Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza možností nakládání s komunálními odpady v rámci mikroregionu 

  Ucekaj, Vladimír
  Česká republika se ke dni 1. ledna 2013 na základě směrnice Rady evropské unie 1999/31/ES, implementované vyhláškou č. 294/2005 Sb., zavázala odklonit od skládkování 50 % biodegradabilního materiálu obsaženého ve směsném ...
 • Efektivní návrh a provoz recyklační linky jako prvek komplexního odpadového řetězce 

  Dufka, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání s materiálově využitelnými komunálními odpady se zaměřením na různé druhy plastů. V teoretické části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, ...
 • Energetické využití komunálního odpadu v ČR 

  Rajkovič, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na energetické využití komunálního v České republice. Popisuje produkci komunálního odpadu v ČR, vliv složení odpadu na spalovací proces a princip technologie spalování. Největší pozornost ...
 • Energetické využití odpadů 

  Lachman, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu. V první části je zhodnocen komunální odpad jako palivo, rozebrán vliv obsahu jednotlivých frakcí na jeho celkové vlastnosti, převážně výhřevnost, a ...
 • Moderní jednotka pro energetické využití odpadů o střední kapacitě 

  Krišpín, Jan
  Předkládaná práce se zabývá strojně-technologickým řešením moderní technologické jednotky pro energetické využití odpadu střední kapacity. Úvodem jsou specifikovány požadavky na provoz zařízení a zadané parametry modelového ...
 • Pokročilý výpočtový nástroj pro návrh systému čištění spalin z procesu termického zpracování odpadů 

  Kropáč, Jiří
  Disertační práce spočívá v popisu vývoje výpočtového nástroje pro analýzu a sofistikovaný návrh systému čištění spalin z termického zpracování odpadů. Posouzením aparátové skladby procesu čištění spalin z pohledu energetické ...
 • Posouzení připojitelnosti nového zdroje do sítě 110 kV 

  Kopečný, David
  Tato práce je zaměřena na problematiku připojování nových zdrojů do elektrizační soustavy. V první polovině práce je pozornost věnována popisu nového zdroje a způsobu připojení do elektrizační soustavy. V práci jsou ...
 • Složení a energetické využití komunálních odpadů 

  Anisimov, Valerii
  Tato bakalářská práce se zabývá složením a energetickým využitím komunálního odpadu. V první kapitole jsou popsány vlastnosti komunálního odpadu. Druhá kapitola je věnována porovnání složení odpadu v různých obcích. Třetí ...
 • Výroba obnovitelné energie z odpadů 

  Strapko, Tibor
  Diplomová práce se zabývá tematikou výroby obnovitelné energie z odpadů. Odpad je velmi heterogenní směs a skládá se z velkého množstva látek s odlišným původem. Tento může být buď fosilní, nebo biogenní. Právě látky ...
 • Význam dodávky tepla ze zařízení energetického využití odpadů 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je zaměřena na identifikaci hlavních faktorů, které ovlivňují využitelnost tepelné a elektrické energie vyrobené z odpadu. V rámci práce byla provedena rešeršní studie na téma odpadového hospodářství, energetického ...