Now showing items 1-17 of 17

 • Chemikálie na čistírně odpadních vod 

  Doskočilová, Denisa
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře nejprve s historií čištění odpadních vod v České republice a legislativou, která s čištěním souvisí. Dále tato práce poskytne přehled jednotlivých objektů technologické linky ...
 • Combined aeration and mixing system and its use in practice 

  Singrová, Veronika; Ševčík, Jan (IOP Publishing, 2020-02-07)
  The article deals with combined systems, which are mainly used in wastewater treatment plants for the purpose of aeration and mixing. These systems are mainly installed in activation reactors, but their use is also possible, ...
 • Čištění spalin odsiřováním 

  Křesťan, Jan
  Cílem práce je teoretické zpracování oblasti odsiřování spalin a emisních limitů oxidu siřičitého. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá obsahem síry v palivu, vznikem oxidů síry a jejich dopadem na lidské ...
 • Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů 

  Poláková, Annamária
  Hlavnou náplňou práce je popísanie technológií odstraňovania znečisťujúcich látok so zameraním na ťažké kovy. S tým súvisia kapitoly popisujúce vznik znečisťujúcich látok a ich účinok na ľudské zdravie. Práca je zameraná ...
 • Dopady klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod 

  Benešová, Irena
  Bakalářská práce se zaměřuje na vliv a důsledky klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod. Práce se zabývá spotřebou vody v ČR i obecně ve světě, přičemž se zohlední dopad na hygienické minimum množství vody na ...
 • Emise oxidu siřičitého 

  Borýsek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá emisemi oxidů síry. Nejdříve jsou popsány jejich vlastnosti, vliv na zdraví člověka a jejich působení na okolní životní prostředí. Dále se věnuje současné emisní situaci a emisním limitů. ...
 • Katalytická oxidace VOC na komerčně dostupných katalyzátorech 

  Osička, Tomáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je katalytická oxidace, která patří mezi moderní technologie pro odstraňování emisí VOC a CO z odpadních vzdušin. V úvodu této práce jsou definovány základní pojmy. Poté jsou shrnuty ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Hotový, Michal
  Cílem bakalářské práce je zpracovat rešerši na téma kotlů na tuhá paliva a dále popsat samotná paliva. Ve druhé části bakalářské práce změřím a porovnám emise a účinnost spalování dřeva a uhlí.
 • Optimalizace návrhu odlehčovacích komor na jednotné stokové síti. 

  Pipa, Jan
  Práce je zaměřena na řešení problematiky odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. V první části práce je zpracována rešerše problematiky odlehčovacích komor v návaznosti na ochranu recipientů. V druhé části práce je ...
 • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

  Vaško, Roman
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá emisními normami traktorových motorů. V posledních letech dochází obecně k jejich zpřísnění. Úvodní pasáž práce je věnována popisu konkrétních škodlivin, které jsou exhalovány do ...
 • Skener elektromagnetických polí a jeho využití při měření elektromagnetické kompatibility 

  Chupáč, Michal
  Cieľom diplomovej práce je zoznámenie sa s problematikou EMC a možnosťami využitia skeneru elektromagnetických polí RS321 na predcertifikačné merania. V úvodnej časti je na základe zistených vlastností dostupného vybavenia ...
 • Současné trendy snižování NOx v souvislosti s připravovanou legislativou 

  Růžička, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby vzniku a metodami redukce oxidů dusíku ve spalinách v kontextu české a evropské legislativy. Porovnává nový zákon o ochraně ovzduší se zákonem předchozím a nastiňuje účinek nových ...
 • Technologie odstranění oxidů dusíku (NOx) ze spalin pro velká spalovací zařízení 

  Kučera, Jan
  Tato práce pojednává o možnostech aplikace vybraných metod pro odstraňování oxidů dusíků (NOx) ze spalin velkých spalovacích zařízení. V první části jsou popsány vybrané oxidy dusíku, jejich vlastnosti a je vysvětlena ...
 • Technologie odstranění oxidů síry (SOx) ze spalin pro velká spalovací zařízení 

  Hrubý, Radomír
  V zadaném velkém spalovacím zařízení se spaluje palivo s velkým obsahem síry. Stávající metoda odsiřování nebude schopna splnit nové emisní limity, proto je cílem této práce navrhnout adekvátní odsiřovací zařízení. Teoretická ...
 • Vliv vlhkosti dřeva na produkci plynných emisí 

  Kantor, Tomáš
  Tato práce se zabývá vlivem vlhkosti dřeva na produkci plynných emisí. Teoretická část je tvořena rešeršní studií zabývající se pojmem biomasa v kontextu tuhých paliv a spalováním biomasy. V experimentální části jsou v ...
 • Vznik a snižování obsahu NOx ve spalinách 

  Čech, Jaroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou oxidů dusíku, které vznikají při procesu spalování. Práce je soustředěna především na popis jednotlivých mechanismů vzniku a na jednotlivá opatření, která jsou používaná ...
 • Zplyňování drcených dřevotřísek 

  Hniličková, Veronika
  Tato diplomová práce se věnuje problematice zplyňování drcených dřevotřísek. Úvodní část je věnována obecné teorii zplyňování biomasy a druhům zplyňovacích generátorů. Dále je zde popsáno jaké produkty jsou v produkovaném ...