Now showing items 1-12 of 12

 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (PD) v dielektriku vysokonapěťových kondenzátorů. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku a škodlivým působením částečných ...
 • Ekologické dopady vytápění 

  Vypušťáková, Veronika
  Tématem této bakalářské práce jsou ekologické dopady vytápění. První část obsahuje informace o vybraných škodlivinách, které nepříznivě působí na životní prostředí a zdraví člověka. Druhá část je věnována porovnání ...
 • Eliminace hluku šestipólového asynchronního motoru 

  Lexa, Jakub
  Tato práce se zabývá hlukem elektromagnetického původu šestipólového trojfázového asynchronního motoru. Úkolem práce bylo provedení literární rešerše. Analýza problému obsahuje matematické výpočty v prostředí Matlab a ...
 • Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky 

  Skovajsa, Radek
  Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je ...
 • Možnosti zamezení vzniku defektů při ohýbání trubek 

  Procházka, Libor
  Bakalářská práce popisuje nejčastěji se objevující defekty vznikající při ohýbání dílců trubek. První část bakalářské práce se věnuje podrobnému průzkumu těchto nežádoucích jevů. V druhé části je uveden komplexní výčet ...
 • Optimální dispozice pracovišť bezpečnostní kontroly cestujících 

  Bordovský, Lukáš
  Závěrečná diplomová práce rozebírá jednotlivé prvky pracoviště bezpečnostní kontroly a řeší jejich optimalizaci s ohledem na předpisovou stránku věci a také začlenění do dispozičního řešení stávajících prostor s vizí ...
 • Stratégia eliminácie akrylamidu v cereálnych produktoch 

  Belková, Renáta
  Akrylamid je karcinogénna látka vznikajúca pri tepelnom spracovaní potravín, keď teplota pečenia presiahne 120 °C. Základnými prekurzormi akrylamidu sú karbonylové zlúčeniny a aminokyselina asparagín. V diplomovej práci ...
 • Studium podmínek vzniku a eliminace akrylamidu vznikajícího při tepelném zpracování potravin. 

  Marková, Lucie
  Akrylamid (AA), pravděpodobný lidský karcinogen, vzniká jako nežádoucí kontaminant reakcí redukujících sacharidů s asparaginem v potravinách rostlinného původu při jejich tepelném opracování nad 120 °C. AA je nejčastěji ...
 • Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem 

  Širůček, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. V práci je zhodnocen současný stav a způsoby možného nakládání s tímto druhem odpadu. Důraz je kladen především na účelné ...
 • Úprava hran výřezů z laserových strojů ve firmě European Data Project s.r.o. 

  Zemčík, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá výrobou firmu European Data Project s.r.o., možnostmi využití laserových strojů ve výrobním procesu, vznikem ostrých hran výpalků a možnostmi jejich odstranění. Ostré hrany se podařilo nepatrně zmenšit.
 • Vliv přídavných látek na obsah akrylamidu v tepelně opracovaných potravinách 

  Marková, Lucie
  Akrylamid je nežádoucí karcinogenní složka tepelně opracovaných potravin, vznikající reakcí monosacharidů a asparaginu. V práci byl sledován vliv amonných a sodných kypřících látek na obsah akrylamidu v perníkách, přičemž ...