Now showing items 1-20 of 56

 • Analýza MSP pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následnou prognózu vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v České republice pomocí statistických metod.
 • Analýza problematiky zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice 

  Kuchyňková, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice. Analyzuje současnou situaci na trhu práce v ČR v závislosti na zapojování migrantů do pracovního procesu. Na dílčích příkladech ...
 • Analýza problémů zaměstnávání cizinců v České republice 

  Sedláček, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnávání cizinců v České republice. Cílem práce je zhodnotit dopady problémů z této činnosti plynoucích a navrhnout opatření, která budou optimální z hlediska státu, zaměstnanců ...
 • Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Bolfová, Michaela
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, podľa právnej úpravy Českej republiky. Poukazuje na výhody, ktoré zo zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím plynú, ako aj na ...
 • Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Božková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Obsahuje analýzu možností zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na jejímž závěru se ukázalo, že zaměstnavatel ABC nevyužívá optimálně ...
 • Analýza zdaňování příjmů studentů v České republice 

  Poršová, Simona
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zdanění příjmů studentů. Teoretická část se týká vysvětlení pojmů z oblasti daní, přehledu pracovněprávních vztahů a možnostech podnikání. Dále jsou rozebrány daně z příjmů fyzických ...
 • Empirický výzkum vazeb mezi malými a středními podniky a ekonomickým růstem Srí Lanky 

  Vijayakumar, Sinnathurai (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: SMEs play important role in both developed and newly industrialized countries in terms of boosting economic growth and alleviating poverty. Despite there are vast numbers of SMEs in Sri Lanka, people ...
 • Etika v personálním marketinku 

  Stejskal, Radek
  Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat etiku personálního marketingu v nadnárodní výrobní společnosti a podat návrhy na její zlepšení. Pro dosažení tohoto cíle bude provedeno interview s manažery firmy. Teoretická ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Zámečníková, Pavlína
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pojmu daň v obecném pojetí a následné konkretizování v oblasti zdanění příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Rozebírá postup stanovení daňové povinnosti v daných ...
 • Návrh alternativ při vytváření nového pracovního místa 

  Bartošíková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávního vztahu, jeho vzniku a trvání. Zaměří se na analýzu finančních úspor, které je možné získat při obsazování nové pracovní pozice prostřednictvím příspěvků od úřadů ...
 • Návrh na efektivní slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci 

  Večerková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá systémem flexibilních úvazků, který je v západním světě již poměrně dost rozvinutým a několik let zaběhnutým procesem, ale pro Českou republiku je to poměrně novým tématem. Cílem diplomové práce ...
 • Návrh na snížení mzdových nákladů využitím dotací z Evropské Unie 

  Matějka, Lukáš
  Předmětem této práce je návrh snížení mzdových nákladů využitím dotace z Evropské Unie pro malé a střední podniky pro společnost Actimmy a.s. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik a jeho význam, požadavky ...
 • Návrh na snížení nákladů při vytváření nových pracovních míst v obchodní společnosti 

  Ontlová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá tématikou pracovněprávních vztahů, konkrétně pracovním poměrem a dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Je zaměřená na možnost finanční úspory při odměňování nového zaměstnance a využití ...
 • Návrh průmyslové zóny pro region Telč 

  Komárek, Leonard
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výstavbou průmyslových zón, v regionu Telč. Zaměřuje se zejména na rozvoj průmyslu a využití lidských zdrojů. Obsahuje návrhy možných řešení těchto problémů, především ...
 • Návrh strategie náboru pracovníků v Jihomoravském kraji 

  Gajdošíková, Alena
  Tato diplomová práce analyzuje trh práce v Jihomoravském kraji, problémy související s přebytkem nabídky práce nad poptávkou především v oblasti informačních technologií, problematiku zaměstnávání absolventů a cizinců. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Chrudim 

  Vácha, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v regionu Chrudim, kde analyzuji problém nezaměstnanosti v letech 2003 – 2007. Obsahuje rozbor jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělání, ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Vinkler, Luboš
  Tato diplomová práce analyzuje problematiku nezaměstnanosti v okrese Prostějov od roku 2003 do konce první poloviny roku 2007. Obsahuje rozbor struktury nezaměstnaných ve vztahu k délce nezaměstnanosti, věku a vzdělání. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Piňous, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na návrhy v oblasti snižování nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Cílem je snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Analyzuje aktuální situaci ...
 • Optimalizace vzniku pracovního poměru a uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u společnosti Radík, s.r.o. 

  Horák, Martin
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Poskytne přehled o jejich výhodách a nevýhodách. Cílem této práce je zhodnocení výhod a nevýhod zaměstnávání ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad 

  Romášek, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů souvisejících s makroekonomickým ...