Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza fluktuace zaměstnanců 

  Vaníčková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení míry fluktuace ve společnosti České dráhy, a. s. Dále také na spokojenost zaměstnanců, která je zjišťována pomocí dotazníkového šetření. První část práce je zaměřena obecně na pojem ...
 • Flexibilní formy práce ve vybrané společnosti 

  Chrástová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá flexibilními a inovativními formami zaměstnání a forem spolupráce ve vybrané společnosti. Flexibilita nabývá stále důležitějšího významu, jelikož zaměstnanci a spolupracovníci jsou čím dál ...
 • Fluktuace a motivační systém ve vybrané společnosti 

  Zikmund, Jakub
  Diplomová práce se zabývá tématikou identifikace motivačních a demotivačních faktorů a s tím spojené vysoké fluktuace ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na tři části a to teoretickou, analytickou a návrhovou. ...
 • Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Rehbergerová, Alice
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zaměstnanců a fluktuace ve výrobní sféře. Teoretická práce obsahuje literární rešerži daných témat, která jsou nezbytná pro vypracování praktické části diplomové práce. ...
 • Human Resource Management Practices and Employee Satisfaction in Microfinance Banks in Nigeria 

  Nwachukwu,Chijioke Esogwa; Chladkova, Helena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-06)
  Committed employees are important for firms to achieve and sustain competitive advantage. HRM practices are tools used by organisations to get the best out of their workers and hence, achieve superior business performance. ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Kasalová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a evaluace zaměstnanců zkoumané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce je zaměřena na motivaci z teoretického hlediska se zaměřením na odměňování ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Kalous, Aleš
  Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti Zdeněk Maixner - ANTIKOR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se tématu ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Přívratská, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V ...
 • Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Fiedler, Pavel
  Diplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů z dané problematiky. Praktická část se zaměřuje na konkrétní společnost a to Globus ČR, v.o.s. V další části práce ...
 • Motivační systém firmy 

  Ferenčík, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá systémom motivácie, odmeňovania a hodnotenia pracovníkov v komunikačnom centre spoločnosti Generali Česká pojišťovna, a. s. Súčasťou tejto práce je zameranie sa na súčasný stav motivačného systému ...
 • Motivační systém firmy 

  Škrabal, Martin
  Diplomová práce shrnuje teoretické pojmy na téma motivace. Následuje analytická část, která popisuje aktuální stav vybrané společnosti jako je motivační systém a jeho složky, odměny aj. Na základě provedení kvantitativního ...
 • Motivační systém pro zefektivnění práce zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Čížková, Petra
  Tato diplomová práce na téma: Motivační systém pro zefektivnění práce zaměstnanců ve vybraném podniku je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Cílem práce je nejprve zanalyzovat stávající motivační ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Hofmanová, Marie
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivačním systému a vysvětluje základní pojmy spjaté s touto problematikou. Za použití dotazníkového šetření jsou zjištěny současné trendy požadavků zaměstnanců v této zkoumané ...
 • Návrh motivačního systému 

  Kroupová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na navrhnutí opatření, která napomůžou zlepšit dosavadní motivační systém konkrétní společnosti. Návrhy byly sestaveny na základě analýz současného stavu a jsou určeny pro odstranění nedostatků, ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků a zaměstnanců 

  Podéšť, Jaroslav
  Předmětem této diplomové práce je, na základě výsledků z provedených průzkumů spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, vytvořit návrhy a doporučení, vedoucí k jejich větší spokojenosti. V teoretické části je především věnována ...
 • Návrh na zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Farugová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá oblastí spokojenosti a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část práce popisuje teoretická východiska motivace, její vliv na člověka a pracovní výkon. Praktická část analyzuje motivaci ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu ve vybrané společnosti 

  Holoubková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodných změn konceptu motivačního systému v konkrétní společnosti. Změny budou navrženy na základě teoretických východisek a analýzy současného stavu ve společnosti. Navržená řešení budou ...
 • Návrh systému stimulace pracovníků 

  Pepuchová, Valéria
  Práce pojednává o problému společnosti Copy General se spokojenosti zaměstnanců. Předkládám zde novou variantu dotazníkového šetření vytvořeného optimalizací původní varianty, navrženou dle okolností a požadovaných výstupů. ...
 • Návrh účinného systému personálního marketingu ve společnosti 

  Piršelová, Simona
  Cieľom diplomovej práce je návrh účinného systému personálneho marketingu spoločnosti pôsobiacej v oblasti informačných technológií, ktorého následkom je uspokojenie potrieb potenciálnych a súčasných zamestnancov. Súčasťou ...
 • Návrh změn komunikační strategie v podniku 

  Nguyen, Minh Hoang
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení externí a interní komunikace firmy, která je důležitá pro růst firmy a její udržení na trhu. Cílem bakalářské práce je navrhnout systém pro zefektivnění dosavadní komunikace se ...