Now showing items 1-9 of 9

 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (PD) v dielektriku vysokonapěťových kondenzátorů. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku a škodlivým působením částečných ...
 • Ekologické dopady vytápění 

  Vypušťáková, Veronika
  Tématem této bakalářské práce jsou ekologické dopady vytápění. První část obsahuje informace o vybraných škodlivinách, které nepříznivě působí na životní prostředí a zdraví člověka. Druhá část je věnována porovnání ...
 • Eliminace hluku šestipólového asynchronního motoru 

  Lexa, Jakub
  Tato práce se zabývá hlukem elektromagnetického původu šestipólového trojfázového asynchronního motoru. Úkolem práce bylo provedení literární rešerše. Analýza problému obsahuje matematické výpočty v prostředí Matlab a ...
 • Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky 

  Skovajsa, Radek
  Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je ...
 • Optimální dispozice pracovišť bezpečnostní kontroly cestujících 

  Bordovský, Lukáš
  Závěrečná diplomová práce rozebírá jednotlivé prvky pracoviště bezpečnostní kontroly a řeší jejich optimalizaci s ohledem na předpisovou stránku věci a také začlenění do dispozičního řešení stávajících prostor s vizí ...
 • Studium podmínek vzniku a eliminace akrylamidu vznikajícího při tepelném zpracování potravin. 

  Marková, Lucie
  Akrylamid (AA), pravděpodobný lidský karcinogen, vzniká jako nežádoucí kontaminant reakcí redukujících sacharidů s asparaginem v potravinách rostlinného původu při jejich tepelném opracování nad 120 °C. AA je nejčastěji ...
 • Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem 

  Širůček, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. V práci je zhodnocen současný stav a způsoby možného nakládání s tímto druhem odpadu. Důraz je kladen především na účelné ...
 • Vliv přídavných látek na obsah akrylamidu v tepelně opracovaných potravinách 

  Marková, Lucie
  Akrylamid je nežádoucí karcinogenní složka tepelně opracovaných potravin, vznikající reakcí monosacharidů a asparaginu. V práci byl sledován vliv amonných a sodných kypřících látek na obsah akrylamidu v perníkách, přičemž ...