Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza spotřeby tepla budovy A2 v areálu FSI VUT v Brně 

  Andrýs, Jan
  Spotřeba tepla budovy nám udává, kolik tepla musíme přivést do budovy, aby bylo dosaženo požadované teploty. Z toho se dá vyjádřit finanční náročnost vytápění této budovy. Tato práce se zabývá analýzou spotřeby tepla budovy ...
 • Cena stavebního díla z hlediska budoucího uživatele 

  Prak, Michal
  Diplomová práce ,,Cena stavebního díla z hlediska budoucího uživatele“ je zaměřena na možnosti budoucího uživatele ovlivnit náklady stavebního díla spojené s jeho životním cyklem. V práci je vysvětleno co je a čemu se ...
 • Inteligentní zelené budovy 

  Kmenta, Ondřej
  Tato práce nabízí soupis technologií používaných v inteligentních komerčních budovách s orientací na energeticky úsporné budovy. Téměř všechny zde uvedené technologie poskytují komerčním budovám zisky ze solární energie, ...
 • Mateřská škola 

  Vystrčil, Patrik
  Diplomová práce na téma Mateřská škola je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1840/1 v katastrálním území Brno – Husovice. Jedná se o mateřskou školu s jedním ...
 • Návrh vytápění a ohřevu teplé vody v rodinném domě 

  Záboj, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro rodinný dům, dle výkresové dokumentace poskytnuté architektkou objektu. Na žádost investora objektu bude jako primární varianta uvažováno podlahové ...
 • Otopné soustavy v domech s nízkou potřebou tepla pro vytápění 

  Juráček, Martin
  Tato práce je zpracovaná jako návrh vytápění pro objekt seminárního centra Veronika v Hostětíně pro část objektu ubytovna. Tento stávající objekt je postaven v pasivním standartu. V části ubytovny je navrženo vytápění ...
 • Penzion pro seniory 

  Remešová, Kristýna
  Tato diplomová práce popisuje návrh samostatného dvoupodlažního Penzionu pro seniory v Holešově se sedmnácti bytovými jednotkami. Práce zahrnuje architektonické a konstrukční řešení, koncepci technických systémů a posouzení ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického a pasivního domu 

  Maixner, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické a pasivní výstavby. V práci je uvedena problematika nízkoenergetické a pasivní výstavby, jejich jednotlivé charakteristiky, rozdělení, použité ...
 • Průkaz energetické náročnosti administrativní budovy 

  Kajzarová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti administrativní budovy. Teoretická část práce pojednává o fotovoltaice. Výpočtová a praktická část obsahuje zhodnocení energetické náročnosti ve formě průkazu ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Červinka, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rodinného domu ve snaze přiblížit se „blízko nulové budově“. Pro daný rodinný dům byly vypočteny celkové tepelné ztráty společně s výpočtem nákladů na provoz domu a také ...
 • Rekonstrukce topného systému vícepodlažního obytného domu - II 

  Vohralík, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení možností řešení rekonstrukce vytápění bytových domů. Návrh nového způsobu vytápění se řeší s ohledem na umístění domu, dostupnosti topného media a finanční možnosti vlastníka domu. ...
 • Studie snížení energetické náročnosti bytového domu 

  Svoboda, Lukáš
  Cílem práce je nejprve zmapovat výchozí stav řešeného bytového domu, situovaného na ul. Merhautova č. 76/954 v Brně – Černých polích, jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska energetického a výchozí stav otopné ...
 • Studium vlivu konstrukčních materiálů na tepelnou stabilitu nízkoenergetických staveb 

  Mikeš, Vít
  Tématem bakalářské práce je studium vlivu konstrukčních materiálů na tepelnou stabilitu nízkoenergetických staveb. V práci jsou porovnávány teplotní a energetické projevy u tří různých materiálových verzí konstrukčního ...
 • Vliv provedení zateplení administrativní budovy na výdaje spojené s jejím provozem 

  Ptáček, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení administrativní budovy na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. Administrativní budova se nachází na ulici Kloboucká v Brumově-Bylnici. Objekt má dvě nadzemní ...
 • Vliv provedení zateplení hasičské zbrojnice na výdaje spojené s jejím provozem 

  Lušinská, Jana
  Diplomová práce řeší posouzení a návrh zateplení hasičské zbrojnice, na výdaje spojené s jeho provozem. Hasičská zbrojnice se nachází Hrubé Vrbce č. p. 133. Objekt je částečně podsklepený, má tři nadzemní podlaží a je ...
 • Vliv zdrojů tepla na mikroklima vnitřního prostoru 

  Janková, Martina
  Diplomová práce se zabývá vlivem zdrojů tepla na mikroklima vnitřního prostoru. Cílem bylo provést výpočty dynamického chování vnitřního prostoru a na tyto zjištěná data navrhnout vzduchotechnické systémy pro odvod tepelné ...
 • Vyhodnocení vlivu materiálu na cenu stavebního díla a na další náklady při jeho provozování 

  Šafránek, Petr
  Diplomová práce se věnuje volbě materiálů vhodných pro konstrukci obvodového pláště objektu a jeho vlivu na cenu stavebního díla. Vyhodnocuje tepelně izolační vlastnosti zvolených konstrukcí a sleduje jejich vliv na provozní ...