení ...
 • Obsah a analýza účetních informací při hodnocení finanční výkonnosti společnosti 

  Vávrová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou účetních informací s cílem posouzení finanční výkonnosti podniku. Práce obsahuje teoretický základ finanční analýzy a používané metody k posouzení finanční výkonnosti podniku. Teoretické ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Chrenko, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je aplikace metod a postupů finanční analýzy zaměřené na finanční zdraví společnosti. První část se v teoretické rovině věnuje finanční analýze, přípravě dat a definici použitých finančních ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Šmerda, Petr
  Tato práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti „Invia.cz, s. r. o.“. Pro hodnocení byly použity metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finančních opatření na následující období.
 • Stanovení hospodářského vývoje stavebního podniku 

  Diviš, Michal
  Diplomová práce na téma „stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku“ se zaobírá vypracováním finanční analýzy konkrétního stavebního podniku na základě veřejně dostupných účetních výkazů. Je postupně zpracována ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kalousková, Jarmila
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Kromě klasické roční finanční analýzy byla aplikována také měsíční finanční ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Hytychová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou lékárny. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kalousková, Jarmila
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti PIKE Electronic, spol. s r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Na základě podkladů z provedené finanční analýzy byly odhaleny příčiny ...
 • Zhodnocení ekonomické situace podniku 

  Šmerda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace „IVes, spol. s r. o.“. Pro hodnocení byly použity metody finanční analýzy, stanovení rizik, které na společnost působí, jejich reálný dopad na chod firmy, následné ...
 • Zhodnocení finanční situace firmy 

  Trunečka, Tomáš
  Cílem této práce je provést komplexní finanční analýzu akciové společnosti, správně interpretovat zjištěné výsledky a navrhnout vrcholovému managementu případná opatření ke zlepšení situace v analyzované společnosti. V ...