Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza sociálních sítí využitím metod rozpoznání vzoru 

  Križan, Viliam
  Diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním emócií z textu v sociálnych sieťach. Práca popisuje súčasné metódy extrakcie príznakov, používané lexikóny, korpusy a klasifikátory. Emócie boli rozpoznávané na základe klasifikátoru, ...
 • Automatické rozpoznávání emočních stavů člověka na základě analýzy řečového projevu 

  Pfeifer, Leon
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou metod pro analýzu emočních stavů člověka. Práci lze rozdělit do tří částí. V první je charakterizován řečový projev z fonetického a psychologického aspektu. V druhé části jsou ...
 • Emo Počasí 

  Drštičková, Hana
  Práce vznikla provázáním dvou tématických okruhů, duševního zdraví a atmosférických jevů, respektive počasí. Umělecky zkoumám především formy odcizení (alienace) a emocionální otupělosti, na něž myšlenkově navazuji tematizací ...
 • Fenomenologie dotyku a touhy 

  Vojtěšková, Jitka
  Zátiší vznikají na základě interakcí vztahujících se k určité situaci, místu a prožitku. Jsou složena z předmětů, které se na daném místě nacházely. A to jak z mých vlastních, tak vypůjčených nebo darovaných mými „společníky“. ...
 • Firemní kultura jako cesta ke získání zákazníka 

  Zahrádková, Lenka
  Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na pojem firemní kultury. Vysvětluje její nástroje a prostředky zaměřené především směrem ven na stávající i potenciální zákazníky společnosti. Praktická část obsahuje výsledky ...
 • Hluboké učení pro klasifikaci textů 

  Kolařík, Martin
  Práce se zabývá rozborem současných metod strojového učení používaných pro emoční klasifikaci textových dat a testováním různých architektur neuronových sítí na problému binární klasifikace textů na pozitivní a negativní. ...
 • Kognitivní evokované potenciály a fixace očí při vizuální emoční stimulaci 

  Mičánková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je najít a popsat souvislost mezi fixací očí v emočně zabarveném stimulu, kterým je obrázek či video, a EEG signálu. K tomuto studiu je třeba vyvinout softwarové nástroje v prostředí Matlab k ...
 • Lineární predikční a kepstrální syntéza řečového signálu v systému TTS 

  Mekyska, Jiří
  Práce se zabývá lineární predikční a kepstrální syntézou řečového signálu v systémech TTS (Text-to-Speech) s možností modelování prozodie. Je zde uveden popis řečového signálu v akustické a fonetické rovině, princip tvorby ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Řičánek, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů na jednotlivé marketingové aktivity. Obsahuje analýzu těchto aktivit ve zvolené společnosti včetně jejich hodnocení a návrhu na optimální strukturu. Závěrem práce jsou ...
 • Multijazyková analýza emočního stavu mluvčího 

  Rendek, Tomáš
  Práce se zabývá charakteristikou řečového signálu a úvodem vysvětluje proces tvorby řeči. Seznamuje s prozodickými rysy které doprovázejí řeč při vyjádření emocí. Dále jsme se zabývali základními vlastnostmi a parametry ...
 • Odezva biologických signálu na akustickou a optickou stimulaci 

  Strakoš, Libor
  Cílem této práce je záznam a vyhodnocení biologických signálů spjatých s činností autonomního nervového systému v reakci na podněty optického a akustického charakteru. Podněty vyvolávající změnu signálů jsou prezentovány ...
 • Počítačové hry a lidský mozek 

  Hanuš, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových her a jejich vlivu na lidský mozek. Cílem první kapitoly je popsat základní vlastnostmi lidského mozku a jeho schopnosti, které developeři počítačových her využívají ...
 • Prolínání světla a prostoru vyjádřené tvorbou a výroky realizujících architektů a umělců 

  Palacký, Jiří (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2020-10-15)
  Tento příspěvek věnuje pozornost vztahu prostoru a světla v architektuře vyjádřenému zamyšleními k vybraným výrokům slavných architektů a umělců, např. Louise Kahna, Juhaniho Pallasmaay a Césara Portely, v souvislosti s ...
 • Rozpoznávání a klasifikace emocí na základě analýzy řeči 

  Černý, Lukáš
  Diplomová práce se soustředí na klasifikaci emocí. Práce pojednává o parametrizaci zvukových souborů pomoci segmentálních a suprasegmentálních metod s ohledem na jejich další použití. Tato databáze obsahuje mnoho zvukových ...
 • Rozpoznávání emoční stavů na základě řečového záznamu 

  Lněnička, Jakub
  Cílem diplomového projektu je nalézt metodu, jejímž prostřednictvím bude možné provést klasifikaci vybraných emocí z promluvy. V úvodu se práce zabývá popisem částí lidského těla vytvářejících hlas a jejich fungováním. ...
 • Rozpoznávání emočních stavů pomocí analýzy řečového signálu 

  Navrátil, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou emočních stavů člověka pomocí analýzy řečového signálu. Práce má dvě části. V první je popsán řečový signál z hlediska tvorby a informačního obsahu. Dále jsou zde popsány hlavní a vedlejší ...
 • Softwarová podpora analýzy emocionálních stavů 

  Lněnička, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vytvořit SW nástroj s grafickým rozhraním, který je využitelný pro vytváření multimodálních emocionálních databází. V úvodu se práce zabývá popisem částí lidského těla vytvářejících hlas a jejich ...
 • Vliv emoční stimulace na signál EEG 

  Vaněčková, Tereza
  Tato práce se zabývá studiem emocí a jejich vlivu na signál EEG. Je zde popsána metoda elektroencefalografie, způsob snímání signálu, jeho vlastnosti, frekvenční pásma a faktory mající vliv na tento signál. Následuje ...
 • Základ úspěšné motivace týmu 

  Brabcová, Lenka
  Tématem této práce je zjištění, jaké motivační faktory ovlivňují vyšší pracovní nasazení ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Zajímaly mě především důvody, které vedou k nedostatečné pracovní motivaci zaměstnanců a ...