Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza interakcí v odpadovém hospodářství 

  Szásziová, Lenka
  Dizertační práce se zabývá aplikací simulačních, prognostických a optimalizačních metod v oblasti odpadového hospodářství. V úvodu práce je popsán současný stav a výhled v oblasti odpadového hospodářství v ČR. Následující ...
 • Efektivní provoz moderních jednotek EVO 

  Cafourková, Tereza
  Návrh výpočtového systému pro efektivní plánování výroby energií je hlavní náplní této diplomové práce. Úvodní část se věnuje popisu moderních jednotek termického využívání odpadů (EVO), konkrétně je zaměřený na spalovnu ...
 • Efektivní využití komunálních odpadů v energetice 

  Ferdan, Tomáš
  Tato práce se zabývá efektivním využitím odpadů v energetice se zaměřením na směsný komunální odpad. Efektivita je v práci hodnocena jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu ekologického. V úvodní části této práce je ...
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Procházka, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu zařízení využívajícího kalorického obsahu komunálního odpad jeho spalováním. Návrh technologie spočívá v sestavení dílčích částí spalovny a základního výpočtu jednotlivých aparátů. ...
 • Energetické využití odpadů 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku dnešní společnosti z hlediska produkce odpadů a jeho zpracování v rámci Evropské Unie. Poznáme rozdělení odpadů do kategorií, zaměříme se na legislativa a normy nakládání s odpady. ...
 • Energetické využití odpadů jako klíčový prvek moderních systémů odpadového hospodářství 

  Guštara, Dominik
  Bakalářská práce se soustředí na analýzu současného stavu systémů odpadového hospodářství v Evropě a predikci jeho budoucího vývoje s důrazem na energetické využití odpadů. První část práce slouží k uvedení do problematiky ...
 • Energetické využívání odpadů 

  Vala, Michal
  První část této práce shrnuje problémy vyplývající z nadměrné produkce odpadů a porovnává různé způsoby a technologie jeho zneškodnění. Druhá část práce se zaměřuje na jednu z těchto možností a to spalování odpadů s následným ...
 • Hodnocení kogeneračních systémů u jednotek EVO 

  Chýlek, Martin
  Smyslem této bakalářské práce je seznámení se s legislativou hodnocení KVET a objevení jejích problematických bodů. Dalším cílem je vytvoření obecného modelu spalovny a aplikace výpočtu uvedeného v legislativě na různé ...
 • Integrovaná technologie pro zpracování nevyužitelného plastového odpadu a kalů z ČOV 

  Kadlecová, Petra
  Dosavadní způsoby nakládání s čistírenskými kaly i materiálově nevyužitelným plastovým odpadem se ukazují z dlouhodobého hlediska jako nevyhovující. Ukládání výhřevných odpa-dů na skládky bude brzy omezeno a hrozící riziko ...
 • Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů 

  Čech, Michal
  Diplomová práce se zabývá počítačovou simulací procesů v oblasti energetického využití odpadů a biomasy. Úvodní část práce je věnována problematice využití energie z biomasy a odpadů, stěžejním aparátům energetických systémů ...
 • Moderní technologie pro energetické využití biomasy a odpadů 

  Krňávek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro energetické využití biomasy a odpadů. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a zvláště pak zdrojům biomasy z pohledu termického zpracování. Hlavní část práce ...
 • Obnovitelná energie a úspory energie 

  Veselský, Josef
  Tato práce se zabývá energetickým využitím odpadů. V úvodní části práce je zmíněn současný stav obnovitelných zdrojů v ČR. V hlavní části práce je stav odpadu v ČR, legislativa odpadů ČR, možnosti energetického spalování ...
 • Rozptylové studie pro logistické modely 

  Dvořáček, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod matematického modelování šíření emisí ze stacionárních zdrojů jako potenciálního nástroje pro přípravu dat pro komplexní logistické úlohy. V tomto případě je ...
 • Systémové řešení pro energetické využití zdravotnických odpadů 

  Hanus, Jan
  Diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání se zdravotnickými odpady v České republice a dostupnými technologiemi pro zpracování těchto odpadů. V první části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, ...
 • Uplatnění zařízení pro energetické využití odpadů malých zpracovatelských kapacit v podmínkách ČR 

  Putna, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení potenciálu jednotek energetického využití odpadů malých kapacit v podmínkách České republiky. V první části je provedena rešerše předmětné literatury a obecné zhodnocení specifik ...