Now showing items 1-18 of 18

 • Daylighting in relation to the energy balance of buildings 

  Adámek, Jiří; Baxant, Petr; Vrbík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article deals with analysis of the effect of the daylight openings on energy balance of buildings and meeting simultaneously the minimum hygienic demand on daylight component. By giving examples the article authors ...
 • Energetické hodnocení budov 

  Dobrá, Zdena
  V teoretické části bakalářské práce se nalézají základní pojmy energetického hodnocení budov a současně také základní vyhlášky a směrnice. Ve výpočtové části jsou specifikovány energetické systémy budov, stavební řešení a ...
 • Energetické využití recyklovaných rostlinných olejů 

  Mikula, Hynek
  Tato diplomová práce pojednává o zpracování použitého rostlinného oleje. Jeho recyklaci a výrobě elektrické energie v kogenerační jednotce. Ekonomické a energetické bilanci procesu. Návrhu tepelného výměníku pro ohřev ...
 • Energeticky soběstačné rodinné domy 

  Šošolíková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá energeticky soběstačnými domy ve srovnání s nízkoenergetickou, pasivní a aktivní výstavbou. Cílem praktické části práce je posoudit provozní a investiční náklady energetických staveb a ...
 • Energetický audit bytového domu 

  Červenková, Pavla
  Předmětem bakalářské práce je energetický audit bytového domu, nacházející se v městské části Brno – Bystrc. Na základě přiložených podkladů bylo provedeno zhodnocení stávajícího stavu a následné navržení úsporných opatření. ...
 • Energy assessment of building for education 

  Košútová, Katarína
  Diplomová práca zaoberá sa analýzou vnútorného prostredia budovy , posúdením jej tepelne-technických vlastností a spotrebou energie.Pomocou simulácie budovy boli navrhnuté riešenia, ktoré povedú nielen ku sníženiu spotreby ...
 • Koncepce pracoviště pro měření lineárních motorů 

  Knobloch, Jan
  Diplomová práce pojednává o měření na lineárních motorech. Jedná se o sestavu dvou lineárních strojů na jedné dráze. Jeden je motorem a druhý zátěží. Práce se věnuje jejich matematickému popisu, řízení a měření. Je provedeno ...
 • Počítačová simulace procesů 

  Čech, Michal
  Tato práce se zabývá počítačovou simulací procesů, která v dnešní době napomáhá v oblasti procesního inženýrství. Úvodní část se věnuje metodice modelování a simulace a dále pak hmotnostním a energetickým bilancím. Poté ...
 • Provozní náklady pasivních domů 

  Baranyková, Zuzana
  Hlavním tématem bakalářské práce je porovnání provozních nákladů (energetické bilance) pasivního rodinného domu s provozními náklady rodinného domu běžné výstavby. Stanovení celkových provozních nákladů. Následné rozřazení ...
 • Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek 

  Složil, Jan
  Tato bakalářská práce řeší energetické hodnocení bytového domu. V teoretické části se práce zabývá tepelnými čerpadly, jelikož v praktické části navrhuje tepelné čerpadlo jako úsporné opatření. Ve výpočtové části se nachází ...
 • Soudní znalec a otázky spotřeby paliva vozidlových motorů 

  Štěrba, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Článek pojednává o požadavcích na měření spotřeby paliva silničních vozidel, formátech údajů a vlivu vnějších podmínek na její velikost. Upozorňuje na typická úskalí při jejím vyhodnocování. Příspěvek byl prezentován na ...
 • Sušení koksu pro výrobu karbidu vápenatého 

  Balko, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou procesu výroby karbidu vápenatého. Cílem práce je identifikovat a navrhnout možnosti úspor plynoucí z využití energie odpadních plynů, které při výrobě vznikají. V úvodu práce je stručně ...
 • Vliv vlhkosti paliva na parametry regulace kotle 

  Kiša, Michal
  Práce se zabývá ověřením funkčnosti snímače vlhkosti MCT460-WP od firmy Process sensors k měření paliva a produktů z biomasy. Snímač je umístěn na jednom z kotlů firmy Vyncke. V úvodní části práce je představena problematika ...
 • Využití bioplynu 

  Trnka, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití bioplynu. Popisuje bioplyn od jeho vzniku, přes technologie pro produkci a jeho následné využití. Následně obecně popisuje bioplynové stanice, aby poté mohlo dojít k ...
 • Využití odpadního tepla z rektifikace 

  Frank, Vojtěch
  Cílem práce je pomocí technické a technologické analýzy současného stavu produkce odpadního tepla v předmětném procesu rektifikace sestavit model energetické a materiálové bilance aparátu. S pomocí těchto výsledků následně ...
 • Výpočet energetické náročnosti budovy 

  Hartman, František
  Bakalářská práce se v první části zabývá změnami v energetickém hodnocení budovy zavedením vyhlášky 78/2013 Sb. a porovnáním s předchozí vyhláškou 148/2007 Sb. V další části jsou specifikovány energetické systémy vstupující ...
 • Výroba vodíku z biomasy II 

  Matějka, Pavel
  Diplomová práce navazuje na práci Výroba vodíku z biomasy [1]. V této práci byly provedeny první experimenty výroby vodíku z pivovarského mláta tmavou fermentací. Na základě provedených experimentů pokračovala další další ...
 • Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti 

  Tuhovčák, Ján
  Kompresory sú využívané naprieč celým technickým spektrom a súčasný trend nízkej ekologickej záťaže zvyšuje tlak na ich účinnosť a ekonomickú prevádzku. Počas vývojového procesu nového kompresoru je možné využiť simulačné ...