Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza využití tepla z bioplynových stanic pro vytápění 

  Kareš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využití tepla z bioplynových stanic. V první části popisuje výrobu bioplynu, jeho efektivitu při spalování a vývoj výroby energie takto získané. V druhé části se věnuje jednotlivým ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Šilar, Martin
  Tato práce se zabývá současným stavem zdrojů elektrické energie v České republice a jejich návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola obsahuje informace o dosavadním ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Mahdal, Vlastimil
  Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu ...
 • Nadkritické oběhy 

  Uherek, Jan
  Smyslem této bakalářské práce je představení vysoce efektivních energetických oběhů používaných v elektrárnách a jejich porovnání s klasickými oběhy. Dále bude popsán vliv těchto oběhů na účinnost výroby elektrické energie. ...
 • Návrh vírové turbiny pro MVE Hovězí 

  Oliva, Štěpán
  Cílem této práce byl návrh na zpracování hydroenergetického potenciálu malého vodního toku v obci Hovězí u Vsetína. K přeměně vodní energie byla zvolená nová technologie vírové turbiny v násoskovém uspořádání. Jedná se o ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Sehnalová, Lucie
  V této diplomové práci je zpracováván podnikatelský plán na změnu topného media. Práce analyzuje současný stav firmy a jeho problémy. Obsahuje návrh podnikatelského plánu společnosti, jehož realizací budou zlepšeny ekonomické ...
 • Podnikatelský záměr na změnu topného media 

  Sehnalová, Lucie
  V této bakalářské práci je zpracováván podnikatelský záměr na změnu topného media. Práce analyzuje současný stav firmy a jeho problémy. Obsahuje návrh podnikatelského záměru společnosti, jehož realizací budou zlepšeny ...
 • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

  Dolinský, Filip
  Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...
 • Strategie společnosti ČEZ Logistika 

  Touška, Ivan
  Diplomová práce si klade za cíl vytvořit nový strategický plán společnosti ČEZ Logistika, která je členem Skupiny ČEZ. Na základě analýzy současného stavu jsou speicifikovány nové strategické cíle cesty k jejich dosažení. ...
 • Šneková turbína pro MVE 

  Sklenář, Vít
  Cílem této bakalářské práce je rešerše malých vodních elektráren, návrh hlavních konstrukčních rozměrů šnekové turbíny pro malou vodní elektrárnu a následné zhodnocení ekonomiky její výroby. Tato bakalářská práce je rozdělena ...