Now showing items 1-20 of 28

 • Alternativní zdroje energie 

  Stránský, Jaroslav
  V této práci jsem se pokusil shrnout současný stav světových energetických zdrojů, které používáme k přeměně na elektrickou energii. Je zde řešena otázka náhrady docházejících zásob fosilních paliv a redukce vypouštění ...
 • Analýza faktorů ovlivňujících vývoj spotřeby elektrické energie 

  Seiml, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat vývoj spotřeby elektrické energie. Jedním z možných způsobů popisu je statistická analýza, kde lze vypočítat statisticky významné faktory a jejich kombinace, které se podílejí na vývoji ...
 • Analýza vybraného podniktelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Soušková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti PSG – International a.s., která podniká ve stavebnictví, energetice a petrochemii v tuzemsku a v zahraničí. Na základě vybraných metod – Fundamentální analýza, ...
 • Analýza využití tepla z bioplynových stanic pro vytápění 

  Kareš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využití tepla z bioplynových stanic. V první části popisuje výrobu bioplynu, jeho efektivitu při spalování a vývoj výroby energie takto získané. V druhé části se věnuje jednotlivým ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Šilar, Martin
  Tato práce se zabývá současným stavem zdrojů elektrické energie v České republice a jejich návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola obsahuje informace o dosavadním ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Mahdal, Vlastimil
  Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu ...
 • Fundamentalní akciová analýza vybraných evropských energetických společností 

  Syslová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na fundamentální akciovou analýzu vybraných evropských energetických společností. Pozornost je věnována globální, odvětvové a podnikové analýze, na základě jejichž výsledků je zpracované ...
 • Jaderné reaktory 4. generace 

  Mlčúch, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu jednotlivých generací jaderných reaktorů. Největší část práce je následně věnovaná reaktorovým systémům čtvrté generace. Jednotlivé návrhy vycházejí ze studie organizace ...
 • Jaderné reaktory 4.generace 

  Katzer, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu jednotlivých generací jaderných reaktorů. Největší část práce, je pak věnována revolučním projektům reaktorů IV. generace, určených pro nasazení kolem roku 2030. Jednotlivé ...
 • Možnosti skladování vodíku pro jeho využití v dopravě 

  Marek, Jiří
  Práce je zaměřena na aktuální téma vzniku nového energetického systému na bázi vodíku označovaném jako Vodíkové hospodářství a blíže se zabývá oblastí skladování vodíku, jakožto jednoho z hlavních důvodů bránících ve ...
 • Nadkritické oběhy 

  Uherek, Jan
  Smyslem této bakalářské práce je představení vysoce efektivních energetických oběhů používaných v elektrárnách a jejich porovnání s klasickými oběhy. Dále bude popsán vliv těchto oběhů na účinnost výroby elektrické energie. ...
 • Návrh a a variantní řešení sekundárního a terciálního okruhu jaderné elektrárny 

  Hladík, Jakub
  Účelem této diplomové práce je rešerše tepelných schémat jaderných elektráren a následně předložení návrhu dílčích komponent a jejich zapojení do tepelného schématu. Při návrhu jsou uvažovány různé varianty pohonu napájecích ...
 • Návrh přístupového systému jako součást řešení fyzické bezpečnosti 

  Dohnal, Matěj
  Tato diplomová práce pracovává návrh přístupového systému jako součásti řešení fyzické bezpečnosti pro energetickou společnost v České republice. Přístupový systém je navržen tak, aby vyhověl všem zákonným požadavkům, a ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou 

  Matiovský, David
  Uvedená diplomová práce se zabývá vypracováním plánu rozvoje společnosti QUANTUM, a.s. působící na trhu s elektřinou v ČR. Teoretická část se zaměřuje na problematiku rozvoje firem a procesu strategického řízení, včetně ...
 • Návrh vírové turbiny pro MVE Hovězí 

  Oliva, Štěpán
  Cílem této práce byl návrh na zpracování hydroenergetického potenciálu malého vodního toku v obci Hovězí u Vsetína. K přeměně vodní energie byla zvolená nová technologie vírové turbiny v násoskovém uspořádání. Jedná se o ...
 • Návrh vodní mikroelektrárny pro malé spády a malé průtoky 

  Macek, Libor
  Cílem diplomové práce je nalezení typu vodní stroje, vhodného pro velmi nízké spády a malé průtoky, který by mohl být realizován jako mobilní mikrozdroj elektrické energie, pracující v ostrovním režimu. Práce se zabývá ...
 • Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát 

  Pokorný, Šimon
  Záměrem této bakalářské práce je popis obecných zásad transformace leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát. Součástí práce jsou elementární funkční principy a konstrukční provedení spalovacích turbín využívaných ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Sehnalová, Lucie
  V této diplomové práci je zpracováván podnikatelský plán na změnu topného media. Práce analyzuje současný stav firmy a jeho problémy. Obsahuje návrh podnikatelského plánu společnosti, jehož realizací budou zlepšeny ekonomické ...
 • Podnikatelský záměr na změnu topného media 

  Sehnalová, Lucie
  V této bakalářské práci je zpracováván podnikatelský záměr na změnu topného media. Práce analyzuje současný stav firmy a jeho problémy. Obsahuje návrh podnikatelského záměru společnosti, jehož realizací budou zlepšeny ...
 • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

  Dolinský, Filip
  Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...